Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Товарителница – превозният документ за товари

Автор:
Товарителница – превозният документ за товари

Аз съм търговец и трябва да доставя определени стоки на мой клиент в друго населено място. Тъй като не мога да извърша това сам, ще се наложи да сключа договор за превоз с някоя фирма, която предлага такива услуги. Досега не съм попадал в подобна ситуация и не съм особено наясно с т. нар. превозни документи, съпътстващи транспортната дейност. В следващите редовe мога да науча повече за тях.

Превози и превозни документи

Превозните документи се издават при осъществяването на различни видове превози – на пътници, багаж или товари. Основната цел на тези документи е да удостоверят сключването на договора, както и приемането на стоките за товарене, натоварването им и тяхното изпращане (в случай че става дума за превоз на товари). Понякога транспортните документи имат и разпоредително значение (дават право на разпореждане с товара). Кои са тези случаи ще разбера малко по-надолу в изложението.

Транспортни документи при превоз на товари

Видът на конкретния документ зависи от вида на извършвания превоз – автомобилен, железопътен, въздушен, морски, речен и т.н.

Товарителница

Тя се издава при превоз на товари при автомобилен, железопътен или въздушен транспорт. Товарителницата установява (доказва) сключения между мен и превозвача договор. Ако обаче не бъде издадена такава, или пък издадената товарителница е нередовна или изгубена, договорът за превоз си остава действителен и следва да бъде изпълнен. Освен за условията на договора, товарителницата служи като доказателство и за:

 • предаването на товара на превозвача и
 • състоянието, в което се намира товарът към момента на предаването му.

Като изпращач съм длъжен да посоча в нея точното наименование на товара (техника, зърно и т.н.), както и  особените му свойства, ако има такива.

Какво още трябва да съдържа товарителницата?

Товарителницата задължително трябва да съдържа информация относно:

 • мястото и датата на съставянето й;
 • името и адреса на изпращача;
 • името и адреса на превозвача;
 • мястото и датата на приемане на товара за превоз;
 • мястото на доставянето на товара;
 • името и адреса на получателя;
 • наименованието на вида на товара и вида на опаковката, а за опасните товари – тяхното общоприето наименование;
 • брутното тегло (или изразеното по друг начин количество на товара);
 • броя на колетите (пакетите), особената им маркировка и номерата им;
 • превозната цена, допълнителните разходи, митата и други разноски, които възникват от момента на сключването на договора до доставянето на товара.

В зависимост от вида на превоза (автомобилен, железопътен или въздушен) може да са необходими и други данни, като например номер на вагона при превоз на вагонни пратки.

С превозвача можем да решим да посочим и други данни, като например маршрут, уговорения между нас срок за извършване на превоза, обявена стойност на товара и др.

Важно! При приемането на товара превозвачът трябва да провери съдържанието на издадената товарителница (когато се издава от изпращача), както и видимото състояние на товара и опаковката му. Той трябва да впише в товарителницата възраженията си относно съдържанието на документа, стоката или опаковката, ако има такива.

Важно! Независимо избрания от мен начин на превозване на стоките, като изпращач  дължа обезщетение на превозвача или на трети лица за настъпилите вреди поради неверни, неточни или непълни данни, вписани от мен в товарителницата.

Особености при издаването на товарителницата в зависимост от вида на използвания транспорт

 • Железопътен превоз

При железопътния превоз се изготвя товарителница за всяка отделна пратка. Тя се издава и подписва от изпращача или упълномощено от него лице. В нея може да се посочва само един получател – физическо или юридическо лице (фирма). Една и съща товарителница може да се отнася до натоварването само на един вагон (освен ако изпращачът и превозвачът не са уговорили друго, разбира се). Страните по договора за железопътен превоз могат да използват и електронна товарителница. 

 • Въздушен превоз

При превоза на товари със самолет нещата стоят по същия начин, както е при железопътния, с разликата, че тук товарителницата трябва да бъде изготвена от превозвача!

 • Автомобилен превоз

При автомобилния превоз товарителницата се съставя в три оригинални екземпляра, подписани и подпечатани от изпращача и превозвача. Когато товарът трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства или когато товарите са от различен вид, всяка от страните може да изисква изготвяне на толкова товарителници, колкото е броят на превозните средства или на видовете товари.

Товарителен запис или товарителница? Каква е разликата между тях?

При сключване на договора за превоз мога да поискам от превозвача да ми издаде товарителен запис. Товарителният запис е документ, който може да се издаде при всеки вид превоз (автомобилен, железопътен или въздушен). На практика обаче това се случва най-вече при автомобилния превоз. Всъщност, законът приравнява товарителницата при автомобилния превоз именно на “товарителен запис”. Оказва се, че товарителницата при автомобилния транспорт е всъщност товарителен запис. Защо това е важно ли? Ами, защото освен че доказва сключването на договора за превоз и приемането на товара от превозвача, товарителният запис дава и определени права по договора.Така лицето, което е легитимиран приносител на товарителния запис (притежава го законно), има правото да получи товара (стоката), както и правото да се разпорежда с него.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 367 – относно определението на договора за превоз;
  чл. 371 – относно товарителния запис.

  Закон за автомобилните превози (ЗАвП):

  чл. 50, ал. 1 – относно издаването и доказателствената сила на товарителницата;

  Чл. 50, ал. 2 – относно действителността на договора при неиздадена, нередовно издадена или изгубена товарителница;
  чл. 51, ал. 1  – относно издаването на товарителницата в три екземпляра;
  чл. 51, ал. 2 – относно възможността за издаване на повече от една товарителница;

  чл. 52, ал.1 – относно задължението на изпращача да посочи наименованието и особените свойства на товара в товарителницата;
  чл. 53, ал. 1 – относно съдържанието на товарителницата;

  чл. 53, ал. 2 – относно възможността за посочване на други данни в товарителницата;
  чл. 54  – относно отговорността на изпращача за настъпили вреди поради посочени от него неверни, неточни или непълни данни в товарителницата
  чл.59, т. 1 и 2 – относно задължението на превозвача да провери съдържанието на товарителницата и видимото състояние на товара и опаковката му;
  чл.60 – относно задължението на превозвача да впише възраженията си в товарителницата;
  чл. 61 – относно значението на товарителницата като доказателство за условията на сключения договор, предаването на товара и състоянието на товара;
  т. 30 ДР ЗАвП вр. с чл. 371 ТЗ – относно приравняването на товарителницата на товарителен запис по смисъла на чл. 371 ТЗ

  Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ):

  чл. 81, ал. 1 – относно издаването и доказателствената сила на товарителницата;

  чл. 81, ал. 2 – относно действителността на договора при неиздадена, нередовно издадена или изгубена товарителница;

  чл. 82, изр. 1 – относно доказателственото значение на товарителницата за предаването и състоянието на товара;

  чл. 83 – относно особеностите на товарителницата при железопътния транспорт;

  чл. 84, ал. 1 – относно съдържанието на товарителницата;

  чл. 84, ал. 2 – относно възможността за посочване на други данни в товарителницата;

  чл. 85 – относно отговорността на изпращача за настъпили вреди поради посочени от него неверни, неточни или непълни данни в товарителницата
  чл.87. ал. 1, ал. 2 и 3 – относно задължението на превозвача да провери съдържанието на товарителницата и видимото състояние на товара и опаковката му;
  чл.87, ал. 4 – относно задължението на превозвача да впише възраженията си в товарителницата.

  Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ):

  чл. 82, ал. 2 – относно издаването и доказателствената сила на товарителницата;

  чл. 84, ал.1 относно действителността на договора при неиздадена, нередовно издадена или изгубена товарителница;
  чл. 86 – относно отговорността на изпращача за настъпили вреди поради посочени от него неверни, неточни или непълни данни в товарителницата;
  чл. 89относно задължението на превозвача да впише възраженията си в товарителницата.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии