Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при теглене на студентски кредит

Автор:
Правата ми при теглене на студентски кредит

Вече съм студент! Започва един нов етап от живота ми, който е свързан и с повече отговорности. Често срещан проблем, който се наблюдава, е нуждата от средства. Държавата предвижда възможност да получа парите, които ми трябват, но има неща, на които е нужно да обърна внимание.

Как е създадена възможността за отпускане на студентски кредит?

За да бъде улеснено даването на кредит на студенти и докторанти, е създаден един типов договор, утвърден от министъра на образованието и науката и министъра на финансите. Наричам договора типов, защото е изработен проект, който дава решение на типични конфликтни ситуации, като оставя на банката и на мен като студент или докторант да добавим индивидуализирано съдържание (напр. срок, цена и др.). В типовия договор са посочени общите условия, с които банките, предоставящи студентски кредити, трябва да се съобразят.

Какви видове студентски кредити мога да получа?
Кредитите, които мога да получа, са два вида:

 • за заплащане на таксите за обучение;
 • за издръжка.

Мога да кандидатствам за един или и за двата вида. 

Сумата, която мога да получа като кредит за заплащане на таксите за обучение, е равна на таксите, които дължа за оставащия срок на обучение. Тя се усвоява чрез банкови преводи по сметката на висшето училище. 

Сумата, която мога да получа като  кредит за издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през семестъра. За 2018 г. минималната работна заплата е в размер на 510лв. Правото да получа кредит за издръжка възниква, ако ми се роди дете или ако осиновя (пълно осиновяване) дете по време на обучението. Не трябва да съм лишен от родителски права. Важно е да се отбележи, че ако сме двама родители, само единият от нас може да получи студентски кредит за издръжка. Сумите по този кредит ще получавам по банкова сметка. 

Как изплащам кредита?

Изплащам кредита на равни месечни вноски за срок от 10 години според погасителен план, изготвен от банката. Започвам да изплащам кредита 1 месец след края на гратисния период. Гратисен е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на 1 година от датата за провеждане на последния ми държавен изпит или защитата на дипломната ми работа. Напр.: Ако съм изтеглила студентски кредит през 2015 г., но последният ми държавен изпит е предвиден за 27.11.2017 г., ще започна да погасявам кредита на 27.12.2018 г.

N.B.! Банката не може да ми откаже да изпълня задължението си в гратисния период или предсрочно след изтичане на гратисния период, но преди изтичането на срока на погасителния план.

Важно! Лихвата е годишна и не може да надхвърля 7 %.

Мога ли да искам отсрочване?

Мога да поискам от банката да отсрочи изпълнението, т.е. да удължи срока:

 • при настъпване на трайна неработоспособност с решение на ТЕЛК или НЕЛК за по-малко от три години;
 • при записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща степен.

За целта трябва да представя, документи, които удостоверяват тези обстоятелства. 

Разбрах, че държавата може да изплати кредита вместо мен. Кога се случва това?

Има и три възможности, в които държавата заплаща непогасената част:

 • при настъпване смъртта на този, който е получил кредита;
 • при настъпване на трайна неработоспособност с решение на ТЕЛК или НЕЛК за повече от три години;
 • раждане или пълно осиновяване на още едно дете в рамките на 5 години, след като е изтекъл гратисният период

Какви са критериите за отпускане на студентски кредит?

Имам право да кандидатсвам и получа студентски кредит, ако:

 • съм български гражданин, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на държава от Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
 • не съм навършил 35 години;
 • се обучавам в редовна форма за придобиване степен „бакалавър“ или „магистър“ или степен „доктор“;
 • нямам придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не съм отстранен или не съм прекъснал обучението си.

Как мога да кандидаствам за студентски кредит?

Мога да подам искане за студентски кредит до всяка банка, която е сключила типовия договор. Към моето искане трябва да приложа следните документи:

 1. копие на документ за самоличност;
 2. документ, удостоверяващ качеството ми на студент или докторант;
 3. декларация, че нямам придобита същатата степен;
 4. декларация, че нямам други кредити, които не съм обслужвал повече от 6 месеца; 
 5. декларация, че не съм получил същия кредит от друга банка. 

Банката трябва да сключи договора или да отхвърли искането най-късно един месец, след като съм го подал. Тя не може да иска обезпечение от мен или трето лице. Обезпечението е гаранция, че ще изплатя задължението си (например залог на движима вещ или ипотека на недвижим имот). Не дължа такси, комисионни или други разходи, които са свързани непосредствено с отпускане и управление на кредита. 

Изплащането на кредита започва 1 месец след края на гратисния период. 

Как мога да защитя правата си?

В случай че правата ми бъдат нарушени, имам няколко възможности да ги защитя.

 1. Първата възможност е да спазя процедурата на банката. Тя предоставя начин да подам на възражение, в което трябва да опиша ситуацията. Банката ще разгледа моето възражение и ще ме уведоми писмено в 14-дневен срок за решението, което е взела. Повече за това мога да науча тук.
 2. Ако не го направи или решението не ме удовлетворява, мога да се обърна към Помирителната комисия за плателжни спорове. Това мога да направя с писмено заявление или онлайн. Онлайн заявлението до Комисията се подава чрез Комисия за защита на потребителите и мога да открия тук. Нито една от страните не заплаща разноски по решаване на спора. Още за това мога да прочета тук.
 3. Третата възможност е подаване на иск в съда, който да разреши спора. Допълнителна информация мога да открия тук.

 • Източници

  Закон за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД):

  чл. 7, ал. 1 – създаване на типовия договор за отпускане на кредити на сруденти и докторанти;

  чл. 5, ал. 1 – видове кредити;

  чл. 21, ал. 1 и ал. 2 – размер и усвояване на кредита за заплащане на таксите за обучение;

  чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 – размер и усвояване на кредита за издръжка;

  чл. 20 – лихвата на кредита;

  чл. 24, ал. 3; чл. 23, ал. 2; чл. 23, ал. 4 и чл. 25, ал. 1 – изплащане на кредита;

  чл. 26, ал. 1 – отсрочване на кредита;

  чл. 27, ал. 1 – възможности за изплащане на кредита от държавата;

  чл. 18, ал. 5 – изискване да нямам кредити, които не съм обслужвал през последните 6 месеца;

  чл. 18, ал. 1 и ал. 2 – процедура по сключване на договор за кредит;

  чл. 19, ал. 1 – обезпечение на кредита;

  чл. 19, ал. 2 – други такси, комисионни и разходи

  чл. 3, ал. 1 – критерии за отпускане на кредит.

  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):
  чл. 127 – възражение пред кредитора;
  чл. 128 – сигнал до Помирителната комисия за платежни спорове.

  Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната – относно размера на минималната работна заплата през 2018 г.

   

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Жекова

Натали Жекова

автор

Натали е студент по Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Правото е нейна мечтана сфера за развитие от малка. Обича изкуството, книгите и да пътува. Открива значимостта на правото навсякъде около нас и вярва, че неговото разбиране е важно за всеки.

Свързани статии