Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Надомна работа – правната страна

Автор:
Надомна работа – правната страна

Бих искал да работя, без да напускам комфортната обстановка на своя дом. Така ще мога по-добре да се грижа за домакинството, а и ще имам гъвкаво работно време. Какви са особеностите на надомната работа и какви права имам като надомен работник?

Трудов договор за надомна работа

Специфичното при надомната работа е мястото, където полагам труд. Изпълнявам трудовите си задължения не в помещение на работодателя, а в своя дом или в друго избрано от мен помещение. Трудов договор за надомна работа може да се сключи за изработване на продукция (например ушиване на дрехи) и/или предоставяне на услуга (например извършване на преводи). Оборудването и материалите могат да бъдат осигурени от мен или от моя работодател, в зависимост от уговореното между нас. Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа важат общите правила за трудовите договори – той се сключва в писмена форма между мен и работодателя преди постъпването ми на работа; работодателят изпраща уведомление до НАП в 3-дневен срок от сключването му; работодателят ми предоставя екземпляр от договора и копие от уведомлението, заверено от НАП, преди да съм започнал да изпълнявам трудовите си задължения и т.н.

От това, че работя извън помещение на работодателя, следват редица обстоятелства, които трябва да бъдат уговорени в трудовия договор. С трудовия договор за надомна работа аз и моят работодател определяме:

 • местонахождението на работното място;
 • трудовото възнаграждение;
 • редът за възлагане и отчитане на работата;
 • начинът на снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
 • консумативните разноски за работното място и заплащането им;
 • други условия, свързани с особеностите на надомната работа.

Какви задължения има работодателят във връзка с осигуряване на условия за надомна работа?

Работодателят е длъжен да ми осигури:

 • условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието;
 • здравословни и безопасни условия на труд. Контролът по спазване на условията и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд се извършва и проверки се правят в рамките на работното ми време. Имам право да поискам посещение в дома си от поделенията на Главната инспекция по труда. Работодателят, представителите на работниците, представителите на синдикалните организации и/или съответните власти имат право на достъп до работното място, в границите на уговореното в трудовия договор;
 • квалификация, преквалификация и обучение;
 • социално и здравно осигуряване;
 • възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието;
 • социално-битово и културно обслужване.

Работодателят води документация за всеки надомен работник (служител), която е длъжен да предостави при поискване на Главната инспекция по труда.

Какви задължения имам при изпълнение на надомната работа?

При изпълнение на надомната работа съм длъжен:

 • да спазвам правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да осигурявам достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място, за проверка;
 • да не извършвам дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, ако работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

Работно време и почивки

Едно от големите предимства за мен при надомната работа е, че сам определям:

 • началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност;
 • периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка.

Длъжен съм да уведомя писмено своя работодател за обстоятелствата относно началото, края и разпределението на работното време, както и за периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. Това трябва да направя в 7-дневен срок от сключването на договора. В рамките на работното ми време и при определени в трудовия договор условия работодателят или упълномощени от него длъжностни лица имат право да посещават дома ми и да проверяват начина на организация на работата и дали изпълнявам задълженията си по договора.

Важно! За работник (служител), извършващ надомна работа, не могат да се установяват:

Надомна работа на работничка (служителка) – майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето

Законът урежда една специфична хипотеза на надомна работа. Работничка или служителка – майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател. Това е възможно само по отношение на работа, чието естество позволява тя да се извършва в дома ми – превод на текстове, шиене на дрехи и т.н.

Особености при преминаването на работничката (служителката) на надомна работа при същия работодател: След като престана да работя надомно (но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на дететео), работодателят е длъжен да ми осигури същата работа, която съм изпълнявала преди преминаването на надомна работа. Ако длъжността е съкратена, работодателят с мое съгласие ми осигурява друга подходяща работа.

Особености при преминаването на работничката (служителката) на надомна работа при друг работодател: Трудовото правоотношение с работодателя, при когото съм на работа към деня на преминаването на надомна работа, не се прекратява – намирам се в неплатен отпуск. Когато престана да работя надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е съкратена, работодателят с мое съгласие ми осигурява друга подходяща работа.

Правото ми да работя надомно при същия или при друг работодател може да се ползва от бащата, когато не съм в състояние да се ползвам от това право.

 • Източници

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 107б КТ – относно надомната работа;

  чл. 107в КТ – относно трудовия договор за надомна работа;

  чл. 107г КТ – относно задълженията на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа;

  чл. 107д КТ – относно задълженията при изпълнение на надомната работа;

  чл. 107е КТ – относно работното време и почивките;

  чл. 107ж КТ – относно прилагането на други разпоредби за надомната работа;

  чл. 312 КТ – относно правото на работничка или служителка – майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето да работи надомно при същия или при друг работодател;

  чл. 313 КТ – относно правото на бащата да ползва правото на майката по чл. 312 КТ

  Васил Мръчков – “Трудово право”, София, 2015 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии