Кога имам право да гласувам?

-> Когато съм българин имам право да гласувам на всички избори, които се произвеждат в България, ако отговарям едновременно на всяко от тези три условия:

  • навършил съм 18-годишна възраст към датата на изборите включително;
  • имам българско гражданство:
  • За да мога да избирам членове на Европейския парламент, през последните 3 месеца трябва да съм живял на територията на Република България или на територията на държава – членка на ЕС;
  • За да мога да избирам кмет и общински съветници, през последните 6 месеца трябва да съм живял в населеното място, за което се избират кмет и общински съветници.

-> Когато съм гражданин на държава-членка на Европейския съюз, имам право да гласувам на:

  • избори за кмет и общински съветници в населено място в Република България. Имам право на глас ако:1) съм живял в съответното населено място най-малко 6 месеца преди датата на изборите;2) имам статут на  продължително или постоянно пребиваващ в Република България;3)не съм лишен от правото да избирам в държавата, чийто гражданин съм;4) отговарям на трите условия за гласуване на български граждани.
  • избори за членове на Европейския парламент от квотата на Република България. Имам право на глас ако:
    1) съм живял в България или друга държава – член на Европейския съюз най-малко 3 месеца преди датата на изборите;2)не съм лишен от правото да избирам в държавата, чийто гражданин съм3) отговарям на трите условия за гласуване на български граждани.

Кога мога да отида да гласувам?

Изборният ден традиционно започва в 7.00 ч. сутринта и приключва в 20.00 ч. вечерта. Ако съм отишъл навреме, но въпреки това не успея да подам гласа си преди 20.00 ч., от секционната избирателна комисия ще установат самоличността ми и ще ми дадат възможност да подам гласа си заедно с останалите чакащи пред секцията и след изтичане на времето за гласуване, но не по-късно от 21.00 ч.

Къде мога да гласувам?