Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Природен газ – права и задължения на битовите потребители

Автор:
Природен газ – права и задължения на битовите потребители

Проучих какви са предимствата и условията за безопасно ползване на природен газ у дома. Вече знам и колко ще ми струва и колко ще спестя като клиент. Реших се – ще газифицирам дома си! Как обаче да направя това? А какви ще са правата и задълженията ми като потребител на природен газ?

Направих правилния избор!

Предпочетох природния газ пред останалите енергийни източници заради:

 • Икономичността – цената на природния газ е по-ниска в сравнение с цените на електроенергия, газьол и пропан-бутан. Освен това не заплащам количеството потребен природен газ предварително, както е при отоплението с въглища, дърва или пелети.
 • Ефективността – природният газ достига до дома ми без загуби, което гарантира, че заплащам само енергията, която потребявам. При ползването на услугите на топлофикационните дружества една не малка част от сметката включва енергия, която не потребявам – т.нар. загуби. Също така мога да поддържам постоянна температура в дома си, а и да разчитам на топла вода веднага, щом ми потрябва – и то за неограничено време.
 • Екологичността – при потребление на природен газ не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха, а количеството отделен въглероден диоксид е в пъти по-ниско в сравнение с другите енергоизточници. Намаляването на вредните емисии в атмосферата осигурява по-чист въздух и е безопасно за околната среда.

Как да се присъединя към газоразпределителната мрежа?

За да използвам газ в дома си, е необходимо да се присъединя към газоразпределителната мрежа в моя град. Това на практика означава, че трябва да свържа моята индивидуална газова инсталация с мрежата на газоразпределителното предприятие. За целта газоразпределителното дружество изгражда допълнително отклонение от своята мрежа и ми предоставя индивидуален разходомер, който да отчита потреблението ми.

Преди да започна газификация у дома обаче, e  хубаво да проверя дали до моя дом има изградена мрежа. Дори и да се окаже, че в момента няма техническа възможност да се присъединя, винаги е добре е да се консултирам с доставчика дали в скоро време се планира изграждане на газоразпределителна мрежа в близост до дома ми.

Каква е процедурата за присъединяване?

Подавам заявление за присъединяване и в случай, че имотът ми отговаря на условията, в рамките на 20 работни дни получавам предварителна техническа и ценова оферта от газовия доставчик. След това сключвам договор за присъединяване. Имам право сам да избера кой ще проектира и изгради газовата ми инсталация. Мога да възложа това и на доставчика ми на природен газ.

Какви документи трябва да подготвя и приложа?

Копие от нотариалния акт или документа за собственост на имота; Декларация за съгласие за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване и за осигуряване на достъп за обслужване и  ремонт; Декларация – изисквания към димоотводите за газовите уреди.

Заявление за присъединяване

Когато реша да стана потребител на газ, мога да подам заявление за присъединяване, попълнено по образец, в най-близкия клиентски център или онлайн.

Сключване на  договор за присъединяване

При подписване на договора заплащам и цена за присъединяване. С подписване на договора се задължавам: да представя на доставчика всички необходими документи, при необходимост да учредя сервитут около съоръженията или право на строеж в полза на доставчика за изграждането им; да изградя газовата си инсталация при спазване на техническите изисквания и условията за присъединяване,  да получа акт за първоначален технически преглед в срок.

Какви са задълженията ми в отношенията с доставчика?

Като потребител на природен газ съм длъжен:

 • да се запозная с изискванията за безопасна експлоатация на газовите инсталации и да премина инструктаж за работа с тях;
 • да не увреждам средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;
 • да не допускам трети лица самоволно да се присъединяват към моята газова инсталация;
 • да инсталирам, поддържам и експлоатирам правилно и безопасно собствената си газова инсталация;
 • да съгласувам с доставчика всички планови ремонти, реконструкции и модернизации на собствената ми инсталация;
 • да уведомя писмено доставчика в 30-дневен срок, ако настъпи промяна в собствеността или правото на ползване  на имота ми, както и ако реша да предоставя имота си или част от него за извършване на стопанска дейност.

А какви права имам?

Спазвам правилата за безопасност, коректен потребител съм и разчитам и на гарантираните ми права:

 • да поискам писмено от доставчика да провери качествените показатели на получавания природен газ;
 • да бъда своевременно уведомяван за прекъсванията на доставката на природен газ;
 • да получавам срещу заплащане писмени справки за количеството използван от мен природен газ за период до 36 месеца назад (от датата на поискване);
 • да поискам възможност предварително да заплащам определено количество природен газ по мой избор;
 • да бъда информиран за договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото ми едностранно да прекратя договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемам новите условия и/или цени.

Какво става, ако не заплащам задълженията си към доставчика на газ?

Ако не заплатя задълженията си към доставчика на газ в срока, посочен в съответната фактура, към неплатените сметки ще ми се начислява и законна лихва за всеки ден просрочване на плащането. Размерът на дължимата лихва се посочва на отделен ред във фактурата или в нова фактура.

Как да прекратя договор за пренос на газ?

Решавам, че не искам повече да ползвам синьо гориво у дома или пък се местя на друго място и искам да преустановя отношения с доставчика на газ. Имам право да поискам закриване, смяна или откриване на нова партида срещу заплащане на съответната такса. Преди прекратяването обаче трябва  да заплатя всичките си  задължения към доставчика.
Имам и друга възможност, ако не искам окончателно да прекратя договора си. Мога да подам писмена молба до доставчика и да поискам временно прекратяване на снабдяване на природен газ. Трябва да направя това най-малко 10 дни преди желаната дата за спиране на газоподаването.

 • Източници

  Закон за енергетиката (ЗЕ):

  чл. 38в, ал. 5 –  относно уведомяването при промяна на общите условия;

  Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

  чл. 33 – относно заявлението за присъединяване на физическо лице;

  чл. 34 – относно съдържанието на договора за присъединяване на битови потребители;

  Общи условия за продажба на природен газ на потребителите за битови нужди

  чл. 3 – 4 –  относно предлагането на специални условия

  чл. 15 – 21 – относно задълженията на битовите потребители на природен газ;

  чл. 22 – 23 – относно прекратяването на договора;

  чл. 24 –  27- относно правата на битовите потребители на природен газ;

  чл. 72 – относно отговорността при неизпълнение на задълженията към доставчика;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии