Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да стана планински водач?

Автор:
Как да стана планински водач?

Обичам екскурзиите в планината. Наскоро бях на такава. С нас имаше и планински водач. Когато се върнах, се поинтересувах за квалификацията на планинските водачи и как мога и аз да стана такъв. В следващите редове ще науча какви са задълженията им и какви действа трябва да предприема, за да упражнявам тази дейност.

Какви са задълженията на планинския водач?

Като планински водач, моите задължения са да водя и придружавам туристи в планината и, да се грижа за сигурността на туристите по време на прехода, както и да им давам информация за забележителностите и разните природно-географски особености по него. 

На какви условия трябва да отговарям, зада стана планински водач?

Такава квалификация мога да получа, ако съм:

 • дееспособен – навършил съм 18 години и не съм поставен под запрещение;
 • български гражданин или гражданин на ЕС, или на Конфедерация Швейцария;
 • преминал успешно съответното обучение. 

Важно! За да стана планински водач, трябва да имам минимум средно образование.

Квалификацията придобивам, когато премина квалификационен курс в център за професионално обучение. Той се състои от 960 учебни часа по теория и практика. Придобивам квалификация, след като премина двата държавни изпита – по теория и практика. 

Също така трябва да имам практическа подготовка – стажуване към планински водач или към регистриран туроператор, които предлагат програми за планински туризъм.

Изпит за планински водач

Освен описаното дотук, е нужно да се явя на изпит за придобиване на правоспособност, за да мога да упражнявам професията “планински водач”. Той се провежда 2 пъти в годината в Министерство на туризма. За да се явя на изпит, подавам писмено заявление до министъра на туризма, към което прилагам:

 1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация;
 2. документ, че съм преминал двуседмичната практическа подготовка – стажуване при планински водач или регистриран туроператор;
 3. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см. 

Дали съм допуснат до изпит, както и деня и часа на неговото провеждане, мога да видя  на официалната интернет страница на Министерството на туризма 14 дни преди датата на провеждането му. 
Ако не издържа изпита, имам право да се явя повторно.

Не трябва да минава през цялата тази процедурат, ако имам висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности в направление “Спорт” от област “Здравеопазване и спорт”. Това мога да удостоверя с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”, издадена от акредитирано висше училище. 

Издържах изпита за правоспособност? Какво следва?

След като издържа изпита за правоспособност, следва да бъда вписан в Списъка на правоспособните планински водачи към Националния туристически регистър. За целта подавам заявление-декларация по образец до министъра на туризма. Трябва да заплатя и такса в размер на 125 лв.

Документите мога да подам и по електронен път. На сайта на министерствотото на туризма или общината мога да намеря електронния адрес, на който да изпратя заявление-декларацията.

Министърът на туризма или упълномощено от него лице ми издава идентификационна карта. На нея има моя снимка, посочени са имената ми, моята правоспособност на упражнявам тази професия, както и каква специализация имам. Трябва да нося картата си на видно място, за да бъда по-лесно идентифициран.

Нося ли отговорност?

Докато упражнявам тази професия, контрол върху моята дейност осъществява Комисията за защита на потребителите. Ако упражнявам тази професия без да съм вписан в регистъра, ще бъда глобен в размер на 1000 лв.  Ако не нося своята идентификационна карта, подлежа на глоба в размер на 500 лв. Ако извърша друго нарушение, глобата ми ще бъде в размер от 200 до 1000 лв.

 • Източници

  Наредба № 3/07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “планински водач”:

  чл. 2, ал. 1   относно задълженията на планинските водачи;

  чл. 4, ал. 2 – относно изискванията за придобиване на квалификация;

  чл. 7, ал. 1 – относно изискване за минимум средно образование;

  чл. 10, ал. 1 – относно практическата подготовка;

  чл. 10, ал. 2 – относно продължителността и дейностите при практическата подготовка;

  чл. 30, т. 1 – 2 – относно дейностите, които извършва планинският водач;

  чл. 13, ал. 2 – относно мястото на провеждане на теоретичния изпит;

  чл. 14, ал. 2 – относно публикуване на информация за изпита;

  чл. 17, ал. 1 – относно заявление за явяване на изпит и документите, които се прилагат към него;

  чл. 18, ал. 2 – относно право на повторно явяване на изпит;

  чл. 11, ал 1 – 2 – относно лица с висше образование, свързано със спортно-турстическа дейност;

  чл. 23, ал. 1 – относно вписване в Списъка на правоспособните планински водачи към НТР;

  чл. 24, ал. 1 – 2 – относно заявление за вписване и приложимите към него документи;

  чл. 24, ал. 3 – относно възможността за подаване на заявление по електронен път;

  чл. 31 – относно отговорността на планинския водач.

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за турзима:

  чл. 4, т. 2 – относно таксата за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи към НТР.

  Закон за туризма (ЗТ):

  чл. 144, ал. 3 – относно електронния адрес, на който мога да изпратя по интернет заявление за вписване в НТР.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Жекова

Натали Жекова

автор

Натали е студент по Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Правото е нейна мечтана сфера за развитие от малка. Обича изкуството, книгите и да пътува. Открива значимостта на правото навсякъде около нас и вярва, че неговото разбиране е важно за всеки.

Свързани статии