Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

Автор:

Придвижвам се съвсем спокойно като водач или пътник в лек автомобил, или пък се разхождам по тротоара, когато внезапно ставам жертва в пътно-транспортно произшествие. Водачът на превозното средство по чиято вина е настъпил инцидента ми поднася извиненията си и ме успокоява, че има сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Въздъхвам с облекчение, но в същия момент си поставям въпроса по какъв ред, пред кого, как и в какъв размер мога да защитя правата си на пострадал при ПТП. Ето няколко основни насоки в отговор на тези въпроси.

Кой може да търси защита на правата си при настъпило ПТП по вина на водач, сключил застраховка „Гражданска отговорност“?

 1. Пострадалото лице – водач на моторно превозно средство (МПС) или пътно превозно средство (ППС), пътник в МПС или ППС, пешеходец, както и всеки участник в пътното движение, който е претърпял телесни повреди вследствие на настъпилия инцидент;
 2. Близки на починалото лице – при смъртта на пострадал при ПТП неговите близки разполагат с правото да потърсят обезщетение от застрахователя на виновния водач за претърпените от тях негативни емоции и болезнени преживявания във връзка със загубата. Кръгът от лица, които разполагат с това право е следният: На първо място това са най-близките роднини – съпруг/а, деца, осиновени деца или деца, по отношение на които е започнала процедура за осиновяване, родители и лица, с които починалото лице се е намирало във фактическо съжителство (живеело е на семейни начала). На второ място, такова право имат и по-далечните роднини – баби и дядовци, братя и сестри, чичо и леля и др., за които е необходимо да се установи съществуването на изключителна привързаност и близост с починалото лице към момента на ПТП. На трето място, право на обезщетение имат и лица, които нямат роднинска връзка с починалото лице. За да получат обезщетение те трябва да докажат, че са били в особено близки отношения с починалото лице и че действително са претърпели вреди от смъртта му.

Към кого трябва да отправя искане?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна и се сключва ежегодно от всеки водач на МПС. Ако не знам с кое застрахователно дружество виновният водач е сключил застрахователен договор мога да направя справка в електронния сайт на Гаранционния фонд. Трябва само да впиша регистрационния номер на автомобила му и да съобразя датата на настъпване на ПТП.

По какъв ред да отправя искане?

Знаейки към кой застраховател да се обърна, вече мога да отправя искане за заплащане на обезщетение за претърпени вреди вследствие на ПТП. В самото искане е необходимо да опиша как и между кого е настъпило произшествието (дата, участници, място на настъпване, поведение на участниците), както и да посоча вредите, които съм понесъл при инцидента. Необходимо е да приложа всички документи за описаните обстоятелства – протоколи изготвени от КАТ, осъдителна присъда (ако е образувано наказателно производство срещу виновния водач), медицински документи, касови бележки и фактури за извършени разходи за лечение, смъртен акт, удостоверение за наследници и др.

След като представя всички необходими документи застрахователното дружество образува т. нар. „застрахователна щета“ – това всъщност е преписка по моя случай. По тази застрахователна щета застрахователното дружество е длъжно да изрази становище, съответно да определи обезщетение в тримесечен срок. След изтичането на този срок застрахователят е длъжен да ми представи своя мотивиран отговор. В случай, че искането ми бъде уважено, застрахователят определя според неговите критерии справедлив размер на обезщетението. Аз от моя страна мога да се съглася с предложения размер на обезщетението или да изразя несъгласие. Дори и да приема предложената сума, това не ме лишава от правото да предявя съдебна претенция за остатъка в по-късен момент. Например поискал съм обезщетение в размер на 19000 лева, застрахователят определя обезщетение 13000 лева, аз ги приемам, но мога да търся разликата от 6000 лева по съдебен ред.

Важно! В случай обаче, че при изплащане на определената по-малка сума подпиша споразумение със застрахователя да не претендирам нищо повече, няма да имам възможност да заявя претенция пред съда за остатъка.

Ако застрахователят откаже да изплати изцяло поисканото от мен обезщетение, тогава мога да потърся защита на правата си пред граждански съд.

Важно! Ако виновният водач е сключил застраховка “Гражданска отговорност” след 01.01.2016 г. задължително първо трябва да отправя искане за заплащане на обезщетение към застрахователя. Ако застраховката е сключена преди 01.01.2016 г. – тогава аз решавам как да постъпя – мога да предявя претенцията си първо пред застрахователя и ако не съм доволен от развитието на нещата – пред съда, а мога и директно да поискам присъждане на обезщетение от съда. Датата на сключване на застраховката мога да установя чрез справка в сайта на Гаранционния фонд.

Защита на правата ми по съдебен ред.

Ако реша да пристъпя към защита на правата си по съдебен ред, трябва да имам предвид следното:

 1. Мога да предявя иск срещу застрахователя в срок до 5 години от настъпване на произшествието. В противен случай съществува риск искът ми да бъде отхвърлен заради погасяване на правото ми да получа обезщетение.
 2. Ако съм близък на починало вследствие на ПТП лице мога да предявя иск за обезщетение за понесените неимуществени вреди – негативни изживявания от смъртта на моя близък.
 3. Ако във връзка с настъпилото ПТП виновният водач е осъден с влязла в сила присъда от наказателен съд, не е необходимо да заплащам държавна такса или разноски за събиране на доказателства пред гражданския съд.

Какво мога да получа като обезщетение?

След като докажа, че съм претърпял увреждания вследствие на настъпилото произшествие, се определя паричната равностойност на понесените вреди.

При обезщетение за имуществени вреди:

 1. Направените разходи за лечение, за закупуване на медикаменти, за провеждане на рехабилитация могат да бъдат възстановени в пълен размер, след като бъде установено, че са били необходими за провеждане на лечението ми.
 2. Ако при инцидента съм загубил трудоспособност, съответно имам издадено решение на ТЕЛК, мога да получа парично обезщетение, равняващо се на разликата между определената пенсия за инвалидност и заплатата, която съм получавал преди инцидента.
 3. Ако съм дете на починал при ПТП и все още не съм навършил пълнолетие и нямам възможност да печеля самостоятелно доходи, мога да получа обезщетение, развяващо се на месечна издръжка до навършване на пълнолетие.

При обезщетение за неимуществени вреди:

При определяне на обезщетение за претърпените негативни изживявания във връзка с получени телесни увреждания или загуба на близък се вземат предвид множество фактори като: възраст на пострадалия, характер на полученото увреждане, наличие/липса на пълно възстановяване от травмата, настъпване на загуба на трудоспособност, продължителност на лечебния период и възстановяването, използване на помощни средства и чужда помощ/грижи през възстановителния период и др.

Ако съм загубил близък и претендирам обезщетение за неимуществени вреди се взема предвид степента ми на близост и привързаност с починалото лице, дали сме живели заедно, дали и как се е променил живота ми след смъртта му, дали са възникнали някакви негативни промени в личността ми, както и много други обстоятелства.

След като бъде определен размера на обезщетението върху него може да се начисли и законна лихва (стига да съм я поискал с исковата молба). Ако застраховката е сключена преди 01.01.2016 г. лихвата се изчислява за период от датата на настъпване на уврежданията до окончателното изплащане на обезщетението. Ако застраховката е сключена след 01.01.2016 г. лихвата се изчислява за период от изтичане на три месеца от подаване на искане пред застрахователя, до окончателното изплащане на обезщетението.

Ами ако възникнат допълнителни вреди?

Нерядко здравословното състояние на пострадалия се влошава прогресивно, дори и след като вече е определено и изплатено обезщетение за вреди. Тогава също като пострадал разполагам с възможност да претендирам обезщетение за новонастъпили вреди, при условия че те са последица от първоначално полученото увреждане при ПТП и не са били съобразени при определяне на полученото обезщетение. Дали новонастъпилите вреди са последица от първоначалното увреждане или не, най-често се установява с медицинска експертиза.

 

 • Източници

  § Кодекс на застраховането:

  чл. 380 във връзка с чл. 498 – относно застрахователната претенция;

  чл. 477 и следващи – относно застраховка ГО на автомобилистите;

  чл. 496 – относно задълженията на застрахователя при предявена претенция; срок за произнасяне по претенцията;

  чл. 518 и следващи – относно Гаранционния фонд.

  § Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 21.06.2018 г. по т.д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС – относно кръга лица, легитимирани да получат обезщетение за претърпени неимуществени вреди при смъртта на техен близък.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

Коментар