Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Новите правила за прием в първи клас

Автор:
Новите правила за прием в първи клас

Моето дете порасна и идва време то да тръгне да училище. Като родител аз се стремя към най-доброто за него и трябва да взема важно решение за неговото бъдеще. Трябва да намеря подходящо училище, което да предложи качествено образование. Как обаче става записването в първи клас?  

Кога мога да запиша детето си в първи клас?

Съществуват две изисквания, за да запиша сина си или дъщеря си в първи клас:

Първото е предучилищната подготовка.

Тя е задължителна. Законът ми дава възможност да запиша детето си в подготвителна група в детска градина, или подготвителен клас в училище. За да го запиша обаче, детето ми трябва да е навършило 5-годишна възраст. По принцип предучилищната подготовка трае до 2 години, но ако реша, че бъдещият първолак се справя добре, може и по-малко. След като завърши предучилищното образование на детето ми се издава удостоверение. То се издава в срок до 31 май на съответната учебна година и описва готовността му за постъпване в първи клас. 

В удостоверението може също така да се правят препоръки за участие на детето в допълнителни дейности или в допълнителна подкрепа за личностното развитие, ако то има изявени дарби, хронични заболявания, специални образователни потребности или е в риск. Това може да включва работа с детето по конкретен случай, психо-социална рехабилитация, осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали и други.

Може да се е случило така, че детето ми да не е имало възможност да посещава подготвителна група например със семейството ми сме живели в чужбина и сме се върнали, когато малчуганът ни става на 7 години. В този случай той няма да има това удостоверение. В някои училища удостоверението не е задължителен документ за прием, в други може да изискат от мен декларация, че детето не е посещавало подготвителна група. Най-добре да проверя това на страницата или в администрацията на конкретното училище. Ако липсата на предучилищно образование засяга усвояването на материала от учебната програма, за учениците трябва да се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция или през следващата учебна година.

Навършена определена възраст.

Другото изискване е за навършването на определена възраст. По принцип законът предвижда, че детето може да бъде записано в училище, когато навърши 7 години. Но има и две изключения от това правило:

 • Първото е, че мога да запиша бъдещия първолак и по-рано – когато навърши 6 години. За да го направя, то трябва да съм сигурен/на, че детето ми се е развило достатъчно за това. При вземането на това решение трябва да сме на едно мнение с детето ми, т.е. и то да иска да го запиша в първи клас по-рано, защото иначе може да се оплаче в дирекция “Социално подпомагане”. 
 • Другият вариант е да го запиша по-късно от годината в която навършва 7-годишна възраст. Това може да стане, ако детето ми се е разболяло или е станало нещо друго, което е влошило здравословното му състояние, или ако детето ми е със специални образователни потребности и неговите индивидуални особености и нужди не позволяват да започне училище на този етап. Началото на училищното образование обаче може да се отложи само с 1 година.

Как мога да запиша детето си в избраното училище?

Избрахме училище и сега искаме да го запишем. Записването обаче е последният етап от цялата процедура. Приемът в първи клас преминава през 3 етапа:

 • Кандидатстване

Първо трябва да подам необходимите документи, които се изискват от избраното училище. Тези документи могат да включват:

 • заявление за кандидатстване, образец от което мога да намеря в електронната система за кандидатстване, на интернет страницата на училището или в училищната канцелария;
 • копие от удостоверението за завършване на подготвителна група или клас, ако училището ги изисква;
 • други документи, в зависимост от правилника на конкретното училище. Например, ако детето ми ще учи специалност духови инструменти, то трябва да се издаде медицинско свидетелство за състоянието на белите му дробове и сърцето.
 • резултати от проверка на способностите. В някои училища може да се извършва такава проверка на готовността на бъдещия първокласник чрез тестове, изпити или други форми, когато става въпрос за прием в музикална, художествена или спортна паралелка или училище.
 • Класиране

Вторият етап е класирането. Ключовите критерии при класирането на бъдещите ученици вече са уеднаквени за всички училища. Но все пак отделните общини имат право да добавят и допълнителни критерии за прием в училищата, стига те да не са дискриминационни. 

Най-ключовият момент при кандидатстването и класирането са новите системи за прием в първи клас в населените места с повече от едно училище. Водещият критерий при тях е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Повечето големи общини са разработили и електронна система за прием, което значително улеснява следенето на информацията и сроковете.

Освен основния критерий има и няколко допълващи правила относно класирането на кандидатстващите деца. Първо децата се разпределят в няколко групи, като се класират последователно по реда на групите.

 • първа група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището и този адрес не е променян през последните 3 години;
 • втора група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището повече от 1 година, но адресът е бил променен в периода през последните от 1 до 3 години;
 • трета група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището, но адресът е бил променен през последната една година;
 • четвърта група са децата с постоянен/настоящ адрес извън района на училището.

В случай че броят на децата е по-голям от този на свободните места за прием в училището, се използват допълнителни критерии за подреждане на децата от конкретната група.Например: училището е обявило 50 свободни места, но кандидатстващите деца, които имат адрес над 3 години в неговия район са 60. В този случай на по-предна позиция ще бъде класирано дете, което има по-голям брат/сестра в училището или дете с увреждания. Допълнителните критерии са следните:

 • дете с трайни увреждания над 50 %; 
 • дете с двама починали родители; 
 • други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 
 • други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни, например дете със специални образователни потребности, дете с един починал родител, трето или следващо дете в семейството и други

Може да се стигне и до ситуация, в която след прилагане на всички критерии за класиране, броят на децата, отговарящи на еднакви условия, отново надвишава свободните места. В този случай някои общини са решили да класират децата по реда на регистрацията в електронната система, а други да прилагат процедура за избор на случайни входящи номера в системата. 

Важно е да внимавам за сроковете за обявяване на класирането и записването. Мога да ги следя в електронната система за кандидатстване на моята община, на интернет страницата на училището и в сградата му, например в канцеларията на училището, на специално табло за кандидатстване.

 •  Записване

Последният етап е записването на детето ми първи клас. Това става в определен от училището срок. Ако детето ми се ползва от някои от допълнителните критерии в класирането, то при записването трябва да предоставя всички необходими документи, които ги доказват, например копие от решение на ТЕЛК на детето ми, копие от акт за смърт на родителя, копие от актовете за раждане на всички деца в семейството. Трябва да предам и оригинала на удостоверението за завършен подготвителен клас или група. По този начин показвам на училището, че това е окончателното ми решение и не съм записал малчугана в друго училище. Като запиша детето си в избраното училище, но то е класирано в 2 или повече училища, другите места се освобождават за следващите кандидати. Ако детето ми не е класирано в избраното училище, мога да изчакам малко за да видя дали ще се освободи място там при следващото класиране.

Какво още трябва да знам?

 • На детето ми се полага безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място, ако в нашия град няма училище. 
 • Училището е длъжно да приеме детето ми, ако то има специални образователни потребности. 
 • Може да ми бъде отпусната целева помощ от дирекция “Социално подпомагане”, при записването на детето ми в първи клас. Тази помощ е еднократна и с цел да мога да купя необходимите пособия (раница, тетрадки, учебни помагала и други).

Правото е в съавторство с Людмил Иванов

 • Източници

  Закон за училищното и предучилищното образование (ЗПУО):

  чл. 8, ал. 1 – относно задължителната предучилищна подготовка;

  чл. 8, ал. 3 – относно възможността за постъпване в първи клас на деца, навършили 6 годишна възраст;

  чл. 8, ал. 4 – относно отлагането на училищното образование с една година поради здравословни причини;

  чл. 72 –  относно издаването на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;

  чл. 124, ал. 2 – относно организирането на допълнително обучение при несправяне с учебната програма;

  чл. 146, ал. 1 –  относно разрешената проверка на способностите на детето при постъпване в училищата по културата, изкуствата, спортните училища, училищата с профил музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт;

  чл. 187 – относно допълнителната подкрепа за личностно развитие;

  чл. 192, ал. 1 – относно задължението за приемане на деца със специални образователни потребности;

  чл. 283, ал. 2 – относно правото на безплатен транспорт на ученика.

  Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:  

  чл. 43, ал. 1 – относно разработването на система за прием в първи клас;

  чл. 43, ал. 3 – относно групите, в които се разпределят кандидатстващите деца;

  чл. 43, ал. 5 – относно последователното приемане по реда на групите;

  чл. 43, ал. 6 – относно допълнителните критерии, когато децата надхвърлят местата за прием.

  Наредба за приобщаващото образование:

  чл. 139 – относно отлагането на започването на училище с една година поради здравословно състояние и/или индивидуални потребности на деца със специални образователни потребности.

  Наредба № 5 от 3 юни 2016г. за предучилищното образование:

  чл. 36, ал. 2 и ал. 3 – относно издаването на удостоверение за задължително предучилищно образование и неговото съдържание;

  чл. 36, ал. 5 – относно отлагането на започването на училище с една година поради здравословни причини.

  Семеен кодекс (СК):

  чл. 124, ал. 3 – относно правото на детето да се обърне към дирекция Социално подпомагане при разногласия с родителите.

  Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД):

  чл. 10а – относно отпускането на помощ за първокласник.

  Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на Община Бургас за учебната 2018/2019 година:

  т. 9 – относно представянето на документите, доказващи предимство при класиране;

  т. 9 изр. посл. – относно класирането по реда на регистрацията в електронната сиситема.

  Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

  т. 8 – относно критериите за класиране и необходимите документи, с които се доказват;

  т. 8.13 – относно използване на процедура на случайно избрани входящи номера при надвишаващ брой класирани деца, отговарящи на еднакви критерии.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии