Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как се упражнява правото на отменителен иск?

Автор:
Как се упражнява правото на отменителен иск?

Разбрах, че длъжникът ми сключва сделки безразборно, с които отчуждава своето имущество, докато все още не е изпълнил задълженията си към мен. Също знам, че  съществува правно средство, наречено отменителен иск, с който могат да бъдат обявени за недействителни спрямо мен тези сделки. От следващите редове ще науча как мога да упражня това мое право и какви ще са последиците от него.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Как да упражня правото на отменителен иск?

Правото си на отменителен иск мога да упражня само при наличие на друго правоотношение, т.е. вече сключена сделка, по която длъжникът ми не изпълнява задълженията си към мен – напр. дал съм заем на Петър, но Петър не само, че не ми връща парите, ами и разпродава своето имущество и харчи получените суми за удоволствия. Правото си упражнявам единствено и само по съдебен ред чрез предявяване на отменителен иск пред компетентния съд срещу моя длъжник и третото лице, с което той се е “договорил” в моя вреда, напр. купувачът на вилата на Петър в Пампорово.  

Какво следва да докажа като ищец по делото?

За да обоснова претенцията си, следва да докажа, че:

 • имам вземане срещу длъжника (той ми дължи нещо – пари, вещ или действие);
 • вземането ми предхожда последващите сделки, с които длъжникът е отчуждавал имуществото си. Ако увреждащото действие (т.е. отчуждаването) е извършено преди сключването на сделката, като кредитор трябва да докажа, че към този момент длъжникът ми и лицето, с което договаря, са целели да ме увредят. Например ден преди да подпишем договор за покупко-продажба на стоки, Петър прехвърля вземанията си по други договори на висока стойност на трето лице – Стамат.
 • увреждащият характер на сделките – тук трябва да докажа, че чрез действията си длъжникът (ответник в процеса) създава условия за намаляване на платежоспособността си. Намаляването на платежоспособността може да стане, когато той отчуждава своите имоти или когато поема чужди задължения (например сключва заем или обременява имота си с ипотека). Длъжникът ми може да се окаже и доста изобретателен, ако продаде имота на действителната цена, но укрие парите от продажбата. Така той отново ще затрудни моето удовлетворяване.
 • знание за увреждането – такова доказвам в зависимост от хипотезата:
 1. При безвъзмездна сделка (длъжникът ми е отчуждил имущество и не е получил нищо в замяна) не е необходимо да доказвам знание, т.е. се приема, че длъжникът е знаел, че ме уврежда.
 2. Когато сделката е възмездна, трябва да докажа наличието на знание за увреждане от сделката или че сделката е сключена между лица, намиращи се в родствени връзки (съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра). Тук трябва да имам предвид обаче и следното изключение – ако увреждащата сделка е сключена преди да стана кредитор и тази увреждаща сделка е между длъжника и лица, с които се намира в родствени връзки, то аз на общо основание ще трябва да докажа, че длъжникът и неговият роднина знаят за увреждането.

В какъв срок мога да предявя иска си?

Правото си следва да упражня в пет годишен от извършване на увреждащото действие. След изтичане на този период също мога да подам отменителен иск, но ответниците имат право на възражение срещу изтекла давност.

Какви са последиците от предявяване на иска?

Ако предявеният от мен иск бъде уважен, решението ще е еднакво спрямо двете страни за сделката, чиято недействителност се иска да бъде обявена – длъжника и третото лице.

 • Последиците за мен в качеството ми на кредитор са следните:  

При уважаване на иска сделката се обявява за относително недействителна спрямо мен. Това означава, че не може да ми бъде противопоставена. В моя правен свят се е случило чудо – обективно спрямо всички други сделката има сила, тя съществува, но не и за мен. Тя е недействителна единствено по отношение на мен, защото съм кредиторът, който е увреден с нея.

Моят длъжник, бидейки недобросъвестен, може да има още кредитори, чиито вземания са възникнали преди сделката. Той и третото лице може да са целели да увредят и други кредитори, но сделката се обявява за недействителна единствено спрямо този, който е предявил иска, т.е. спрямо мен.

Недействителността настъпва с обратна сила: от момента на извършване на действието, не от момента на влизане в сила на решението… магическата пръчица на съдебното решение: все едно нищо не е било… Спрямо мен, имуществото на длъжника остава такова, каквото е било преди извършване на увреждащото действие. Примерно, ако искам да събера вземането си по принудителен ред (признато ми е вземането по съдебен ред и съм се сдобил с изпълнителен лист), имам право да изнеса на продан и да се удовлетворя от имуществото, предмет на отмененото действие.  Такъв ще бъде случаят, ако съм предявил отменителен иск против длъжника и третото лице, като искам да обявя за недействителна спрямо мен сделка за продажба на недвижим имот между двамата.

 • Последици за длъжника и третото лице:

Ако искът ми бъде уважен, правилото е шах и мат. Въпреки това обаче сделката не се обявява за недействителна спрямо длъжника и третото лице. Напротив, реалността е една, но за всеки различна. Сделката е действителна спрямо тях и остава в сила. Ако се насочи принудително изпълнение върху правата, които са предмет на сделката, третото лице няма да ги придобие. В този случай третото лице може да ангажира отговорността на длъжника пред съда. Това обаче не е моя грижа.

Когато третото лице, което не знае за користните цели на длъжника да ме увреди (т.е. е добросъвестно), придобие недвижимия имот по силата на възмездна сделка преди да впиша исковата молба за отменителния иск, който предявявам, то ще запази правата си. Като кредитор няма да мога да насоча принудително изпълнение върху този имот и ще трябва да пия една студена вода. В такъв случай ще имам интерес да докажа знание у третото лице, за да мога да се удовлетворя от цената.

Правото е в съавторство с Йоана Мирчева

 • Източници

  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)

  ЧЛ.110 ЗЗД – относно общата 5-годишна погасителна давност

  ЧЛ. 135, АЛ. 1 ЗЗД – относно отменителен иск

  ЧЛ. 135, АЛ. 2 ЗЗД – относно презумпцията за знание при сключване на сделка между роднини

  ЧЛ. 135, АЛ. 3 ЗЗД – относно увреждащи действия, извършени преди възникване на вземането

  ЧЛ. 135, АЛ. 4 ЗЗД – относно реда за удовлетворяване

  Решение № 825 от 27.07.2000г. по гр. д. № 79/2000г. II г.о., ВКС

  Ангел Калайджиев, Облигационно право

  Атанасов, Lawstore, Гражданскоправни науки – I част

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии