2016-12-29 Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране? | pravatami.bg

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Това са добросъседски отношения! Въпреки разногласия в ежедневието, веднага щом разбрахме за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ни предоставя възможност за безплатно саниране, със съседите се сплотихме в името на по-доброто общо бъдеще и решихме твърдо да кандидатстваме. Как да го направим?

Как да кандидатстваме?

Процедурата за кандидатстване не е сложна, но не и проста, все пак нещата в етажната собственост никога не стават лесно. Ето какви са стъпките:

Учредяване на Сдружение на собствениците

По закон сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за нас собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. За да създадем сдружението, трябва да се организираме собственици, представляващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост. Повече за това как да учредим сдружението: Всеки собственик като мен може да поиска свикване на учредително събрание. На него приемаме споразумение за създаване на сдружението, като в него задължително посочваме съответно предмета на дейност, както и че е безсрочно. Можем  да го прекратим с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените строително-монтажните работи по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването дейностите по сградата. Същият срок важи и за прекратяване на членството в сдружението от страна на собственик. Председателят на избрания от нас управителния съвет или избрания от нас управителят в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината. Сдружението вписваме и  в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията, след като то вече е вписано в общината. Копие от удостоверението  за регистрация в общината и  копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за финансова помощ по програмата.

Важно! При създаване на сдружението, ако има апартаменти, които са необитаеми и не знаем кои са собствениците, можем да се обърнем към общината да съдейства в “издирването им”.

Важно! Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си, т.е. “слепени са” и представляват т.н. свързано строителство също трябва да кандидатстват всички заедно.

По изключение и по преценка на общината може да бъдат допуснати за  кандидатстване  минимум половината от свързаните блокове/сгради (но поне две на брой), които трябва да се състоят от най-малко 36 жилища и да са последователно разположени.

На общото събрание на сдружението вземаме решение за кандидатстване по програмата, за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти в сградата, както и за изпълнение на дейностите по саниране на сградата и съставяме протокол от събранието. За да вземем решение трябва да имаме мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението. Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.

Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да съберем 100% съгласие на всички съседите за извършване на необходимите дейности.

Важно! По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ни ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички жилища, ако те не са повече от 5%. Тоест трябва да имаме минимум 95% съгласие.

Кандидатстване по програмата

Натисни тук, за да дочетеш пълния текст с права.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

X
Бъди в час с най-новите Права: 1 имейл от нас на седмица.10 правни курса, които ти спестяват стотици левове