Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да приема наследството си по опис?

Автор:
Как да приема наследството си по опис?

Като наследникпред мен има 2 възможности – да приема или да се откажа от наследството. Ако приема наследство, се съгласявам правата и задълженията на моя наследодател да станат мои права и задължения. От този момент аз вече отговарям за дълговете му не само с приетото наследството, но и с цялото мое имущество! Това обаче крие рискове за мен. Може така да се случи, че задълженията на наследството далеч да надхвърлят правата (когато събера активите и пасивите на наследството, получавам отрицателна цифра). Едновременно с това обаче, докато не приема наследството, аз няма как да съм сигурен какво точно съдържа то.

Аз не искам да плащам за грешките на покойника. Искам по-голяма сигурност! Мога да се предпазя като приема наследството по опис.

Какво означава да приема наследство по опис?

Да “приема наследството по опис” означава да приема наследството спазвайки определена от закона процедура.

Направя ли това ще имам следните права:

 • няма да отговарям пред кредиторите с личното си имущество – моята отговорност ще бъде ограничена само до размера на приетото наследство. Тогава, ако апартаментът, който съм наследил, не стигне, за да покрие дълговете на моя чичо, кредиторите на починалия няма да могат да продадат моята кола (която не е била част от наследството), за да се удовлетворят;
 • ако има няколко наследника и един от тях е направил опис на наследството, всички се ползваме от направения опис. Това обаче не означава, че ако брат ми е приел наследството по опис, аз също съм длъжен да го приема. В този случай мога все още да се откажа от своя дял;
 • ако запазената ми по закон част от наследството е накърнена, аз мога да искам нейното възстановяване от трети лица, само ако приема наследството по опис (чл.30, ал.1 ЗН). ( Запазената част е определена като дроб (квота) част от една специфична маса, като под това понятие се разбира определена от закона съвкупност, съставена от имотите на наследодателя към момента на смъртта и прибавените към нея направени дарения от наследодателя (с изключение на обичайните дарения).  Ако оставеното като имущество към момента на смъртта не може да „запълни” тази квота, която се явява запазена част, намаляват се по посочения в закона ред, завещателните разпореждания, а след тях евентуално и даренията, извършени от наследодателя.) Мога да искам запазената си част, дори и да не приема по опис наследството, само от наследник, който е призован да наследи заедно с мен – от моята сестра например. Не мога да искам от леля ми, защото по закон не тя е на ред да наследява.

Направя ли това, ще имам следните задължения:

 • да изпълня точно задълженията към кредиторите на моя наследодател. Ако чичо ми е взел пари на заем трябва да платя тази сума, а не мога просто да дам колата на кредиторите вместо парите;
 • длъжен съм да управлявам наследственото имущество, като полагам грижа, каквато полагам към собствените си работи. Ако нашето семейство са земеделци и съм наследил овощна градина съм длъжен да се грижа за овошките, да ги поливам и да прибера плодовете – по същия начин, по който се грижа за моята собствена градина;
 • не мога да отчуждавам недвижимите имущества до пет години от приемането, а движимите – до три години освен с разрешение на районния съдия. Ако не спазя това правило, отговарям за задълженията на наследодателя неограничено с личното си имущество.

Кога мога да приема наследство по опис?

За да мога да приема наследството по опис, аз трябва да имам правото да приема наследството по закон. Това означава, че наследството трябва да е открито, т.е. моят наследодател да е починал. Необходимо е да притежавам качеството наследник” по закон и да е дошъл моят ред. Трябва да съм дееспособно лице, т.е. да имам навършени 18 години, да мога да ръководя поведението си и да разбирам свойството и значението на постъпките си (да нямам психични отклонения, назначени настойник или попечител). Също така не трябва да съм загубил правото си на наследяване поради недостойнство (например когато умишлено съм набедил наследодателя в престъпление).

Ако всички тези изисквания са изпълнени, аз мога да приема наследството по опис. Но да избера да спазя процедурата е мое лично право, а не задължение и сам решавам дали да приема наследството по опис или направо.

Кога съм длъжен да приема наследство по опис?

Ако съм непълнолетен, малолетен или поставен под пълно или частично запрещение назначеният ми настойник или попечител е длъжен да приема наследството по опис от мое име.

Спокойно! Това е нещо хубаво, защото законът ме пази по този начин. За това за мен не важи 3-месечният срок (виж по-долу процедурата). Също така дори да не е спазена стриктно процедурата и да не се състави опис при приемането, моята отговорност пак остава ограничена и не може да надхвърли размера на полученото имущество.

Как да приема наследство по опис?

За да приема наследството по опис, трябва да извърши следните две действия:

 • подавам писмено заявление до районния съдия (мога да изготвя безплатно заявлението от Advokatami), в района, където е открито наследството или където се намира имота, че желая да приема наследството по опис. Съдът изисква заявлението да бъде с нотариално заверен подпис. Към заявлението трябва да приложа:
  • препис-извлечение от акт за смърт (издава се от общината в 7-дневен срок от подаване на заявление; таксата се определя по Наредба за всяка община);
  • удостоверение за наследници (издава се от кмета на общината, като за всяка община услугите и таксите се определят със специална наредба. В Столична община обикновената услуга отнема 7 дни  след подаване на искането, а таксата е 5 лв.);
  • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв. (20 лв. за вписване на отказа и 5 лв. за издаване на удостоверение).
 • трябва да поискам от съда да опише наследството. Съставя се протокол, в който се описват поотделно всички вещи. Така по безспорен начин ще се знае точно какво има в имуществото и никой кредитор няма да може да иска повече от мен.

Внимание! За разлика от простото приемане на наследство по закон, ако реша да приема наследството по опис, трябва да се съобразя със срока!

Трябва да имам в предвид следните особености:

 • срокът е 3 месеца;
 • той започва да тече от момента, в който съм узнал, че роднината ми е починал . Тоест, не е важно, кога моят баща е починал, а кога съм получил неприятната вест.
 • ако изпусна срока, мога да поискам районния съдия да го удължи с още 3 месеца, ако пропускът ми се дължи на непредвидени и независещи от мен обстоятелства
 • ако изпусна срока, вече не мога да приема наследството по опис.

Спокойно! Дори да изпусна срока, не губя правото си да приема наследството директно. Повече за това как мога да приема наследството по закон мога да прочета тук.

Важно! Длъжен съм да информирам съдията за всички известни ми имоти (и вещи) на наследодателя, за да се впишат в описа. От значение е дали съм знаел или не – няма значение дали съм могъл да науча за наличие на останали в наследството имуществени права или задължения при направата на справки в публичните регистри като например Службата по вписвания. Ако скрия обаче някое имущество, губя защитата, която приемането на по опис ми дава, и отговарям с личното си имущество.

 • Източници

  Закон за наследството:

  чл. 1 ЗН – относно момента на откриване на наследството;

  чл. 3 ЗН – относно недостойнството за наследяване;

  чл. 4 ЗН – относно недостойнството за наследяване;

  чл.30, ал.1 ЗН – относно възстановяването на запазената част на наследството;

  чл. 48 ЗН – относно придобиването на наследството;

  чл. 60, ал.2 ЗН – относно ограничената отговорност на наследника, приел по опис;

  чл. 61, ал. 2 ЗН – относно задължението за приемане на наследството по опис;

  чл.62 ЗН – относно приемането на наследството по опис от няколко наследника;

  чл.63 ЗН – относно прилагането на процедурата за приемане по опис по ГПК ;

  чл. 64 ЗН –  относно срока за приемане на наследство по опис;

  чл. 65 ЗН – за управление на приетото по опис наследство.

  Чл.553-559 – относно процедурата за приемане на наследство по опис.

  чл.44 ЗЗД във вр. с чл.26 ЗЗД – относно нищожността на приемането на неоткрито наследство

  • ТР 3/2013 гр.София, 19.12.2013 год., ВКС – относно декларирането на известните имоти във връзка с чл.64 ЗН

  Решение №75 гр.София, 12.06.2014 год., ВКС– относно декларирането на известните имоти във връзка с чл.64 ЗН

  Научни статии, монографии и учебници:

  • “Българско наследствено право” – Г. Петканов, С.Тасев, София, 2009г.
  • “Българско гражданско процесуално право” – Ж. Сталев, 2012г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юлия Гевренова

Юлия Гевренова

автор

Според мен предотвратяването на конфликтите е много по-смислено от тяхното „отсъждане“. Включих се в екипа на pravatami.bg, защото вярвам, че информацията ни дава най-важното право - правото на избор.

Свързани статии