Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

С какво се занимава Сметната палата?

Автор:
С какво се занимава Сметната палата?

Чувал съм, че за осъществяването на контрол върху държавния бюджет в България има специализиран орган – така наречената Сметна палата. С какво всъщност се занимава Сметната палата и какви са нейните правомощия?

Сметна палата е независим държавен орган, който осъществява контрол върху публичния сектор в България, чрез одитна функция върху изпълнението на  държавния бюджет. Тоест, Сметната палата следи дали всички операции, свързани с разходването на държавни средства, са законосъобразни.

Какво точно проверява Сметната палата?

Сметната палата контролира:

 • държавния бюджет; 
 • бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО); Това са осигурителните вноски, които трябва да внасям, когато упражнявам трудова дейност, с които покривам определени социални рискове, като например: фонд “Общо заболяване и майчинство”, “Безработица”, “Пенсии” и други. 
 • бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • бюджетите на общините; 
 • други бюджети, приемани от Народното събрание. Това са например бюджетите на читалищата.

Интересно е да зная, че Сметната палата одитира и:

 • бюджетните разходи на Българската народна банка, и самостоятелните бюджети на БАН, държавните висши училища и др.;
 • бюджетните средства, предоставяни на лица, които извършват стопанска дейност;  
 • средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата. Тоест, ако имам фирма и получавам субсидии по Европейски програми, то компетентния орган, който трябва да ме провери е Сметната палата.

Сметната палата извършва одити и на:

 • държавните предприятия; 
 • търговските дружества (фирми) с 50 и над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала. Тоест в една фирма, ако държавата е собственик на над 50 % от капитала, дружеството ще се одитира също от Сметната палата.
 • юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество. 

Кои са основните задачи на Сметната палата?

Сметната палата упражнява контрол върху финансовите отчети на бюджетните организации и  управлението на публичните средства (държавните финансови средства). Финансовият отчет  съдържа информация за финансовото състояние и резултати на моята фирма за определен период време.

Важно! Сметната палата трябва да предоставя  информация за своята дейност и да се отчита пред Народното събрание.

Кои са принципите на Сметната палата?

Сметната палата осъществява своите функции въз основа на важни принципи, които са:

 • Независимост – Сметната палата е независима при осъщестяване на своята дейност и при изпълнението на своите контролни функции се подчинява само на закона.
 • Обективност  и  безпристрастност  в установяването на  фактите и обстоятелствата.
 • Професионализъм, почтеност и добросъвестност са принципите, коитоподкрепят идеите за надеждността и предсказуемостта на Сметната палата.
 • Публичност, прозрачност, последователност и предвидимост. Това означава  обществото да има  открит достъп до информация, касаеща  дейността на Сметната палата.
 • Доверие, сътрудничество и конструктивност гарантират, че Сметната палата успешно постига целите и упражнява своите функци.  

Каква е структурата на Сметната палата?

Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София. Състии се от 11 души –  1 председател и 10 членове, които се избират от Народното събрание. Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години, като председателят не може да бъде преизбиран

Органите на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите. Служителите на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  Чл. 91, ал. 1  – относно Сметна палата.

  Закон за Сметната палата (ЗСП):

  чл. 1, ал. 2 – относно независимоста на СП;

  чл. 2 – относно надеждност и достоверност на финансовите отчети на бюджетните организации и управлението на публичните средства;

  чл. 4 – относно принципи на СП;

  чл. 5, ал. 1, т. 1 – относно финансови одити;

  чл. 5, ал. 1, т. 2 – относно одити за съответствие;

  чл. 5, ал. 1, т. 3  – относно одити на изпълнението;

  чл. 5, ал. 1, т. 4 – относно  специфични одити;

  чл. 6, ал. 1, т. 1 – относно държавния бюджет;

  чл. 6, ал. 1, т. 2 – относно бюджета на държавното обществено осигуряване;

  чл. 6, ал. 1, т. 3 – относно бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

  чл. 6, ал. 1, т. 4 – относно бюджетите на общините;

  чл. 6, ал. 1, т. 5 – относно други бюджети, приемани от Народното събрание;

  чл. 6, ал. 2, т. 1 – относно бюджетите ма разпоредителите с бюджет на обектите, попадащи в обхвата на одитната й дейност

  чл. 6, ал. 2, т. 2 – самостоятелните бюджети на БАН, държавните висши училища, БНТ, БНР и други автономни бюджети;

  чл. 6, ал. 2, т. 3 – бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;

  чл. 6, ал. 2, т. 4 – средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;

  чл. 6, ал. 2, т. 5 – бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;  

  чл. 6, ал. 2, т. 6 – формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;

  чл. 6, ал. 2, т. 7 – възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;

  чл. 6, ал. 2, т. 8 – постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;

  чл. 6, ал. 2, т. 9 – изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;

  чл. 6, ал. 2, т. 10  – други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.

  чл. 6, ал. 3 – относно одит на дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните организации;

  чл. 6, ал. 4 – относно  одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви.

  чл. 6, ал. 5 – относно изготвяне на доклади;

  чл. 6, ал. 6 – одит на сметките за чужди средства на бюджетните организации;

  чл. 10, ал. 1 – относно структура на Сметната палата;

  чл. 10, ал. 2 – относно структура на Сметната палата;

  чл. 10, ал. 4  – относно органи на Сметната палата;

  чл. 10, ал. 5 – относно служители на Сметната палата;

  чл. 11, ал. 1 – относно мандат на членовете на Сметната палата.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боянка Рахнева

Боянка Рахнева

автор

Боянка е завършила юридическото си образование във ВТУ „Св. св. Кирил й Методий”. Проявява по-значителен интерес в областта на гражданскоправните науки. За нея е важно непрекъснато да развива своите теоритични и практически знания.
Смята, че гражданските интереси трябва да се защитават. Приема присъединяването си към екипа на Pravatami.bg като мисия, в която допринася за правното обогатяване на обществото. Подкрепя поднасянето на правна информация от всякакво естество, написана на разбираем език и достъпна за всички, като принос към развитието на обществеността!

Свързани статии