Решил съм да закупя недвижим имот, който е изнесен на търг от съдебен изпълнител, публичен изпълнител или синдик. Трябва да имам предвид, че покупката на имот чрез търг (който законът нарича публична продан) следва строго регламентирани от законодателя правила, които зависят от това кой орган изнася имота за продажба:

  • в случай че е частен или държавен съдебен изпълнител;
  • в случай че е синдик;
  • в случай че е публичен изпълнител (за изпълнение на публично задължение към държавата или някоя община).

Настоящото Право ще ми разясни какво трябва да направя, както и за какво да внимавам, когато реша да участвам като наддавач в публичната продан на имот от съдебен изпълнител.

След като харесам определен недвижим имот от обявление на:

мога да се свържа със съответния съдебен изпълнител и да поискам да направя оглед на имота, както и да се запозная в детайли с документите по продажбата. Това може да стане в районния съд по местонахождението на имота.

Преди да предприема действия, винаги е препоръчително да се свържа със специалист по имотно право. Така ще си спестя време, пари и може би излишни главоболия. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

За какво да внимавам преди да реша да участвам в публичната продан?

Обявлението на проданта съдържа важна информация за мен като бъдещ купувач – като описанието на продавания имот, кой е неговият собственик и др., но аз най-вече трябва да внимавам за:

  1. цената;
  2. има ли учредена ипотека;
  3. какъв е крайният срок, в който мога да направя валидно предложение за купуване на имота;
  4. има ли наложени възбрани. Възбраната е наложена от съдебен изпълнител забрана за продажба на недвижим имот, като целта е да се гарантира възможността кредиторът да получи сумата от евентуалната продажба на зъзбранения имот. В определени случаи след налагането на възбрана вещта се предава за пазене от пазач;
  5. има ли учредени ограничени вещни права върху имота като право на ползване и право на строеж;
  6. къде и кога (на коя дата и от колко часа) се отварят  пликовете с тайните наддавателни предложения.

Важно! Възможно е да не открия т. 4, 5 и 6 в обявлението за публична продан, тъй като законът не изисква изричното им включване! Този пропуск на законодателя се запълва от повечето съдебни изпълнители, които дават информация по всички от гореизброените точки, но дори и в случай, че пропуснат, аз имам право да попитам и  да получа отговор за всичко, което е от  значение за мен, за да взема решение!

Какво следва?