Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на протест

Автор:
Правото ми на протест

Правото ми на протест

Що е то?

Правото ми на протест като гражданин може да се осъществи чрез събрания, митинги и манифестации – те са начин за изразяване на  мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален или друг характер чрез слово, плакати и по друг подходящ начин. Правото ми на протест е закрепено в Конституцията на Република България и не мога да бъда преследван и наказван за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации.

 • Събранието е форма на протест, където мога да участвам в обсъждането на  актуални политически и други въпроси. Тази форма на протест е по-мека, защото е свързана до голяма степен само с информиране и формиране на мнение, а не толкова с изразяването му. За събрания в закрито помещение не се изисква разрешение. При събранията на открито разрешение е необходимо –  мога да го получа по общия ред, описан по-долу.
 • Митингът е масово събиране на открито, където мога да изразя своето мнение по определени политически и обществени въпроси.
 • Манифестацията (шествие) е форма на протест, при която мога да изразя мнението си чрез преминаване през определени публични места. Тя може да бъдат наречена още  „движещ се митинг”.

Кой и как може да организира събрание, митинг или манифестация?

Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани над 18 години, от сдружения, от политически и други обществени организации.
Като организатор на протеста би било добре да обособя екип, като предварително се уточнят задълженията на всеки. Взема се решение за вида, мястото, продължителността и целта на протеста. Тъй като режимът е уведомителен и по принцип е малко вероятно да ми откажат провеждане на протест, може още на този етап да се започне с агитация, чрез различни канали – плакати, брошури, съобщения във Фейсбук и т.н. За по-големи протести е добре предварително на известя на медиите за провеждането му с оглед бъдещото отразяване на събитието.

Като организатор на събрание или митинг трябва най-малко 48 часа преди началото му писмено да уведомя кмета на общината, на чиято територия ще се проведе. В неотложни случаи това може да се направи в еднодневен срок. Уведомлението се подава в канцеларията на общината и се завежда във входящата й служба срещу входящ номер. За София адресът е ул. „Московска“ 33, работното време е от 9.00 до 17.30 часа. Уведомлението трябва да съдържа:

 • данни за организатора;
 • целта на протеста;
 • мястото;
 • времето на събранието или митинга.

Като организатор на  манифестация трябва да уведомя писмено кмета на общината най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи – най-малко два дни. Уведомлението трябва да съдържа:

 • организатора;
 • целта;
 • времето;
 • пътя на движението на манифестацията и местата за евентуално спиране.

За организиране на митинги, събрания и манифестации на територията на град София, столичният общински съвет е поставил допълнителни изисквания за писменото уведомление – в него трябва да се посочи още:

 • предполагаемият брой на участниците;
 • средствата, които ще бъдат използвани за изразяване мненията, възгледите и становищата (например високоговорители);
 • мерките, които съм предприел като организатор, за недопускане нарушаването на обществения ред.

В определени случаи кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването. Като организатор на протеста мога да обжалвам забраната пред административния съд по мястото, където е трябвало да се проведе събитието, в 3-дневен срок от получаването й. Съдът се произнася по моето искане в срок до 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и не може да се обжалва.

Ограничения в правото ми да организирам протест

 • Протести не могат да се провеждат от 22:00 до 6:00 часа.
 • Протест не може да се провежда в определена обозначена зона около Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и в непосредствена близост до военни обекти. Тази зона е от 5 до 20 метра и се определя за всеки конкретен случай.
 • Не мога да организирам протест, който е насочен към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната (например за отцепване на даден град от територията на страната), както и протест, който застрашава обществения ред в съответното населено място.
 • Не мога да организирам протест и когато е обявена епидемична обстановка и има достатъчно данни, че това застрашава общественото здраве.
 • Не мога да организирам протест, който нарушава правата и свободите на другите граждани.

Задълженията ми като организатор на протеста

Считам се за организатор, когато съм подписал писменото уведомление, споменато по-горе. Като такъв съм длъжен:

 • да взема необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането на протеста, например като поискам определен брой полицаи да охраняват, като от свое име наема охрана и т.н. Кметът на общината, в която се провежда протестът, е длъжен да ми окаже необходимото съдействие за това. По мое искане той е задължен и да ми осигури помещение за провеждане на мероприятието.
 • да не подтиквам тълпата към противозаконни прояви от каквото и да е естество (например към насилие или нанасяне на материални щети). Ако не се съобразя с това, отговарям с имуществото си за вредите, причинени от виновното ми поведение. Казано по друг начин, ако подтиквам към нанасяне на материални щети, освен прекият извършител, ще отговарям и аз.
 • да осигуря чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява.

Задълженията ми като участник в протеста и за какво да внимавам

Като участник в протеста съм длъжен:

 • да спазвам указанията на организаторите;
 • да не нося оръжие или друг предмет, с който мога да застраша живота и здравето на другите участници или да причиня материални щети;
 • да не се явявам на протеста пиян;
 • да не съм с маска;
 • да не преча или възпрепятствам провеждането на протеста, например като се опитвам да разпръсна тълпата;
 • да не нарушавам обществения ред, тоест да не псувам, да не предизвиквам сбиване и т.н.

Важно!

 • Ако не се съобразя с някое от тези изисквания, мога да бъда отстранен от протеста от органите на реда. Освен това може да ми бъде наложена и глоба в размер от 50 до 300 лв.  Мога да бъда и арестуван.
 • Ако с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин попреча да се проведе събрание, митинг или манифестация, който е допустим по Закона за събранията, митингите и манифестациите, мога да получа наказание „лишаване от свобода” за срок до 2 години.
 • При групови нарушения на обществения ред полицейските органи могат да използват физическа сила. Тоест, ако видя, че част от тълпата започва да нанася материални щети или не се подчинява на нарежданията на полицията, по-добре да се отдалеча от нея. Това мога да направя, когато полицаите започнат да удрят по щитовете си с палките – така те предупреждават за предстоящото използване на физическа сила.

Инфографики, изработени от smartigraphs.com:

Правото ми на протест

 • Източници

  §  Закон за събранията, митингите и манифестациите:

  чл. 2, 3 и 4 – относно това, кой може да организира събрания, митинги и манифестации, и каква е същността им;

  чл. 8 – за начина на организиране на събрания и митинги;

  чл. 11 – относно начина за организиране на манифестации;

  чл. 5, 7, ал.2 и ал.3  и 12,ал.2  – относно ограничението на правото ми да организирам събрания, митинги и манифестации;

  чл. 9, ал. 1 и ал.2, чл.6, ал.2  – относно задълженията ми като организатор на протеста;

  чл. 10, ал.2 и ал.3, чл.6 – относно задълженията ми като участник в протеста;

  чл. 14,ал.1 – относно съдържанието на отговорността ми;

  § Наредба № 1 на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община:

  чл. 18 – относто допълнително изискване за Столична община да се посочи и предполагаемият брой участници в протеста;

  чл. 21 – относно задължението на организаторите да осигурят чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява;

  § Наказателен кодекс(НК):

  чл. 174а – за отговорността ми, ако с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин попреча да се проведе събрание, митинг или манифестация

  § Закон за Министерството на вътрешните работи(ЗМВР):

  чл. 72, ал.1, т.7 – относно правото на полицейските органи за използват физическа сила

  чл. 73, ал.1 – относно предупреждението преди да се използва физическа сила от полицейските органи

  Научни статии, монографии и учебници:

  § „Конституционно право” – проф. Стефан Стойчев, Ciela, пето издание, 2002 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии