Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кредитор в производство по ликвидация

Автор:
Кредитор в производство по ликвидация

Кредитор съм на търговско дружество в производство по ликвидация. Не би трябвало да се притеснявам дали ще получа парите си, защото не е в производство по несъстоятелност. Но все пак каква защита и гаранции ми осигурява закона при ликвидация на дружеството-длъжник. Какви права имам като кредитор?

NB! По-долу мога да науча полезна информация, но най-доброто решение е направо да се обърна към специалисти на тази страница. Всеки случай е различен и си заслужава да ползвам експертиза.

Трябва да бъда уведомен какво се случва, че е започнала ликвидация

Аз съм кредитор, заинтересовано лице. Затова, трябва да знам какво се случва с моите длъжници – “как са?”. Ликвидаторът трябва не само да обяви прекратяването на търговското дружество (ТД) в Търговския регистър (ТР), но и да отправи писмена покана до мен като известен кредитор (ако в книгите на ТД има информация за дълга към мен) да предявя вземането си по партидата на дружеството-длъжник в ТР. Задължение на ликвидатора е да удовлетвори първо кредиторите и тогава да разпредели остатъка от парите между съдружниците/акционерите, ако има такъв. Едва след това може да се пристъпи към приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството от регистъра.

Как да предявя вземането си, да поискам дължащото ми се?

Като  уведомен за ликвидацията кредитор аз трябва да предявя вземането си. Това трябва да стане с писмена молба до ликвидатора на ТД. В нея трябва да посоча данни за мен, съответно моята фирма, основанието и размера на вземането ми, обезпеченията и привилегиите, ако има такива, както и да приложа някакъв документ, доказващ вземането ми – фактура, разписка за доставени, но неплатени стоки/ извършени услуги, копие от договор и др. В книгите на ТД и базите му с данни също трябва да са налични данни за бизнес отношенията ни.

Какви мерки е предвидил законът, за да са защитени правата ми?

Законът определя срок 6 месеца от уведомяването на мен и останалите кредитори, т.е. от публикуване на поканата в ТР, в който ликвидаторът не може да разпределя суми пари от разпродаденото дружествено имущество между съдружниците/акционерите. Така се дава защита на предоставеното ми право за предявяване. След изтичането на срока самото то не отпада, а само тази защита. Затова като не си поискам дължимото в посочения срок, ами сетя се после и ликвидаторите нямат информация за моето вземане в търговските книги на дружеството, само на себе си трябва да се сърдя, че “ще остана с празни ръце”.

В този случай ще получа дължимото ми само ако разпределението на остатъка от имуществото не е приключило (ако въобще е имало такъв) или ако се открие ново имущество на дружеството и се възобнови производството. Ако в 6-месечния срок ликвидаторът е извършил разпределение, аз мога да търся по съдебен ред обезщетение за причинените ми от неправомерните му действия вреди. Отново по съдебен ред мога да търся от съдружниците/акционерите парите, които са получили при разпределението в рамките на моето вземане.

В случай че не съм потърсил вземането си, но от книжата на дружеството ликвидаторът  знае за мен, тоест аз съм “известен” кредитор, той е длъжен да вложи дължимите ми сума пари в банка на мое име. Когато вложената сума е по-малка от дължимото ми, остатъка мога да искам по посочения ред – ако има все още от какво дружеството да ми плати и не е заличено от ТР.

По споразумение между мен и ликвидатора в изпълнение вместо пари мога да получа обект от дружественото имущество – например акции на дружеството в акционерно дружество.

При непарично вземане – имам да получавам стоки например, ликвидаторът може да поиска от районния съд по местоизпълнение на поръчката да определи място, където стоката да се остави за пазене и “да ме чака”.

Важно! За да предявя вземането си, няма значение дали то е изискуемо, тоест дали е настъпил моментът да ми се плати, предаде стоката или предостави услугата. Ако вземането ми е с ненастъпил падеж обаче, не може да искам изпълнение, а само влагане на дължимата сума в банка, тъй като откриването на производство по ликвидация не е основание за предсрочна изискуемост.

Водя дело с търговското дружество.

Спокойно! При заведен спор пред съд или арбитраж за наличие на задължение на ТД към мен, докато трае делото дружеството трябва да ми предостави обезпечение съобразно размера на вземането ми – залог или ипотека, например върху свое имущество или на друго лице – най-често на съдружник/акционер.

Обезпечение в моя полза трябва да се учреди и ако имам вземане зависещо от изтичането на определен срок или настъпването на определено условие, за да може да се пристъпи към разпределяне на остатъка от имуществото между съдружниците/акционерите.

Ако искът ми не бъде уважен или не се сбъдне условието, имуществото се освобождава от обезпечението и паричната му равностойност бива разпределена допълнително между съдружниците/акционерите.

Докато трае спорът дружеството не може да бъде заличено от ТР, защото би липсвал ответник по делото.

Важно! Законът не определя ред за удовлетворяване на вземанията, тъй като се предполага, че дружеството има пари. Принципът е – всички кредитори се удовлетворяват и тогава се заличава дружеството.

Преминаване към производство по несъстоятелност – още един механизъм за защита

При извършването на действия по ликвидацията, ликвидаторът може да  установи, че ТД няма достатъчно пари да плати на всички кредитори. Тогава работата е сериозна. Той трябва да подаде молба до съда за откриване на производство по несъстоятелност. С влизане в сила на решението за откриване производство по ликвидация се прекратява. Ликвидаторът е длъжен да представи счетоводен баланс на дружеството и доклад какво е правил дотук пред съда. Аз, както и назначеният синдик, а също  и дружеството-длъжник може да правим възражения по тях – например, че ликвидаторът не е представил данни за част от действията, които е извършил; могъл е в по-ранен момент да забележи недостига на средства и да сезира съда; можел е да продаде дружественото имущество на по-изгодни цени и др.

Важно! По всяко време, независимо от хода на ликвидацията, като кредитор мога да подам молба за откриване на производство по несъстоятелност, ако имам данни, че дружеството няма достатъчно средства да плати на всички ни.

В производството по несъстоятелност нещата са много по-тегави, защото е ясно, че пари в дружеството няма. Удовлетворяването на кредиторите се осъществява по особен ред и трябва наново да предявя вземанията си.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 267 ТЗ – относно уведомяването на кредиторите за производството по ликвидация;

  чл. 268, ал. 1 ТЗ – относно задължението за удовлетворяване на кредиторите;

  чл. 271 ТЗ  – относно разпределението на дружественото имущество;

  чл. 272 ТЗ – относно забраната за разпределяне на дружествено имущество в срок от 6 месеца от уведомяване на кредиторите;

  чл. 272а и чл. 272б ТЗ – относно преминаването от производство по ликвидация към производство по несъстоятелност;

  чл. 625 ТЗ – относно подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност.

  Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии