Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как мога да получа целева помощ за отопление

Автор:
Как мога да получа целева помощ за отопление

Лято е и животът е някакси по-лек, не му се мисли на човек за нищо. Но при мен не е така, кошмарите от предходната тежка и люта зима не ми дават покой. Тогава дървата за огрев свършиха още в началото на януари и какъв студ студувахме с жената и децата направо не мога да опиша, но избутахме някак. За съжаление поради ниските ни доходи и това лято заделените пари за огрев не са много, трудно е. Но, виждам светлина в тунела. Разбрах, че държавата отпуска целеви помощи за отопление. На кого, как и кога – всичко по темата на pravatami.bg.

Какво представляват целевите помощи за отопление?

Целева помощ за отопление може да бъде отпусната на мен (и моето семейство), независимо дали се отопляваме на газ, твърдо гориво (дърва, брикети и т.н.), електроенергия или топлоенергия, ако покривам критериите за нуждаещо се от социално подпомагане лице. Помощта се отпуска за период от 5 месеца, един отоплителен сезон (1 ноември до 31 март), като размерът й се определя ежегодно.

Как да кандидатствам?

За да получа така необходимото ми от държавата подпомагане, трябва, подавам заявление-декларация в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Важно да знам е, че задължително посочвам вида на ползваното отопление (газ, твърдо гориво, електроенергия или топлоенергия).

Важно! Срокът за кандидатстване за целева помощ за отопление е от 1 юли до 31 октомври.

На какви условия трябва да отговарям?

Условията, на които аз (и моето семейство) трябва да отговаряме, за да получа подпомагане, са следните:

 • средномесечният доход на мен (и семейството ми) за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация да е по-нисък или равен от диференцирания минимален доход за отопление (ДМД). Основа за неговото определяне е гарантираният минимален доход (ГМД). Гарантиран минимален доход е нормативно определен размер средства, който се използва като база за определяне на социалната помощ, с цел осигуряване задоволяването на основни жизнени потребности. Определянето става по следния начин: ДМД = Индивидуалният коефициент (К) на лицето, определен в закона Х ГМД (ЗА 2019-2020 г. Размерът е 75 лв.). Необходимата ми информация за изчисляване мога да намеря тук.
 • да нямам сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен когато поелите задължението за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни);
 • да не съм продавал или прехвърлял чрез договор за дарение недвижимо имущество през последните 5г., като от това условие има изключения по отношение на продажбата. Условието не важи, когато в семейството ми има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена или общата стойност на сделката не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период.
 • да не съм пътувал зад граница за своя сметка през последните 12 месеца;
 • спестяванията на член от семейството ми да не надхвърлят 500 лв. на човек;
 • да нямам повече от едно жилище, като големината му се определя от броя на членовете в семейството, но от това условие има изключения. Изискването за големина на жилището не важи, ако съм лице с трайно намалена работоспособност 50/над 50 на сто или има тежко болен член на семейството, както и когато жилището не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние и други причини.
 • да не съм ЕТ или пък собственик на или съдружник във фирма;
 • да нямам вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност да надхвърля 500 лв. (може бонове/акции от масовата приватизация);
 • да не притежавам движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи;
 • ако съм безработен, да съм регистриран в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 м. преди подаване на молбата за социална помощ и да не съм отказвал предлагана ми работа или включване в обучение, програма или проект (при отказ месечна помощ може да ми се отпусне само след преценка на комисия от двама социални работници). от това условие има изключения. Не се изисква регистрация, ако попадам в една от тези категории: родител, отглеждащ дете до 3г.; човек с увреждане 50/над 50 на сто; лице с психическо заболяване; лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице; лице над 18 г., което се обучава в дневна форма на обучение; бременна жена след 3 месец на бременността. Срокът от 6 месеца не важи, ако съм се регистрирал в бюрото в едномесечен срок от: изтичането на срока за отглеждане на дете до 3 г.; навършването на 16 г., ако не уча; приключването на работа по програма за заетост или на сезонна работа, както и по национална програма и проект, финансирани със средства от европейски и други международни фондове; освобождаване от затвора; завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища. Срокът от 6 месеца не важи, ако съм се регистрирал в бюрото в три месечен срок от: завръщането ми в страната или прекратяването на престоя в приют за временно настаняване, ако съм лице – жертва на трафик на хора; връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут; смъртта на детето ми, преди да навърши 3 г.; изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което ми е е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.

Важно! Нямам право на помощ за отопление, ако попадам в една от тези групи. Нямам право на помощта, ако съм:

 • лице, чиито близки са задължени по закон да го издържат;
 • лице, настанено за повече от 30 дни в лечебно, социално,учебно и военно заведение;
 • учащ се във ВУЗ, както и ученик от частно училище, освен ако не съм лице с увреждане, бременна жена и родител, отглеждащ дете до 3 г. или дете с увреждане;
 • лице, санкционирано за укрити доходи с влязъл в сила акт и от влизането му в сила не са изтекли 3 г.;
 • лице, което е отказало оземляване/обработване на предоставената от държавния/общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лице с намалена работоспособност, установена от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК.

Одобряване за помощта

Преди да бъда одобрен за предоставяне на помощ за отопление ще ми бъде направена анкета от служител на Дирекция “Социално подпомагане”, която да установи, дали действително имам нужда от такава. Ако не окажа необходимото съдействие на социалния работник, помощта ще ми бъде отказана. Аз ще бъда посетен от социален работник в 20 дневен срок от подаване на заявлението-декларация. Ако не бъда намерен в дома ми, социалният работник оставя уведомление, че в 3-дневен срок трябва да се явя в регионалната дирекция за справка. Ако не се явя, служителят ме посещава повторно и ако отново ме няма, ми оставя второ уведомление отново с 3-дневен срок за явяване. Не се ли явя и този път, социалният работник прави мотивирано предложение за отказ на помощта поради невъзможност за извършване на социална анкета. Тоест тя е задължителна предпоставка.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии