Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Възстановяване на собствеността върху гори

Автор:
Възстановяване на собствеността върху гори

Притежавал съм право на собственост върху гора или земя от горския фонд преди тяхното одържавяване или съм наследил такава от мои роднини. Възможно ли е да възстановява собствеността си сега, в уславията на реституция? Каква процедура трябва да следвам?

Какво е гора и земя от горския фонд?

Гора” е всяка земя, която е обрасла с горска растителност, а “горски фонд” е всяка територия извън строителните граници на населените места, предназначена основно за гори, и обхващаща: гори, храсти, земи за залесяване, недървопроизводителни земи.

На кого принадлежи правото на собственост върху горите и земите от горския фонд?

Горите могат да бъдат собственост на  държавата или общината. В останалите случаи определена гора може да стане моя частна собственост по следните два начина:

 1. Придобивам я от друго частно лице, напр. чрез покупко-продажба – в този случай гората е частна собственост и не е нужно да променям статута й.
 2. Придобивам я, защото правото ми на собственост върху гората е възстановено.

Как да възстановява правото си на собственост върху гора или земя от горския фонд, която съм притежавал преди нейното одържавяване?

До 1999 г.  имах правото да възстановя собствеността си като се подам заявление пред общинска служба по земеделие (ОСЗ) и премина през установената  административна процедура. До 2007 година пък имах възможност да възстановя по съдебен път правото си да подам заявление и да се ползвам улесенената административна процедура.

Към настоящия момент обаче мога да си върна гората или земята от горския фонд само ако се обърна към съда. Искa си ще подам пред съда, в чийто район се намира гората. Ако стойността на гората е над 50 000 лева, трябва да се обърна към съответния окръжен съд. В повечето случаи оценката на имота не надвишава тази сума, ето защо делото се разглежда от районния съд.

Задачата ми в производството е да докажа, че към момента на национализация гората е принадлежала на мен или на наследодателя ми. Като доказателства мога да ползвам нотариални и крепостни актове, нотариално заверени писмени договори, вписани протоколи за делба, съдебни актове, а при липса на такива землячни и данъчни регистри, удостоверение за дялово участие в кооперации, стопански карти и списъците към тях и други писмени доказателства.

Какви са правата и задълженията ми след като ми бъде възстановено правото на собственост върху съответната гора или земя от горския фонд?

Ако съдът се произнесе в  моя полза, мога да пълноправно да се ползвам от имота си. В срок от 6 месеца от влизане в сила на решението общинската служба по земеделие, в присъствието на представител на съответното държавно горско стопанство, трябва да ме въведе във владение на гората. Влязлото в сила решение ще има силата на констативен нотариален акт, който ще удостоверява възстановеното ми право на собственост върху терена.

За срок от 5 години от влизане в сила на решението, с което се възстановява правото ми на собственост, се освобождавам от заплащането на държавни, нотариални такси и местни данъци, ако извърша доброволна делба или продам имота на друг.

Задължението ми се изразява в обстоятелството, че е необходимо да регистрирам гората или земята от горския фонд, собствеността върху която ми е възстановена, в съответното държавно горско стопанство.

 • Източници

  Закон за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд (ЗВСГЗГФ):

  Чл. 2 – относно законите, с които се осъществява одържавяването

  Чл. 3 – лицата, на които може да им бъде възстановено правото на собственост

  Чл. 5-6 – как се възстановява правото на собственост

  Чл. 13 – процедура за подаване на заявлението

  Чл. 13, ал.2 – иск за установяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд

  чл. 18 – относно регистрацията  в държавно горско стопанство.

  Закон за горите (ЗГ):

  Чл.22 – относно правото на собственост върху горите;

  Чл.25 – какво представлява частната собственост върху горските територии;

  Чл.26 – забрана за придобиване по давност;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии