2018-08-13 Как да стана планински водач? | pravatami.bg

Как да стана планински водач?

как да стана планински водач

Обичам екскурзиите в планината. Наскоро бях на такава. С нас имаше и планински водач. Когато се върнах, се поинтересувах за квалификацията на планинските водачи и как мога и аз да стана такъв. В следващите редове ще науча какви са задълженията им и какви действа трябва да предприема, за да упражнявам тази дейност.

Какви са задълженията на планинския водач?

Като планински водач, моите задължения са да водя и придружавам туристи в планината и, да се грижа за сигурността на туристите по време на прехода, както и да им давам информация за забележителностите и разните природно-географски особености по него. 

На какви условия трябва да отговарям, зада стана планински водач?

Такава квалификация мога да получа, ако съм:

 • дееспособен – навършил съм 18 години и не съм поставен под запрещение;
 • български гражданин или гражданин на ЕС, или на Конфедерация Швейцария;
 • преминал успешно съответното обучение. 

Важно! За да стана планински водач, трябва да имам минимум средно образование.

Квалификацията придобивам, когато премина квалификационен курс в център за професионално обучение. Той се състои от 960 учебни часа по теория и практика. Придобивам квалификация, след като премина двата държавни изпита – по теория и практика. 

Също така трябва да имам практическа подготовка – стажуване към планински водач или към регистриран туроператор, които предлагат програми за планински туризъм. Продължителността на практическата ми поготовка е най-малко 2 активни седмици, т.е. 14 дни, в реална обстановка и включва участието ми и изпълнение на основните дейности като: 

 1. да извърша предварителна подготовка за запознаване с маршрута и други необходими подготвителни действия; 
 2. да инструктирам на туристите за характерните особености на маршрута и начина за провеждането на прехода;  
 3. да предоставям информация за природни, културни и исторически забележителности по маршрута; 
 4. при продължителни преходи ежедневно да се информирам за метеорологичната обстановка и др. 

Изпит за планински водач

Освен описаното дотук, е нужно да се явя на изпит за придобиване на правоспособност, за да мога да упражнявам професията “планински водач”. Той се провежда 2 пъти в годината в Министерство на туризма. За да се явя на изпит, подавам писмено заявление до министъра на туризма, към което прилагам:
1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация;
2. препоръка на планински водач или служебна бележка от регистриран туроператор за това, че съм минал практическата подготовка; 
3. свидетелство за съдимост
4. медицинско свидетелство; 
5. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см. 

Дали съм допуснат до изпит, както и деня и часа на неговото провеждане, мога да видя  на официалната интернет страница на Министерството на туризма 14 дни преди датата на провеждането му. 
Ако не издържа изпита, имам право да се явя повторно. Ако издържа изпита, ще получа удостоверение за правоспособност за планински водач.

Не трябва да минава през цялата тази процедурат, ако имам висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности в направление “Спорт” от област “Здравеопазване и спорт”. Това мога да удостоверя с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”, издадена от акредитирано висше училище. 

Получих удостоверение за правоспособност? Какво следва?

След като получа удостоверението си за правоспособност, следва да бъда вписан в Списъка на правоспособните планински водачи към Националния туристически регистър. За целта подавам заявление по образец до министъра на туризма. Към него прилагам: 
1. копие на удостоверението за придобита правоспособност; 
2. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см; 
3. документ за платена такса – 125 лв. 

Документите мога да подам и по електронен път. На сайта на министерствотото на туризма или общината мога да намеря електронния адрес, на който да изпратя заявление-декларацията.

Нося ли отговорност?

Като планински водач нося отговорност, включително имуществена, за вредите, които са причинени, ако виновно не изпълнявам своите задължения. Това означава, че нося отговорност, ако не изпълнявам основните си дейности. Това може да се случи при различни обстоятелства, например:

 1. ако не се погрижа за туристите – тяхната екипировка, съоражения и т.н., и някой от тях претърпи увреждане;
 2. ако не водя документите за отчет правилно и по този начин туристическата агенция, за която работя, претърпи загуби и т.н.

Отговорността, която нося е в размер на причинените увреждания. 

 • Източници

  Наредба № 3/07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “планински водач”:

  чл. 2, ал. 1   относно задълженията на планинските водачи;

  чл. 4, ал. 2 – относно изискванията за придобиване на квалификация;

  чл. 7, ал. 1 – относно изискване за минимум средно образование;

  чл. 10, ал. 1 – относно практическата подготовка;

  чл. 10, ал. 2 – относно продължителността и дейностите при практическата подготовка;

  чл. 30, т. 1 – 2 – относно дейностите, които извършва планинският водач;

  чл. 13, ал. 2 – относно мястото на провеждане на теоретичния изпит;

  чл. 14, ал. 2 – относно публикуване на информация за изпита;

  чл. 17, ал. 1 – относно заявление за явяване на изпит и документите, които се прилагат към него;

  чл. 18, ал. 2 – относно право на повторно явяване на изпит;

  чл. 11, ал 1 – 2 – относно лица с висше образование, свързано със спортно-турстическа дейност;

  чл. 23, ал. 1 – относно вписване в Списъка на правоспособните планински водачи към НТР;

  чл. 24, ал. 1 – 2 – относно заявление за вписване и приложимите към него документи;

  чл. 24, ал. 3 – относно възможността за подаване на заявление по електронен път;

  чл. 31 – относно отговорността на планинския водач.

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за турзима:

  чл. 4, т. 2 – относно таксата за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи към НТР.

  Закон за туризма (ЗТ):

  чл. 144, ал. 3 – относно електронния адрес, на който мога да изпратя по интернет заявление за вписване в НТР.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове