Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да стана магистрат (съдия, прокурор, следовател)?

Автор:
Как да стана магистрат (съдия, прокурор, следовател)?

Успешно се дипломирах – специалност “Право” и сега съм юрисконсулт. Но мечтата ми през годините следване винаги е била да стана магистрат и да облека съдийската тога. Чувствам се готов за тази стъпка в кариерата ми. Затова сега проучвам процедурата за избор на съдии, прокурори и следователи.

На какви условия трябва да отговарям, за да стана магистрат?

За да бъда назначен като младши съдия, младши прокурор или младши следовател трябва да премина през няколко стъпки.

Първа стъпка: Трябва да отговарям на изрично предвидени в закона условия. Необходимо е да:

  • съм завършил висше образование по специалността “Право”;
  • съм придобил юридическа правоспособност;
  • не съм осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  • не съм освобождаван дисциплинарно от длъжност като изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;
  • притежавам необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати като независимост, безпристрастност, справедливост, почтеност, компетентност и др;
  • не страдам от психично заболяване.

Втора стъпка: Трябва да издържа успешно конкурс за младши съдии, младши прокурори, младши следователи.

Трета стъпка: Трябва да премина през задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието (НИП), като издържа успешно съответните изпити към него. Срокът на обучението е 9 месеца.

Отговарям на условията, посочени в първа стъпка. Следващата стъпка е да се явя на конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Как се провежда конкурса за за младши съдии, младши прокурори и младши следователи?

Конкурсът за избор на младши съдии, младши прокурори и младши следователи се организира и провежда от Висшия съдебен съвет (ВСС) веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда през месец април.

ВСС определя свободните длъжности (бройки) за всеки конкурс. Свободните длъжности, както и решението за обявяване на конкурс се обнародват в “Държавен вестник”, публикуват се в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС. (Обявлението съдържа броя и вида на длъжностите; документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им; програмата, по която се провежда конкурсът; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.).

За участие в конкурса е необходимо да подам заявление за участие по образец, като приложа към него предвидените в закона документи (автобиография, подписана от мен; нотариално заверено копие от дипломата ми; нотариално заверено копие от удостоверението ми за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/ служебна и/или осигурителна книжка; поне 2 препоръки от мои преподаватели или юристи, при които съм провел стажа си за правоспособност и които познават нравствените ми качества; попълнен въпросник по образец на ВСС; мотивационно писмо; други документи, които по моя преценка имат отношение към професионалните или нравствените ми качества)

Важно! Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие (изрично се посочва основанието за недопускане) се обявяват на сайта на ВСС най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса. Ако не съм допуснат до участие, имам право в срок от 3 дни от обявяването да оспоря решението пред съответната колегия на ВСС. Ако не съм удовлетворен от нейното решение, мога да се обърна към Върховния административен съд за окончателно разглеждане на случая ми.

Конкурсът се провежда от петчленна конкурсна комисия, в състав: представител на Комисията по атестиране и конкурси към съответната колегия на ВСС със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и трима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател.

Важно! Конкурсът включва писмен и устен изпит, а оценките са по шестобалната система. (Конспектите за конкурса се утвърждават от ВСС и се публикуват в неговата интернет страница.)

  1. писмен изпит – анонимен е, продължава 4 часа и трябва да реша 1) казус по съответния правен отрасъл (гражданскоправни или наказателноправни науки, по мой избор,  2) тест по право на Европейския съюз и правата на човека.
  2. устен изпит – включва въпроси по съответната правна материя и въпроси по Кодекса за етично поведение на магистратите. За да достигна до него трябва да съм издържал писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър ”4.50”. Като той се провежда не по-рано от 7 дни от обявяване на резултатите от писмения изпит. За да издържа устния изпит трябва да получа оценка не по-ниска от добър “4.00”.

Как се определят класираните кандидати?

Класирането ни се извършва по бал като сбор от оценката от писмения и устния изпит. При равен бал – класира се този от нас, който е с по-висок общ успех от държавните изпити.

Комисията по професионална етика предоставя на ВСС становище за всеки от нас. А конкурсната комисията предлага на съответната колегия на ВСС да ни одобри за младши съдии, младши прокурори, младши следователи. Тези от нас, които са одобрени, заявяват изрично писмено пред ВСС своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала ни, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Ако не заявя желанието си, ме замества следващият класиран и одобрен кандидат.  

С  решение  ВСС приема окончателните списъци  на одобрените кандидати. Аз, както и  всеки заинтересован може да обжалва решенията в 7-дневен срок пред Върховния  административен съд (ВАС). Жалбата ми спира изпълнението на решението. При отмяна на решение, процедурата се провежда повторно. Окончателните списъци се публикуват на сайта на ВСС.

Сред издържалите конкурса съм :) Какво следва?

Успешно стигнах до стъпка трета – задължително първоначално обучение, което се осъществява от Националния институт на правосъдието (НИП). Срокът на обучение е 9 месеца и започва през месец септември на съответната година. В края на обучението полагам писмен и устен изпит с практическа насоченост. Като за успешно завършване ми е необходима оценка много добър “4.50”. По време на обучението получавам  възнаграждение равно на 70 на сто от основното възнаграждение на младшия съдия, младшия прокурор, съответно младшия следовател за сметка  на бюджета на института. Ако откажа да заема длъжност или се откажа от обучението без уважителна причина, или не издържа и при поправката на изпита (тя е не по-рано от 1 и не по-късно от 2 месеца след първия изпит), трябва възстановя на института получените суми.

Издържах успешно и обучението в НИП! Време е да започна работа!

След като завърша успешно обучението си в НИП, ВСС ме назначава на длъжността, за която съм бил одобрен при конкурса.

Съгласно Закона за съдебната власт младши съдия се назначава в окръжен съд. Младши прокурор се назначава в районна прокуратура. Младши следовател в окръжен следствен отдел. Те се назначават за срок 2 г., като той може да бъде продължен до 6 месеца. Административният ръководител на съответния съд или прокуратура определя съдия,  прокурор или следовател – наставник, който наблюдава и подпомага професионалното развитие на младшия съдия, младшия прокурор и съответно на младшия следовател. След изтичането на срока младшият съдия, младшият прокурор или младшият следовател се назначава на длъжност съдия в районен съд, прокурор в районна прокуратура, съответно младши следовател в окръжен следствен отдел без провеждане на конкурс. Ако в съответния съдебен район няма свободна длъжност, на лицето се предлага място в друг съдебен район.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии