2016-12-29 Обжалване на процедура по обществена поръчка
instahost.bg

Как да обжалвам процедура по обществена поръчка

Как да обжалвам процедура по обществена поръчка

Провела се е процедура по възлагане на обществена поръчка (ОП), в която участвам, но в крайна сметка аз не я печеля и смятам, че има нередности и процедурата не е проведена по законоустановения начин. В този случай имам право да обжалвам проведената обществена поръчка.

Каква е процедурата по обжалване?

Органът пред който мога да обжалвам решенията на възложителя (общината, министерство, държавен орган и т.н) е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Мога да обжалвам всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата по възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение. Обжалването може да бъде само относно законосъобразността на проведената процедура, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Пред КЗК не може да се обжалва вече сключения договор за възлагане на обществената поръчка или рамковото споразумение, които са частноправни актове и по тяхната действителност може да се произнесе само граждански съд.

Всяко заинтересовано лице може да подаде жалба в 10-дневен срок:

 • от изтичане на 14-дневния срок за промени в обявлението и документацията на обществена поръчка – в този случай жалбата ми е срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за нейната промяна;
 • от публикуване на решението за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка или на договаряне без обявление на обществената поръчка  – в този случай жалбата е срещу процедурата и нейното обявление;
 • от получаване на решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти – в този случай жалбата ще е срещу решението и съответно избраните с него кандидати, които да предложат оферти;
 • от получаване на решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог – в този случай жалбата ще е срещу решението и съответно избраните с него кандидати, които са поканени на диалог;
 • от получаване на решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето – в този случай жалбата ще е срещу решението и съответно избраните с него кандидати, които са поканени за участие в договарянето;
 • от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата – тук жалбата може да е срещу избора на изпълнител или срещу прекратяването на процедурата по избор на такъв;
 • от публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в “Официален вестник” на Европейския съюз;

Този 10-дневен срок за обжалване на условията, съдъжащи се в обявлението започва да тече от момента на неговото пубкликуване. В случай че условията, които се обжалват са част от документацията за участие и не присъстват в обявлението, то 10-дневния срок за обжалване започва да тече от момента на запознаване с документацията за участие.

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

 • наименование на органа, до който се подава;
 • наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя – юридическо лице;
 • името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице, както и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки;
 • наименование и адрес на възложителя;
 • данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
 • оплакванията и искането на жалбоподателя;
 • подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:

 1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;
 2. доказателства за спазване на срока по чл. 120, ал. 5 и 7;
 3. документ за платена държавна такса;
 4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
 5. други доказателства.

Когато се обжалва решение, което е част от процедурата по възлагане на ОП, то 10-дневният срок започва да тече след моето уведомяване за съответното решение, а ако не съм уведомен срокът започва да тече от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на уведомлението.

Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране”.

Само жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора. Това правило има изключение, когато се иска предварително изпълнение. Това искане се прави от възложителя и срокът е до 3 дни от получаване на уведомлението за подадената жалба.

Предварително изпълнение е възможно в случаите:

  • когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите (снабдяване болнично заведение с медицински консумативи);
  • да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността (доставка на строителни материали за укрепване на свлачищни райони);
  • ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда (снабдяване на детска градина или дом за стари хора с храна и други жизненоващни консумативи);
  • във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната (доставка на униформи на армията, когато се налага заминаване на български военни на мисия).

Произнасяне на КЗК по жалбата

КЗК разглежда жалбата и може да:

  • остави жалбата без уважение;
  • отмени решение на възложителя, ако е налице незаконосъобразност или е установено незаконосъобразно действие или бездействие на възложителя. Тук КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно решение или действие. В този случай КЗК може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

КЗК се произнася по жалбата в двумесечен срок от образуване на производството. Този срок е препоръчителен, т.е. при обективни обстоятелства КЗК може да се произнесе и след неговото изтичане. Решението на КЗК, заедно с мотивите към него се изготвя и се обявява на страните в производството най-късно в 14 дневен срок от произнасянето.

Всяко решение на КЗК може да бъде обжалвано от страните пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Решението на ВАС е окончателно.

 • Източници

  Закон за обществените поръчки

  чл. 4 т. 4 от чл. 120 ал. 2 от КЗК  – относно органът, който разглежда жалбите

  чл. 120 ал. 1 от КЗК – относно възможните действия, бездействия и решения за облжалване

  чл. 120 ал. 4 от ЗОП – относно обжалване на вече сключен договор за възлагане на ОП

  чл. 120 ал. 5 от ЗОП – относно срока за подаване на жалбата

  чл. 120 ал. 7 от ЗОП – относно началния момент на срока за обжалване

  чл. 120а от ЗОП – относно това, че жалбата не спира изпълнението

  чл. 120б от ЗОП – относно това, че жалба срещу решение за определяне на изпълнител спира изпълнението

  чл. 121б от ЗОП – относно искане за предварително изъплнение

  чл. 122г от ЗОП – относно възможностите за решение от КЗК

  чл. 122е от ЗОП – относно обжалване пред ВАССтатията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове

//Track outbounds