Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Спечелих обществена поръчка. А сега какво?

Автор:
Спечелих обществена поръчка. А сега какво?

След като разбрах какво е това обществена поръчка и даже взех участие в една такава, се оказа, че в крайна сметка дори съм я спечелил! В следващите редове мога да разбера каква е следващата стъпка към фактическото изпълнение на поръчката в тази на пръв поглед доста сложна процедура.

Определяне на изпълнител на обществена поръчка

За да бъда определен за изпълнител, разбира се, трябва да отговарям на посочените от възложителя и закона условия (да не са налице основания за отстраняването ми от процедурата; да отговарям на критериите за подбор и недискриминационните правила, ако има такива; офертата ми да е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените условия от възложителя и избрания от него критерий за възлагане).

Важно! След обявяване на решението на възложителя за избор на изпълнител, започва да тече срок за обжалването му от всеки заинтересован кандидат пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В случай че бъде подадена жалба срещу решението, с което съм определен за изпълнител на поръчката, то тя ще спре процедурата по възлагане. В някои изрично посочени в закона случаи може да бъде допуснато т. нар. предварително изпълнение, докато тече обжалването на решението. Повече за тези случаи, както и за цялата процедура по обжалване, мога да прочета тук.

Договор за обществена поръчка. Сключване

След като се е видяло, че аз ще съм изпълнителят на поръчката (решението на възложителя не е обжалвано или пък обжалването му не е успешно), е нужно заедно с възложителя да сключим договор за обществена поръчка. Договорът се сключва в писмена форма и, за да бъде сключен въобще трябва да отговарям на няколко условия:

 • да представя документ за регистрацията си като годно за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка лице (физическо, юридическо лице или тяхно обединение, напр. Удостоверение за актуално състояние, ако участвам чрез ООД);
 • да представя на възложителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, напр. удостоверение за липсва на открито производство по несъстоятелност (документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива);
 • да представя определената гаранция за изпълнение на договора (под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, покриваща отговорността ми като изпълнител);
 • да извърша съответна регистрация, представя документ или изпълня друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка, напр. да се регистрирам като администратор на лични данни.

Договорът трябва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определянето ми за изпълнител (или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение), но не и преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

В случай че в офертата си съм посочил подизпълнители на поръчката, трябва да сключва договори за подизпълнение с тях.

Важно! Договорът, който сключваме с възложителя на поръчката, трябва да съответства на проекта за договор, който е бил приложен в документацията за обществената поръчка, както и да бъде допълнен с всички предложения от офертата ми, въз основа на които съм определен за изпълнител. Промени в проекта за договор се допускат само по изключение, когато измененията не са съществени и са настъпили по време на провеждане на процедурата или след провеждането й.

Освен всичко останало, законът изисква минимално необходимо съдържание на договора за обществена поръчка. Това означава, че тази информация задължително трябва да присъства в текста на договора:

 • данни за страните, датата и мястото на сключване на договора;
 • предмет (дали става въпрос за доставка на стоки, извършването на някаква услуга или пък строителство);
 • цена, ред и срокове за разплащане;
 • срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно изпълнение – и междинни срокове;
 • права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител;
 • предвидените опции и подновявания (ако има такива), включително обем и стойност, както и условията и реда за осъществяването им;
 • размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване;
 • ред за приемане на работата (например състоянието на доставените стоки, качеството на услугата или степента на завършеност на строителните работи, за да се счете, че поръчката е изпълнена);
 • условия и ред за прекратяване на договора.

Срок на договора

Има някои особености по отношение на срока на договора за обществена поръчка. Така например, договори за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение (ежемесечна доставка на офис материали за общинската администрация например) винаги се сключват за определен срок, който не може да надвишава 5 години. Само по изключение могат да се сключват договори за по-дълъг срок (когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина).В тези случаи възложителят трябва да посочи мотивите за това в решението за откриване на процедурата.

В случай че горните правила бъдат нарушени (сключил съм договор за 7 години например), договорът се смята за сключен за срок от 1 година.

Важно! Забранено е сключването на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок се продължава автоматично. Такива договори са нищожни поради противоречие със закона.

Изменение на договор за обществена поръчка

Веднъж сключен, договорът не може да бъде променен едностранно нито от мен, нито от възложителя. Изменение се допуска само в изрично предвидени случаи (например):

 • промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора
 • когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя е невъзможна (поради икономически или технически причини) и би предизвикала значителни затруднения;
 • възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
 • когато се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител (в някои точно изброени хипотези като например – първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението; преобразуване на първоначалния изпълнител (например когато първоначалната фирма изпълнител се слее с друга фирма) и др.);
 • налагат се изменения, които не са съществени;
 • изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката

Прекратяване на договора от възложителя

Възможно е възложителят да прекрати едностранно сключеният между нас договор, когато:

 • тази възможност е предвидена в някой нормативен акт;
 • тази възможност е предвидена в самия договор;
 • е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява изменението на договора;
 • бъде установено, че по време на провеждане на процедурата по възлагане са били налице обстоятелства за отстраняването ми;
 • не е следвало да ми възлагат поръчката.

И още нещо любопитно…

Знаеш ли, че възложителите могат да сключват и т. нар. “рамкови споразумения”. Рамковото споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период (включително относно цените) а при възможност – и предвидените количества. Най-общо казано, това споразумение очертава “рамката” на много сделки от еднакъв вид, които предстои да се сключат между възложителя и изпълнителя.

 • Източници

  Закон за обществените поръчки (ЗОП):

  чл. 81, ал. 1 и 2 – относно възможността за сключване на рамково споразумение;

  чл. 109, ал. 1, т. 1 и 2 – относно определянето на изпълнител на обществена поръчка;

  чл. 112, ал. 1, т. 1 – 4 – относно изискванията за сключване на договор за обществена поръчка;

  чл. 112, ал. 4 във вр. с чл.116, ал. 1, т. 5 – относно задължението договора за обществена поръчка да съответства на проекта за договор и условията за промени в проекта;

  чл. 112, ал. 6 – относно срокът за сключване на договор за обществена поръчка;

  чл. 113, ал. 1 – относно максималния срок за сключване на договор за обществена поръчка с продължително или периодично изпълнение;

  чл. 113, ал. 2 – относно случаите, в които срокът може да надхвърли 5 години;

  чл. 113, ал. 4 – относно нарушаването на правилата относно срока;

  чл. 113, ал. 4, изр. 1 ЗОП във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД – относно забраната за сключване на безсрочни договори за обществени поръчки, както и такива, чиито срок се продължава автоматично;

  чл. 116, ал. 1, т. 1 – 6 – относно случаите, в които се допуска изменение на договора за обществена поръчка;

  чл. 118, ал. 1, т. 1 – 3 – относно едностранното прекратяване на договора от страна на възложителя;

  чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 198, ал. 1, т. 2 – относно възможността за обжалване на решението за възложителя, с което обявява избрания изпълнител;

  чл. 203, ал. 1 – относно спирането на процедурата по възлагане на обществена поръчка при обжалване на решението за определяне на изпълнител

  Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП):

  чл. 69, ал. 1, т. 1 – 9 – относно минималното съдържание на договора за обществена поръчка

  чл. 75 – относно договорите за подизпълнение

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии