Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Паяк вдигна колата ми. Ами сега?

Автор:
Паяк вдигна колата ми. Ами сега?

Всеки шофьор е изпитвал онзи неописуем момент на “радост”, когато не успява да намери автомобила си там, където го е паркирал. След като премине първоначалният шок от “Пич, къде ми е колата?” и за миг изпитам удовлетворение, че последната не е открадната (скоро: “Откраднаха колата ми. Какво да правя?”) , започват ред други проблеми.

В кои случаи могат да вдигнат колата ми?

 • Ако съм паркирал в нарушение на правилата за движение на места, които са обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство.
 • Ако съм паркирал неправилно, т.е. в нарушение на ЗДвП. Нарушението се констатира от полицай или инспектор.
 • Ако съм паркирал правилно, но автомобилът ми трябва да бъде преместен, защото не съм заплатил дължимата такса за паркиране или ако обстоятелствата налагат това. Напр. по желание на съседа ми, защото фирма доставя мебели до апартамента му, а моят, иначе правилно паркиран автомобил, пречи за преминаването на буса до входната врата на блока. В този случай, естествено, разходите за преместването на моя автомобил ще бъдат поети от лицето, което е поискало преместването. При тази хипотеза преместването се осъществява, като се издава и мотивирана заповед.
 • Когато така паркираната ми кола създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Разходите по преместване на колата ми са за моя сметка.
 • Колата ми може да бъде вдиганата от паяк и ако видимо не отговаря на законовите изисквания (напр. липсват й регистрационни номера или пък са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на самия автомобил).

Мога да получа “честитка”, ако не спазя разпоредбите за паркиране на ЗДвП или на наредба на съответния Общински съвет.

Какъв е принципът на наказание при неправилно паркиран автомобил?

 1. При принудителното преместване на автомобил БЕЗ знанието на водача се съставя съответен акт за установяване на административно нарушение, който се връчва при плащане на таксите по извозването и престоя на автомобила до специализиран паркинг.
 2. Един месец след пристигане на преписката по акта до наказващия орган последният следва да ми състави наказателно постановление, което мога да обжалвам.
 3. Всъщност действията, предприети от общинските служби по преместване на автомобила ми, се категоризират като принудителни административни мерки.

NB! Паркираният ми правилно автомобил може да бъде вдигнат от паяк и без издаването на каквато и да е писмена заповед. Внимание! Това не прави вдигането неправомерно!

Как мога да реагирам, в случай че автомобилът ми е неправилно вдигнат?

 1. Мога да подам своите възражения, свързани с акта за административно нарушение.
 2. Мога да оспоря наказателното постановление, след като ми бъде връчено.
 3. Мога и да обжалвам  самото вдигане на автомобила ми, но само в случаите, когато това се е случило на базата на мотивирана заповед. Мотивирана заповед за преместване на автомобила ми се издава само в случай, че автомобилът ми е паркиран ПРАВИЛНО, но обстоятелствата налагат все пак неговото преместване.

NB! При неправилно паркиран автомобил се издава акт, а по-късно въз основа на него получавам наказателно постановление.

Как мога да реагирам при вдигането на иначе правилно паркиран автомобил?

На първо място, мога да обжалвам мотивираната заповед по административен ред. Оспорването може да стане на основание нейната нецелесъобразност (т.е. действията, предприети спрямо мен, е било възможно да се избегнат и целта, която са гонели, не е била оправдана) или на основание незаконосъобразност на заповедта.

Оспорването се осъществява:

 • Пред по-горестоящия административен орган на нейния автор в срок от 14 дни от вдигането.
 • Ако пропусна този срок, не мога да оспорвам по административен ред неправомерните спрямо мен действия. Остава ми обаче на разположение оспорването по съдебен ред.
 • Трябва да получа входящ номер за това, че жалбата ми е входирана. В случай че не искат да ми дадат такъв номер, мога да се оплача от действията на администрацията.

В текста на жалбата задължително трябва да включа:

 • трите имена, адрес, телефон и e-mail;
 • акта, който оспорвам (т.е. мотивираната заповед за преместване на автомобила);
 • органа, който я е издал;
 • органа, до когото подавам жалбата си;
 • възраженията ми и тяхното основание;
 • искането ми;
 • подпис.

Към жалбата мога да приложа и доказателства в полза на моето искане. Отговор трябва да получа до 14 дни от пристигането на жалбата при кмета на Общината.

Оспорване на принудителната мярка по съдебен ред е другата ми възможност за защита. За да се стигне до съдебно оспорване, не съм длъжен първо да “изчерпам” административната фаза – свободен съм сам да избирам начина, по който да оспорвам. Ето как се оспорва по съдебен ред:

 • Срокът за обжалване е 14-дневен от издаването на заповедта или от отговора на моята жалба (ако съм оспорвал по административен ред).
 • Оспорва се пред административен съд, в района на който е седалището на органа, издал акта.
 • Оспорването се осъществява чрез органа, който го е издал.
 • Пред съд се обжалва само на основание законосъобразност.
 • Решението на съда по делото също може да се обжалва на втора инстанция – пред Върховния административен съд.

Реквизитите на исковата молба и основания за обжалване са същите като при обжалването на наказателно постановление.

Телефон за връзка с диспечър за гр. София – “Пич, къде ми е колата?”:  02/983 67 47

Правото е в съавторство с Вяра Молева.

Актуализира: Боряна Русева

 • Източници

  § Административнопроцесуален кодекс

  чл. 85, АПК относно съдържанието на жалбата;

  чл. 87, АПК относно нередовността на жалбата;

  чл. 93, ал. 3, АПК относно органа, компетентен да разгледа жалбата.

  Чл. 148 – относно това че обжалването по административен ред не е задължително и може да се премине директно към оспорване пред съд

  § Закон за движение по пътищата

  чл. 99 относно условията на паркиране и начини на обозначение на местата за паркиране;

  чл. 167, ал. 2, ЗДвП във връзка с чл. 99 ЗДвП относно службите за контрол;

  чл. 171 относно принудителните административни мерки и тяхното налагане;

  чл. 172, ал. 1 и ал. 5, във вр. с чл. 171 относно мотивираната заповед за принудително преместване на автомобил, както и реда за обжалването и;

  чл. 180 относно глобите, налагани на водач на МПС.

  § Закон за нарушенията и наказанията

  раздел 3 – “Принудителни административни мерки” – чл. 22, чл. 23.

  § Наредба за организация на двжението на територията на Столична община

  раздел 5, глава IV – “Принудително Преместване на неправилно паркирани ППС” – чл. 54;

  чл. 61 относно начините на съставяне и обжалване на актове и наказателни постановления;

  раздел 2, глава V – “Санкции при неправилно паркиране”.

  § Заповед на Столична Община РД-09-05-478 от 03.09.2012 г.

  § SofiaTraffic

  § К. Лазаров – Административна принуда – понятие и видове, сп. “Правен свят”, 2008

  § “Административен процес” – проф. Хрусанов, проф. Костов

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии