Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Строително-монтажни работи (СМР) – разкодирани!

Автор:
Строително-монтажни работи (СМР) – разкодирани!

Решавам да си построя къща и започвам да търся информация за всички необходими документи. Във всички източници се натъквам на израза “строително-монтажни работи”, който ми звучи много сложен. Наистина ли е така, или мога да се справя сам с документите за един строеж?

Какво включват строително-монтажните работи (СМР)?  

Строителните и монтажни работи или т.нар. СМР включват всички дейности по изграждането на строеж. Такива дейности могат да бъдат:

 • изграждане;
 • ремонтиране;
 • реконструиране;
 • преустройване;
 • поддържане;
 • възстановяване на определен имот. 

Какво трябва да знам за условията на труд при извършването на СМР?

Важно е да знам, че строителят е лицето, което осигурява здравословни и безопасни условия на всички работещи. Освен това той е и лицето, което съставя инструкциите по безопасност, осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и като цяло поддържа реда на строителната площадка. 

Кои са участниците в строителството?   

В зависимост от вида на строежа участниците в процеса на работа са:

 • възложителят;
 • строителят;
 • проектантът;
 • консултантът;
 • физическото лице, което отговаря за техническия контрол на строежа;
 • техническият ръководител;
 • доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

Ако съм някой от горепосочените участници, трябва да знам, че взаимоотношенията ми с другите участници ще се уреждат с писмени договори. Ако се върна на историята с така желаната от мен къща, то аз ще бъда възложител и ще сключа договор с всички останали лица, които ще ми помогнат в изграждането на моя нов дом- проектант, строител, консултант и т.н.

Съществуват ли гаранционни срокове за СМР?   

Да, гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се определят с договор между възложителя и изпълнителя за дадения строителен обект. Целта на тези срокове е, както името подсказва, да се гарантира безпроблемното използване на обекта и евентуалното отстраняване на скритите недостатъци на завършения стоеж. Те започват да текат от моментат, в който обектът бъде въведен в експлоатация. Това означава, че трябва да бъде издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Ако в рамките на тези срокове след въвеждането в експлоатация на строителния обект се появят скрити дефекти (изпускащи тръби, разлепени плочки и т.н) споровете си с изпълнителя мога да реша по  по съдебен ред. 

Как се удостоверява приемането на СМР?

С акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция. Този акт се съставя и подписва от строителя, проектанта по част “Конструктивна” и технически правоспособното лице по част “Конструктивна’’ към упражняващия строителен надзор ( или техническия ръководител за строежите от пета категория). Те извършват преглед на строителната конструкция по нива и елементи и установяват извършените СМР в съответствие с работните проекти.  

 • Източници

  Закон за устройство на територията (ЗУТ):

  чл. 160, ал.1 – относно участниците в строителството;

  чл. 160, ал.2 – относно договорите между участниците в строителството;

  чл. 160, ал.4 – относно гаранционните сроко за СМР;

  пар. 5, т. 40 ДР- относно значението на термина СМР.

  Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ( Наредба № 2 от 22.03.2004г.:

  чл.16 – относно условията на труд.

  Наредба № 2 от 31. 07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжание и строителни обекти ( Наредба № 2 от 31.07.2003 г. ):

  чл. 20 – относно въвеждане в есплоатация;

  чл. 21 – относно спорове при откриване на скрити дефекти.

  Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:

  чл.7, т.7 –  относно акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Зюмра Исмаил

Зюмра Исмаил

автор

Зюмра е правоспособен юрист. Завършила е Нов български университет. Интересите й са в областта на семейно, поземлено и наказателно право. Извън правото има влечение към изкуството и в частност към фотографията. Освен това е страстен пътешественик. Смята, че е дълг на младите хора да допринасят за обществото, в което живеят. Pravatami.bg е идеалното място за хора, които желаят да се развиват в правната сфера, споделяйки знанията си и помагайки на други хора.

Свързани статии