Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Превоз за собствена сметка – често задавани въпроси

Автор:
Превоз за собствена сметка – често задавани въпроси

Вчера случайно разбрах, че нямам право да превозвам собствената си продукция с камиона, който досега ползвах, защото съм нямал сертификат. Често виждам табели с надпис “Превоз за собствена сметка” на предните стъкла на моторните превозни средства, но не знам какво означава това.

Какво означава “Превоз за собствена сметка” и какви видове има?

Превозът за собствена сметка бива 2 вида: превоз на пътници и превоз на товари.

Превоз за собствена сметка  е превоз на хора или товари без заплащане с нетърговска или нестопанска цел. Той е предназначен единствено за собствена дейност или произтича от собствена дейност. Превозът трябва да бъде със собствено или наето (без водач) пътно превозно средство, а шофьорът да е назначен по трудов договор с фирмата, извършваща превоза. Освен това превозът не трябва да е основна дейност за фирмата.

Такъв превоз на пътници за собствена сметка е например, ако имам строителна фирма и превозвам работниците си от един обект до друг с фирмения автомобил. Не е нужно да се лицензирам обаче, ако броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8. 

Превоз за собствена сметка на товари е например, ако реша да превозвам материали до строителния обект. Отново не трябва да вадя лиценз, ако товароносимостта на МПС-то е до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона.

Какви са изискванията за да ми издадат сертификат?

Както вече разбрах, за да извършвам превоз за собствена сметка, трябва да имам специално разрешително.За да ми се издаде трябва да бъда едноличен търговец или юридическо лице. Първото нещо, което трябва да направя, е да подам заявление (за издаване на Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА)

Към заявлението трябва да приложа също:

 • копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на фирмата – например, ако командировам шоьора си под наем в друга фирма;
 • списък на пътниците, в който са посочени целта, маршрутът и периодът на пътуване; 
 • заповед за командировка на водача;
 • копие от покана или друг документ, който доказва целта на пътуването;
 • декларация (приложение № 2а), че са спазени изискванията относно времето за управление и почивка на водачите; 
 • копие на договор за лизинг или за наем – когато превозното средство не е собственост на фирмата ми.

Ако превозвам товари, допълнително изисквание е:

 • копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари ми принадлежат или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от мен. 

Заявлевнието подавам в деловодството на ИААА. Таксата, която трябва да платя е 30 лв. Трябва да платя и 3 лв. за заверка на списъка на пътниците.

Изпълнителният директор на ИААА може да ми откаже регистрация, ако не съм приложил всички документи, които се изискват. В противен случай, ми издава резрешително в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

NB! Задължително трябва да върна предоставените ми разрешителни в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в 7-дневен срок от приключване на превоза

Когато извършвам  превоза задължително трябва да поставя табела с надпис “Превоз за собствена сметка” с определен размер на буквите. Надписът трябва да е черен на бял фон. Табелата се поставя на предното стъкло на превозното средство от дясната страна.

Мога ли да извършвам превоз без лиценз?

Ако искам да извършвам превоз без удостоверение за регистрация трябва да се съборазя със следното : Броя на местата за сядане, без мястото на водача, да е не повече от 8. Такива са всички масови автомобили с 5 места. МПС-то пък трябва да е с товароносимост до 3,5 тона и с максимално допустима маса до 6 тона. Тези ограничения не важат за превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, МВР, Държавна агенция “Национална сигурност” и др., свързан с нормативно определените им публични задачи.

А ако шофирам за собствена сметка и ме спрат контролните органи?

Ако превозвам на територията на Република България, трябва да предоставя:

 1. заверено копие на трудовия договор, с който съм назначен (или заверено извлечение от него), което съдържа името на работодателя ми, името ми, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който съм предоставен на разположение; 
 2. заповед на лицето, което ме е наело като шофьор, с приложен към нея списък на пътниците;
 3. карта за квалификация на водача. Това е допълнително обучение, предназначено за водачите които превозват пътници или товари.

Ако извършвам международен превоз в ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария, при проверка трябва да покажа освен горните документи и оригинал на сертификата за моторното превозно средство, и списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Ако пък превозвам извън ЕС, трябва да предоставя и други, съгласно международните договори, по които Р.България е страна, ако има такива изисквания.

За какво да внимавам и какви са най-честите санкции, които могат да ми наложат?

Ако извършвам превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издаден лиценз, могат да ме глобят с 2000лв. При повторно нарушение глобата е още по-голяма. Ако на превозно средство не е извършен предпътен технически преглед глобата е 500 лв. Ако пък не съм поставил табела  с надпис “Превоз за собствена сметка” на предното стъкло на превозното средство, мога да бъда глобен с 200 лв.

 • Източници

  Закон за автомобилните превози (ЗАвП):

  чл. 12б, ал. 1 – относно изискванията при които мога да не вадя лиценз;

  чл. 12б, ал. 1, т.1 – максимален допустим брой на пътници;

  чл. 12б, ал. 1, т.2 – максимално допустима товароносимост на МПС-то ;

  чл. 88 – отностно изготвяне на задължителен график за шофьорите;

  чл. 93, ал. 1, т. 1 – относно глобата без издаден лиценз;

  чл. 93, ал. 7 – относно глобата при неизвършен предпътен технически преглед на МПС;

  чл. 96б – относно имуществена санкция за фирма при превоз на деца през нощта.

  чл. 105 , ал. 1 – относно глобата при непоставяне на табела с надпис  “Превоз за собствена сметка” на предното стъкло на превозното средство;

  ДР 1, т. 4б – относно пределение за  превоз за собствена сметка на пътници.

  Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка:

  чл. 5 относно изискванията за издаване на сертификат;

  чл. 7 – относно основание за неиздаване на сертификат;

  чл. 15 – относно срок за връщане на разрешителни след превоза.

  чл. 17 т.1  – относно документите, които трябва да представя при поискване от контролните органи – в ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария;

  чл. 17 т.2 –  относно документите по чл. 17 – извън ЕС;

  чл. 17 т.2 – относно документите по чл. 17 – за превози на територията на Република България.

  Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

  чл. 97а – относно такса за подаване на заявление за сертификат;

  чл. 108 – относно такса за заверка на списъка на пътниците.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Михаил Георгиев

Михаил Георгиев

автор

Михаил е завършил Счетоводство и контрол във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Завършил е и второ висше образование специалност право. В момента работи като юрист .През свободното си време обича да се занимава с програмиране, да играе народни танци и тенис. Убеден е, че всичко, което трябва да знае човек, е какво да направи по-нататък. Всичко е просто: знаете – правите.

Свързани статии