Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Каква е процедурата по заличаване на едноличен търговец (ЕТ)?

Автор:
Каква е процедурата по заличаване на едноличен търговец (ЕТ)?

Когато бях по-млад, поех риска, регистрирах се като едноличен търговец (ЕТ) и започнах собствен бизнес. Но нещата се промениха. Стагнацията на пазара и несигурността в икономиката в комбинация с неограничената отговорност, която нося, доведоха до силни смущения в самия мен. Страдам от кръвно, станах нерешителен в това, което съм правил цял живот. Отказвам се от бизнеса и се отдам на нещо по-ниско рисково. Не мога обаче просто така да изчезна. Каква е процедурата за заличаване на ЕТ от търговския регистър (ТР) научих на pravatami.bg.

Мога да бъда заличен като ЕТ от търговския регистър, ако …

 • искам да прекратя дейността си като ЕТ (аз точно това искам да направя);
 • напусна страната и се установя трайно в чужбина (сменя постоянния си адрес);
 • спомина се;
 • поради промяна в моите умствени и психически възможности, т.е. когато със съдебно решение бъда поставен под ограничено или пълно запрещение.

Не е скъпо да се обърна към специалист, който да ми помогне. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Каква е процедурата “за да изчезна като търговец”?

Заличаването се извършва чрез подаване на заявление по образец – „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец – А1″  в териториалното поделение на  Агенцията по вписванията или по електронен път. Таксата е 30 лв. за подаване на хартия, а по електронен път – 15 лв.

Право да подадат заявлението имат:

 • при смърт – наследниците ми, като те трябва да са се снабдили предварително с удостоверение за наследници и  копие от смъртния ми акт;
 • при поставяне под запрещение – настойникът/попечителят ми трябва да представи препис от съдебното решение за поставянето ми под запрещение и удостоверение за назначаването му, съответно удостоверение за сключен граждански брак (ако е мой съпруг) или удостоверение за раждане (ако ми е родител);
 • при прекратяване на дейността ми като търговец – аз подавам заявление;
 • при всички случаи заявление може да се подаде от упълномощено лице с изрично писмено пълномощно.

Преди да подам заявление в ТР трябва да се снабдя с някои документи, които задължително се прилагат към него. За целта е необходимо да уведомя за намеренията си посочените в закона държавни институции.

Какви действия трябва да се извършат преди подаване на заявлението?

Уведомяване на Националния осигурителен институт (НОИ).

Аз съм работодател и като такъв внасям осигуровки на моите работници/служители. При прекратяване на дейността, трябва да предам за архив разплащателните им ведомости в териториалното поделение на НОИ. Към тях прилагам трудовите договори (заповедите за назначаване), заповедите за преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения или с други думи всички документи, свързани с трудовите отношения. НОИ в замяна ми издава удостоверение за предаване на ведомостите, което е задължително условие за вписване на заличаването ми от търговския регистър.

Важно! Дори да нямам наети работници/служители, трябва да подам заявление-декларация до НОИ, където да посоча това обстоятелство.

Уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) : от 01.01.2018г. отпадна задължението ми като ЕТ – преди заличаване от Търговския регистър да се уведомя НАП 

Но остана друго мое задължение –  в 14-дневен срок от заличаването от търговския регистър трябва да подам заявление за дерегистрация по ЗДДС пред териториалната дирекция на НАП. 

Какви документи трябва да придружават заявлението?

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • декларация за истинност;
 • декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (когато заявлението се подава от пълномощник);
 • документ за внесена държавна такса;
 • удостоверение от НОИ.

Ако се подава от наследниците ми, се прилага и:

Ако се подава от попечител/настойник, се прилага и:

 • препис от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник, съответно за назначаване на попечител;
 • удостоверение за раждане, когато е мой родител;
 • удостоверение за сключен граждански брак, когато е мой съпруг.

След подаване на заявлението длъжностното лице по регистрацията прави проверка за редовността на предоставените документи и се произнася в тридневен срок. Ако всичко със заявлението ми е наред, ще се извърши желаното от мен заличаване като ЕТ от търговския регистър. Ако заявлението страда от недостатъци, ще ми бъдат дадени указания за отстраняване на нередовностите по него в рамките на тридневния срок. В противен случай длъжностното лице  постановява мотивиран отказ по искането ми за заличаване.

Образец на Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец – А1

Образец на заявление-декларация по чл. 5, ал.10 КСО

Актуализира: Елвира Димитрова

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии