Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си отворя аптека?

Автор:
Как да си отворя аптека?

От известно време спестявам и съм събрал достатъчно средства. Решавам да започна собствен бизнес и смятам, че най-доходоносно за мен ще се окаже да търгувам с нещо, потребно на всеки човек. Всички се разболяваме при това и доста често напоследък, затова избирам да се насоча към търговия с лекарства. Но как да взема разрешително и да си отворя аптека? Какви стъпки трябва да извървя, за да се окажа накрая търговец на лекарства със собствена аптека?

Откъде да започна?

 • За начало, за да мога да извършвам търговия на дребно с лекарства, трябва да се регистрирам като търговец. Това става, като поискам да бъда вписан в Търговския регистър. Имам срок от 7 дни, след като започна да извършвам търговската дейност. Трябва да представя заявление за вписване по образец заедно с декларация, че вписаните обстоятелства са истински. 
 • След това трябва да сключа трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт или помощник-фармацевт. Той ще бъде ръководител на аптеката. В случай че аз самият съм магистър-фармацевт, и смятам да бъда ръководител на аптеката, не е нужен договор с друг фармацевт.

Какви са последващите стъпки?

Трябва да получа разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. То се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарставата.

Трябва да подам  до Агенцията заявление по образец заедно с:

 • данни за Единния ми идентификационен код като търговец;
 • трудовия договор или договора за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевта или с помощник-фармацевта;
 • документи, удостоверяващи, че ръководителят на аптека е магистър-фармацевт, или помощник-фармацевт, който не е лишен от правото да упражнява професията и има поне 1 година стаж по нея. Той трябва да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността /например кражба/ и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността/например умишлено убийство/;
 • медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката;
 • хигиенно заключение, издадено от Регионалната здравна инспекция;
 • документ за платена такса. 

Ако всичко е наред с документацията ми, до 1 месец трябва да получа разрешението си. При наличие на недостатъци трябва да бъда уведомен от Агенцията, за да ги отстраня, като разполагам със срок от 60 дни да ги отстраня. Ако съм бездействал през тези 60 дни, производството по издаване на разрешително се прекратява и аз няма да получа такова. Ако пък от Агенцията ми откажат издаването, мога да обжалвам отказа. 

Дължа ли някакви такси?

Да, такса има. За оценка на документацията за издаване на разрешението трябва да заплатя 5000 лв.

Има ли специални изисквания към самата аптека?

Да! Има редица такива и те се отнасят до помещенията, обзавеждането, реда, организацията на работа в аптеката и др. Така че, когато си избирам помещение за аптека, е нужно да съобразя, че то трябва да е:

 • със самостоятелен вход;
 • разположено на първи надземен етаж;
 • достъпно за посетителите;
 • подходящо за извършване на съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане на лекарства. 

Трябва да има и условия за достъп за хората с увреждания.

Важно! В самото помещение трябва да поставя на видно място информация относно издаденото разрешение.

Не бива да забравям, че аптеката трябва  разполага с обзавеждане с гладки повърхности, които могат да бъдат бързо и лесно почиствани и дезинфекцирани, което да дава лесен достъп до лекарствените продукти.

Основната част от изискванията за работата в аптеката обаче не е възложена на мен като търговец и съответно собственик, а на ръководителя. Самият той носи отговорност за дейностите,които се извършват в аптеката. Той е отговорен и за:

 1. организацията и контрола на работата в аптеката;
 2. закупуването и приготвянето на качествени и безопасни лекарствени и други продукти;
 3. осигуряването на необходимите условия и ред за работа;
 4. осигуряването на работното облекло за персонала и др.

След като научих основната информация, вече съм готов да открия своя аптека.

 • Източници

  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ):

  чл. 222 ал.1,2 – относно това кой има право да отвори аптека и колко аптеки може да отвори;

  чл. 222 ал.3  – относно това кой е ръководител на аптеката;

  чл. 224 – относно изискванията към ръководителя на аптеката;

  чл. 228 ал.1 т.1-8- относно необходими документи за издаване на разрешително за търговия с лекарства на дребно;

  чл. 229 ал.2 – относно срока за получаване на разрешително;

  чл. 229 ал.3 – относно съобщаването за недостатъци в документацията;

  чл. 229 ал.4 – относно срока за отстраняване на недостатъците;

  чл.229 ал.5 – относно обжалване на отказ за издаване на разрешително;

  чл. 228 ал.1 т.8 – относно документ за дължими такси;

  чл.233 – относно отговорностите на ръководителя.

  Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):

  чл. 6 ал.1 – относно изискването за търговеца да поиска вписване в ТР;

  чл.6 ал.2 – относно срока за поискване на вписването;

  чл.13 ал.1, 4 – относно необходимите документи, които трябва да се представят при вписването

  Тарифа за таксите, които се събрат по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ТТКСЗЛПХМ):

  чл.28 ал.1 – относно таксата за оценка на документацията за издаване на разрешение.

  Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работатана аптеките и номенклатирата на лекарствените продукти (Наредба №28):

  чл.2 ал.3 – относно изискването за поставяне на информация за разрешението;

  чл.10 ал.1 – относно вида на помещението за аптека;

  чл.10 ал.2 – относно осигуряването на достъп за хората с увреждания;

  чл.13 ал.1,2– относно изисквания за обзавеждането;

  чл. 20 ал.2 – относно отговорностите на ръководителя.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Доненчева

Теодора Доненчева

автор

Теодора е студент по право в СУ "Св. Климент Охридски". Обича да чете и пътува и се интересува от международната политика, но правото е нейният приоритет и мечта. Надява се всеки да успее да намери своя път към него, защото то е навсякъде и предназначението му е да служи на всички като изкуство на доброто и справедливото.

Свързани статии