Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Регистър на особените залози – къде и как да впиша особен залог?

Автор:
Регистър на особените залози – къде и как да впиша особен залог?

Аз съм търговец и имам нужда да изтегля заем, за да стимулирам развитието на търговската ми дейност. Банката ми предлага кредит, но срещу определено обезпечение (например: недвижим имот, запис на заповед, пари в банкова сметка), а аз искам да запазя владението върху него, т.е да продължа да го използвам, а не да го предам на кредитора. Това може да стане посредством ипотека върху недвижим имот. Ако нямам такъв, единственият друг вариант е особеният залог.

Какво е особен залог?

Мога да учредя особен залог само върху посочените в закона обекти:

 • движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;
 • машини и съоръжения;
 • вземания, безналични ценни книжа (например безналични акции) и дялове на колективни инвестиционни схеми;
 • дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност (ООД);
 • права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни;
 • търговски предприятия;
 • селскостопанска продукция, суровини, стоки и материали;
 • съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа, както и дялове на колективни инвестиционни схеми.

Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ) и защо е нужно вписването в него.

ЦРОЗ е електронна база данни. Тя съдържа обявените и вписаните в нея обстоятелства и актове.  ЦРОЗ се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Регистърът е публичен –  мога да поискам справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията. Достъпът е свободен и безплатен. За да учредя особен залог, трябва да го впиша в регистъра. Залогът влиза в сила по отношение на трети лица от момента на вписването. 

Важно! Със сключване на договора заложният кредитор получава правото, ако евентуално не изпълня задължението, да се удовлетвори преди другите ми кредитори. Той обаче може да направи това само от стойността на това, което съм заложил. Действието на вписването на залога трае 5 години от деня, в който го извърша. Ако още не съм погасил задължението си обаче, действието може да бъде продължено. Това става с подновяването на вписването преди края на 5-годишния срок. В противен случай кредиторът губи реда на привилегията си.

Кога е нужно да се извърши вписване в ЦРОЗ?

Такова се извършва, ако учредя залог върху някоя от категориите вещи, за които прочетох преди малко. Мога да задържа заложената вещ при себе си. Дори мога да се разпоредя (например: да я продам, заменя, даря) с нея. Сделката обаче трябва да е в кръга на обикновената ми дейност по занятие като търговец. В противен случай трябва да получа съгласието на кредитора си и да го впиша.

При сключване на първоначалния договор за особен залог(както и договор за продажба със запазване на собствеността или договор за лизинг, при които също мога да запазя вещта при себе си), трябва да впиша всички обстоятелства, които се съдържат в договора и са от съществено значение – страни, описание на задължението, описание на даденото в обезпечение, срок и условия на залога и др.

Важно! Ако реша да изменя първоначалния договор или да прехвърля задължението си на друг, трябва да впиша и тези изменения в задължението ми към кредитора. Така те имат действие за залога.

Към заявлението за вписване на обстоятелства от двете групи –  първоначалното учредяване на залога и последващите изменения, трябва да приложа:

 • договора за особен залог, договора за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договора за лизинг, както и писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа ми като залогодател, купувач на изплащане или ползвател;
 • документ за извършената сделка –  например тази, с която прехвърлям задължението си – договор за цесия ; писменото съгласие за извършената сделка с нотариална заверка на подписа на заложния кредитор, продавача или лизингодателя. В други случаи, когато изпълня задължението си, трябва да представя официален документ, удостоверяващ удовлетворяването на кредитора; писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя.

Ако се открие производство по несъстоятелност срещу мен, трябва да впиша:

 • решението за откриване на производство по несъстоятелност и
 • решението за обявяване в несъстоятелност.

Ако върху заложеното от мен или върху обезпеченото  вземане се наложи запор, трябва да го впиша. Ако пък съм заложен кредитор и пристъпя към изпълнение или реша да го изоставя, съм длъжен да впиша това. Вписва се също:

 • поканата от търговеца до заложния кредитор за назначаване на управител на предприятие;
 • придобиването на права върху заложеното имущество и др.

Какво трябва да направя, за да впиша обстоятелствата?

Първата стъпка е да подам заявление за вписване по образец в което и да е териториално звено на Агенцията по вписванията. Мога да заявя вписването лично или да упълномощя адвокат. Заявлението може да е на хартиен носител. Мога да го подам и в електронна форма. В този случай, когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, трябва да приложа техния електронен образ към заявлението. Заявлението и приложенията към него се подават на български или на чужд език, но със заверен превод на български. То трябва да съдържа:

 • данни за заявителя и подписa му,
 • подлежащите на вписване обстоятелства,
 • съгласие за вписването и
 • декларация за истинността на заявените обстоятелства.

Всяко вписване се извършва по персонална партида на залогодателя в електронна форма, по която се прилагат заявленията и приложените документи. То се извършва от длъжностни лица по вписванията. Те разглеждат заявленията по реда на постъпването им и извършват незабавно вписване, когато са налице изискванията.

Необходимо ли е да плащам такса?

Да, размерът ѝ се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. За първият лист се плаща 40 лв., а за всяка следваща страница – по 10 лв. Има известно облекчение, ако подам заявлението в електронна форма –  таксата не може да надвишава 50% от тази, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.

 • Източници

  Закон за особените залози (ЗОЗ):

  чл. 4 – относно подлежащите на залагане вещи;

  чл. 12 ал.1 – относно противопоставимостта на особения залог

  чл. 22 – относно същността на ЦРОЗ;

  чл.24 – относно публичността на ЦРОЗ

  чл. 25 – относно държавните такси;

  чл. 26 – относно обстоятелствата, подлежащи на вписване;

  чл. 27-27в – относно изискванията за заявленията за вписване;

  чл. 28 – относно реда за вписване;

  чл. 30 ал.2,3 – относно действие на вписването.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Теодора Доненчева

Теодора Доненчева

автор

Теодора е студент по право в СУ "Св. Климент Охридски". Обича да чете и пътува и се интересува от международната политика, но правото е нейният приоритет и мечта. Надява се всеки да успее да намери своя път към него, защото то е навсякъде и предназначението му е да служи на всички като изкуство на доброто и справедливото.

Свързани статии