Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на предварителна закрила при уволнение

Автор:
Правото ми на предварителна закрила при уволнение

Ако бъда уволнен, имам право да атакувам заповедта на работодателя, при положение че при издаването й той не е спазил законовите изисквания (вж.  “Уволнен съм. Какви са правата ми?”). Важно е да знам, че освен тази защита Кодексът на труда предоставя и средства, с които мога да реагирам още преди да се стигне до издаването на заповед за уволнение.

ОБЩА ЗАКРИЛА

Когато работодателят ми иска да ме уволни на някое от следните основания:

 • закриване на част от предприятието,
 • съкращаване на щата,
 • намаляване на обема на работа,
 • липса на качества за ефективно изпълнение на работата,
 • промяна на изискванията за заемане на длъжността, когато аз не отговарям на новите изисквания или
 • дисциплинарно уволнение

и попадам в някоя от посочените по-долу защитени групи, е необходимо преди издаване на заповедта за уволнение работодателят ми да получи писмено разрешение от областната инспекция по труда. Разрешението не може да бъде заменено от писмено съгласие на уволнявания. То трябва да бъде дадено предварително – уволнението ще е незаконно и ако разрешението е получено впоследствие.

В кои случаи мога да се ползвам от тази закрила?

 • На първо място – ако съм трудоустроен(с предписание от здравните органи), както и ако страдам от някоя от следните болести (50 % и повече инвалидност): исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, психично заболяване, диабет или професионално заболяване. За да бъда уволнен, работодателят трябва да поиска мнението на ТЕЛК, а след това – и разрешение от инспекцията по труда. Трябва да имам предвид, че инспекцията не е обвързана от мнението на ТЕЛК. NB! Мнението на ТЕЛК не може да бъде заменено от писмено съгласие на уволнявания и трябва да е дадено предварително – дори да бъде дадено след датата на заповедта за уволнение, уволнението пак е незаконно.
 • На второ място – ако съм започнал ползването на разрешен от работодателя отпуск, независимо какъв е неговият вид. В този случай разрешението от инспекцията е достатъчно и мнението на други органи не се изисква.

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

Освен общата закрила, разпростираща се спрямо всички работници и служители, за които са налице законовите предпоставки, законът урежда и специална закрила, приложима спрямо отделни категории лица:

 • Ако съм член на ръководен синдикален орган или на синдикалното ръководство в предприятието (тук се включват председателят и секретарят/ите), за да бъда законосъобразно уволнен, работодателят трябва да получи предварителното съгласие от синдикален орган, определен от централното ръководство на синдикалната организация. Тази закрила продължава през цялото време, в което съм зает със синдикална дейност, както и 6 месеца след преустановяването на такъв род дейност.
 • Ако съм представител на работниците и служителите в предприятието, избран по реда на Кодекса на труда, мога да получа закрила при уволнение на някое от основанията, изброени във връзка с общата закрила, и при спазване на същото изискване за предварително разрешение от инспекцията по труда.
 • Ако съм представител на работниците и служителите по въпросите, свързани с безопасните условия на труд в предприятието, както и ако съм член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, важи казаното относно представителите на работниците и служителите в предприятието.
 • Законът дава закрила и на няколко категории работнички и служителки:

○     Ако съм бременна или в напреднал стадий на лечение ин-витро работодателят може да ме уволни само на някое от следните основания: закриване на предприятието; отказ от моя страна да последвам предприятието/ поделението, в което работя, когато то се мести в друго населено място; когато на заеманата от мен длъжност е възстановен незаконно уволнен работник или служител; ако бъда задържан за изпълнение на влязла в сила присъда; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор; при дисциплинарно уволнение. В последния посочен случай (при дисциплинарно уволнение) е необходимо да се вземе и предварително разрешение от инспекцията по труда. За да се ползвам от тази закрила, трябва да съм уведомил работодателя си за състоянието, в което се намирам и да съм го удостоверил с документ от здравните органи. Уволнението на основание извън изброените е абсолютно недопустимо.

○     Ако съм майка или осиновителка на дете до 3-годишна възраст, мога да се ползвам от общата закрила, описана по-горе. Без значение е дали ползвам отпуск на това основание.

○    Ако ползвам отпуск поради бременност, раждане или осиновяване (за справка – чл. 163 от КТ), моят работодател може да ме уволни само при закриване на предприятието.

Ако отговарям на посочените по-горе изисквания и съответната процедура не е спазена, уволнението ще бъде незаконно, т.е. ако се обърна към съда, той ще отмени заповедта за уволнение без да разглежда спора по същество единствено на основание неспазване на процедурата. Всъщност дори да няма подобни нарушения уволнението може да бъде незаконно на някое от другите посочени в Кодекса на труда основания.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Илина Малцева

Актуализирал Пенка Попова

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 333, ал.1, т.1-6  – относно предпоставките на ползване на предварителна закрила при уволнение

  чл.333, ал.2 – относно мнението на ТЕЛК, което се взема при някои видове уволнения

  чл.333, ал.3 – относно предварителната закрила при уволнение, от която се ползват       членовете на синдикални организации

  чл. 333, ал.5 – относно закрилата при уволнение на бременни служителки и служителки в напреднал стадий на лечение ин-витро

  чл.333, ал.6 – относно закрилата, с която се ползват жените, които ползват отпуск поради бременност, раждане или осиновяване

  чл. 344, ал.3 – относно незаконното уволнение

  § Наредба 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат право на закрила съгласно чл. 333 от Кодекса на труда

  чл.1 – относно болестите, при наличите на които се предвижда предварителна закрила на работника или служителя

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии