Занимавам се със строителство на жилищни сгради, чиито апартаменти след това продавам чрез партньорска фирма за недвижими имоти. Аз съм строителен предприемач.  Когато клиент дойде на оглед винаги пита: “Има ли сградата Акт 16?”, Защо Акт 16 е толкова важен?

Какво се крие зад заветното “получих Акт 16”?

Строителството е дълъг и продължителен процес като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт 16 – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. В закона са уредени три отделни документа със собствено предназначение при завършване на строителството – протокол обр. № 16, разрешение за ползване на строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. За строежите първа до трета категория се изисква съставянето на протокол обр. № 16 и въз основа на него на разрешение за ползване на строежа;

За четвърта и пета категория строежи се изисква издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За шеста категория строежи  (напр. временни строежи, селскостопански построики) подобен документ не се изисква.

Препоръчително е да се свържа със специалист на тема строителство и недвижими имоти. Важно е да не пропусна някоя добра възможност или пък да пренебрегна процедура, от която да последват тежки глоби. Мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Повечето къщи  и жилищни сгради попадат в четвърта (жилищни и смесени сгради със средно застрояване) и пета категория строежи (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради). След като се преминат всички “мъки” – строежът е довършен и са приключили необходимите приемни изпитвания, възложителят подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация в общината. Удостоверението се издава от главния архитект на общината, който издава и разрешение за строеж. Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен. (Срокът обаче е инструктивен и от общината могат да предвидят по-дълъг срок.) Цената на административната услуга мога да проверя на сайта на общината и зависи от категорията на строежа. Документите, които са ми необходими са: документ за собственост или за право на строеж (нотариален акт); разрешение за строеж; задължителните актове и протоколи за строежите от четвърта и пета категория; окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

Разрешение за ползване на строеж