Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Автор:
Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/17458.

_______________________________________________________________

Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за да участвам в тях.

Какви са процедурите, в които мога да взема участие:

Обществените поръчки могат да се възлагат чрез провеждане на следните процедури:

 • Открита – при нея всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
 • Ограничена – мога да участвам в нея, само ако съм получил покана след предварителен подбор от страна на възложителя.
 • Състезателен диалог – всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие, а възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, които отговарят на неговите изисквания. След това възложителят кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.
 • Процедура на договаряне:
  • с обявление – възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, които са избрани от него след предварителен подбор;
  • без обявление – възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Видът на процедурата се определя от възложителя и зависи от вида на обществената поръчка. Състезателен диалог, например, може да бъде избран като процедура, когато обществената поръчка е твърде сложна, за да може възложителят правилно да определи ценовата рамка или техническата спецификация. Такава би могла да бъде една поръчка свързана с предоставяне на специализирана правна помощ.

Как да кандидатствам?

 • Независимо от вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в която искам да взема участие, винаги е необходимо да подам оферта. Критериите за оценка на офертите са два – 1. най-ниска цена и 2. икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодна е тази оферта, която в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя критерии за качество, технически характеристики, срок на изпълнение, цена и др. Когато критерият за оценка на офертата е “икономически най-изгодната оферта”, възложителят задължително трябва да включи в документацията към поръчката методиката, по която се определя тази оценка. Избраният критерий трябва да бъде посочен от възложителя в обявлението за процедура за възлагане на обществена поръчка.

В обявлението е посочен и срок за подаване на офертите, до изтичането на който мога да променя, допълня или оттегля своята оферта.

Важно! Мога да подам само една оферта.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, мога да предложа няколко варианта на офертата си, стига възложителят да е допуснал това.

Какво трябва да съдържа моята оферта?

Разбира се, за да бъде допусната, офертата трябва да отговаря точно на определените от възложителя условия. Тя трябва да съдържа:

 • Идентифицираща ме информация
 • Когато участвам като физическо лице (което не е търговец) – заверено копие от документа ми за самоличност. Ако съм чуждестранно физическо лице, трябва да представя официален превод.
 • Когато участвам като юридическо лице, се идентифицирам чрез посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която съм установен.
 • Посочвам и адрес (вкл. и електронен) за кореспонденция.
  • Декларация, с която удостоверявам, че отговарям на всички, посочени в Закона за обществените поръчки изисквания, които вече научих от първата част на Правото.

Доказателства за упражняване на професионална дейност, ако такива се изискват от възложителя.

  • Възложителят може да поиска да докажа регистрацията си в професионален или търговски регистър, когато такава регистрация е определена със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. Така, например, ако участвам в обществена поръчка за доставка на храни, трябва да докажа, съм регистриран за търговия с храни по реда на Закона за храните. За целта представям удостоверение за регистрация, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
  • Възложителят може да ми поиска доказателство за членство в определена организация или специално разрешение, когато трябва да притежавам такива, за да мога да изпълня дадена обществена поръчка за определена услуга. Например: Участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Медицинско застраховане на служителите на Фирма А”. За да участвам, ще трябва да представя доказателство за упражняване на професионална дейност, а именно издаденото ми от Комисията по финансов надзор специално разрешение (лиценз) за извършване на дадения вид застрахователна дейност.
 • Ако участвам като обединение (на физически лица (гражданско дружество) или юридичеки лица (консорциум, холдинг)), трябва да приложа копие на договора за обединение.
 • Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.
 • Доказателства за икономическото и финансовото ми състояние, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Това се налага, ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата  и други).
 • Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, на които трябва да отговарям съгласно изискванията на възложителя.
 • Декларация, с която удостоверявам, че не съм свързан с друг участник или кандидат в процедурата, както и че не съм участвал като външен експерт при подготовката на процедурата (изработването техническите спецификации, методиката на оценка на офертите и др.)
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение.
 • Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и делът на тяхното участие, ако желая да има такива.
 • Цената, която предлагам.
 • Декларация, че съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, когато обществената поръчка е за строителство.
 • Декларация, че приемам условията в проекта на договор за обществена поръчка.
 • Всякаква друга информация, която възложителят изисква в обявлението или в документацията за участие.
 • Подписан от мен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
 • Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, трябва да посоча конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки от тях.

Важно! В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят включва образци на документи, които са част от офертата. За да отговаря офертата ми на изискванията, е много важно да използвам точно посочените образци и да следвам дадените от възложителя указания!

Важно! Офертата представям в запечатен непрозрачен плик, върху който посочвам адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции, посочвам и за кои позиции се отнася.

В този плик поставям три отделни запечатани плика с надписи “Документи за подбор” (където поставям тези документи), “Предложение за изпълнение на поръчката” (съдържа техническото предложение) и “Предлагана цена” (тук е предложената от мен цена).

След като съм изпълнил всички изисквания остава само да стискам палци и да се надявам да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка.

 • Източници

  Закон за обществените поръчки (ЗОП):

  чл. 16, ал. 4 – относно откритата процедура за възлагане на обществени поръчки;

  чл. 16, ал. 5 – относно ограничената процедура за възлагане на обществени поръчки;

  чл. 16, ал. 6 – относно процедура състезателен диалог;

  чл. 16, ал. 7, т. 1 – относно процедурата договаряне с обявление;

  чл. 16, ал. 7, т. 2 – относно процедурата договаряне без обявление;

  чл. 28, ал. 1, т. 7 – относно задължението на възложителя да включи в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

  чл. 28, ал. 1, т. 8 – относно задължението на възложителя да включи в документацията образци и указание за подготовка на офертата;

  чл. 37, ал. 1 – относно критерийте за оценка на офертите;

  чл. 54, ал. 1 – относно изискването офертата да отговаря точно на изискванията на възложителя;

  чл. 54, ал. 2 – относно срока за подаване на оферта;

  чл. 55, ал. 1 – относно правото да се подаде само една оферта от участник;

  чл. 55, ал. 2 – относно възможността да се предложат няколко варианта на офертата;

  чл. 56, ал. 1, т. 1а – относно изискването за идентификация на участника в офертата;

  чл. 56, ал. 1, т. 1б вр. чл. 47, ал. 9, вр. чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 – относно изискването за декларация, удостоверяваща, че участникът отговаря на посочените в ЗОП изисквания;

  чл. 56, ал. 1, т. 1в вр. чл. 49 ал. 1 и ал. 2 – относно доказателствата за упражняване на професионална дейност и случаите,в които се изискват такива;

  чл. 56, ал. 1 т. 2 – относно изискванията за участници обединения на физически или юридически лица;

  чл. 56, ал. 1 т. 3 – относно предоставянето на банкова гаранция от участника;

  чл. 56, ал. 1 т. 4 – относно доказателствата за икономическо и финансово състояние на учасника;

  чл. 56, ал. 1 т.5 – относно доказателствата за технически възможности и/или квалификации;

  чл. 56, ал. 1 т. 6 вр. чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 – относно декларацията, удостоверяваща липса на свързаност на участника с друг участник, както и фактът, че не е участвал като външен експерт при подготовката на процедурата;

  чл. 56, ал. 1 т. 7 – относно техническото предложение за изпълнение на поръчката;

  чл. 56, ал. 1 т. 8 – относно подизпълнителите и делът им на участие;

  чл. 56, ал. 1 т. 10 – относно ценовото предложение;

  чл. 56, ал. 1 т. 11 – относно декларацията, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;

  чл. 56, ал. 1 т. 12 – относно декларацията за приемане на условията на проекта за договор;

  чл. 56, ал. 1 т. 13 – относно задължението за предоставяне на друга информация, определена от възложителя;

  чл. 56, ал. 1 т. 14 – относно списъкът на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

  чл. 57, ал. 1 – относно изискванията за плика, в който се подава офертата;

  чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 – относно изискванията за отделни пликове.

  Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП):

  чл. 24, ал. 3 – относно изискването за посочване на етапите и сроковете за изпълнението им, когато поръчката се изпълнява на етапи.

  Закон за храните (ЗХ):

  чл. 12, ал. 2 – относно регистрирането на обект за производство или търговия с храни от областната дирекция по безопасност на храните.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии