Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Спечелих обществена поръчка. Какво предстои?

Автор:
Спечелих обществена поръчка. Какво предстои?

 

Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/17463
[Към актуалното Право]

 

Участвал съм в конкурс за изпълнение на обществена поръчка. След обявяването на резултатите, вече знам, че съм спечелил. Сега пред мен стои въпросът по какъв точно ред ще мога да се заема с фактическото изпълнение на поръчката. Тук ще намеря общата информация, важаща за всеки един случай, независимо от конкретната сфера, в която се осъществява поръчката.

Трябва да знам, че след обявяване на решението за избор на изпълнител, започва да тече срок за обжалването му пред Кoмисия за защита на конкуренцията от всеки заинтересуван кандидат. Ако се подаде жалба, тя оказва значително въздействие върху по-нататъшното развитие на процедурата. По-подробна информация за това как протича обжалването и какви са последиците от него, мога да науча тук.

Предварително изпълнение

Докато тече обжалване на решението, налице са няколко случая, в които се допуска предварителното му изпълнение:

 • когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите (например при доставка на храни за дом за деца);
 • когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността;
 • ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда (например, когато поръчката е свързана с доставка на медикаменти за лечебно заведение, които са необходими за спешни манипулации);
 • във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.

Сключване на договор за обществена поръчка

На мен, като избран изпълнител, възложителят изпраща покана за сключване на договор за обществена поръчка. Трябва да представя документите, посочени в поканата и да внеса гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена за съответната поръчка. Едва след това се сключва самият договор и се започва изпълнение по него.

Има няколко особености, които трябва да знам, във връзка със срока, в който се сключва договора. Възложителят може да сключи договора си с мен едва след изтичане на 14 дни от момента, в който е уведомил всички заинтересовани кандидати за своето решение за определяне на изпълнител. Освен това, сключването е ограничено и по още един начин – то трябва задължително да се извърши до един месец от влизането в сила на решението за определяне на изпълнител/на определението, с което е допуснато предварително изълнение на това решение.

Сключеният веднъж договор не може да се изменя нито от мен, нито от възложителя. Изменение се допуска само по изключение чрез допълнително споразумение към договора и то единствено в точно изброени в закона случаи (например):

 1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга (например, наложило се е изменение на проекта за строяща се сграда, с оглед откриването на археологически ценности при строителните работи);
 2. когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца – и тази цена бъде изменена законово;
 3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт – закон или наредба, уреждащи този вид цени;
 4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
 • не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
 • срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
 • прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Прекратяване на договора за обществена поръчка

На първо място, договорът за обществена поръчка се прекратява, когато и двете страни изпълним задълженията си коректно.

На следващи място, прекратяването може да бъде извършено от моя възложител, ако той не е в състояние да изпълни задълженията си в резултат на непредвидени задължения – например производствени затруднения или пък обявяване в несъстоятелност, ако възложителят ми е търговец. В такива случаи обаче той ми дължи обезщетение за претърпените вреди.

На последно място, прекратяването може да се случи и по взаимно съгласие, но по условия и ред, определени в самия договор, който сме сключили.

 • Източници

  Закон за обществените поръчки (ЗОП)

  чл. 120, ал. 2 и ал. 5, т. 4 ЗОП – относно подаването на жалба срещу решението за избор на изпълнител

  чл. 120а ЗОП – относно забраната да се изпълнява решението за избор на изпълнител

  чл. 120б и 121б ЗОП – относно предварителното изпълнение на решение за избор на изпълнител

  чл. 122г ЗОП – относно произнасянето на КЗК по жалбата

  чл. 122е ЗОП – относно обжалването пред ВАС на решението на КЗК

  чл. 43 ЗОП – относно сключването и прекратяването на договора за изпълнение на обществена поръчка

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Лалова

Теодора Лалова

автор

Теодора е четвърти курс „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Страст й е наказателното право, в момента стажува в Комисията по помилването. Голямата й любов извън юридическия свят е писането. Включването в екипа на „Правата ми“ приема именно като възможност да съчетае обичта си към думите с академичните си интереси. Щастлива е от предизвикателството да търси мост в превеждането на правото на ежедневен език.

Свързани статии