Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при сключване на договор за заем в заложна къща

Автор:
Правата ми при сключване на договор за заем в заложна къща

Имам спешна нужда от парични средства, поради което решавам да взема заем от заложна къща, където искат от мен да предам своя вещ като залог. По своята същност договорът, който ще сключа в заложната къща, е договор, при който заложната къща ще ми отпусне определена парична сума в заем, а аз ще се задължа да върна тази сума, заедно с уговорена лихва, до изтичането на определен период от време. В случай че не върна изцяло или дори отчасти своя заем, заложната къща ще може да продаде моя предмет и да удържи частта от сумата, която дължа по договора за заем, а останалата част от сумата (ако има такава) ще ми бъде върната.

За какво трябва да внимавам?

(1)   Трябва да намеря и подробно да се запозная с информацията относно:

 • наименованието на заложната къща,
 • методите за оценяване и условията за съхраняване на приеманите залози;
 • размерите и сроковете на предоставяните заеми;
 • условията на удовлетворяване в случаите на непогасяване на заемите;

Информацията относно горепосочените факти и условия трябва да се намира на видно място в помещението, където заложната къща посреща своите клиенти.

 • условията и разходите при предсрочно погасяване на заема и за връщане на заложената вещ;
 • общите условия, които тази заложна къща предлага за сключване на договори за заем срещу залог (такси, комисионни и други разходи, пряко свързани със заема; критериите, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; периодът от време, през който взпредоставената информация е валидна, и др.);

Информацията относно горепосочените условия трябва да ми бъде предоставена при поискване, за да се запозная с нея.

(2) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще поиска от мен да предоставя документ за самоличност, в който се съдржат следните лични данни:

o  име,

o  ЕГН/ЛНЧ,

o  адресна регистрация,

o  номер на документа за самоличност

(3) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще изиска от мен да подпиша нарочна декларация, че вещта, която залагам, е собственост на лицето, което е посочено, както и че е получено съгласие от това лице за залагане на вещта. Трябва да съм наясно, също така, че при попъвлане на невярна информация в тази декларация, нося наказателна отговорност и мога да имам проблеми с полицията, прокуратурата и съда на Република България. Тази декларация се подава независимо от представянето на пълномощно от собственика на вещта.

(4) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще попълни електронна регистрационна форма по образец, където ще попълни идентификационните белези на предадената от мен вещ, както и фотографска снимка от нея, след което ще изпрати тази информация към нарочна база данни към Министерство на вътрешните работи. Целта на това действие е откриване на откраднати или изгубени вещи чрез органите на МВР.

Какви права възникват за мен при сключването на договор за заем срещу залог?

 • Имам право да поискам информацията, посочена по-горе, за да съм наясно какви са условията по сключвания от мен договор за заем срещу залог.
 • Имам право да получа идентичен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:
 • Наименованието на заложната къща, ЕИК по регистър Булстат, както и имената на търговския управител на заложната къща;
 • Точен адрес на търговското помещение, в което сключвам договора;
 • Моите лични данни – имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), номер на документ за самоличност;
 • Размер на заема, размер на месечната лихва по него;
 • Срок на заема и дата, на която трябва да бъде върнат;
 • Описание на заложената от мен вещ – вид, марка, модел, година на производство, сериен номер и др. идентифициращи белези;
 • Други условия по заема, ако има такива;
 • Собственоръчно изписвам трите си имена, след което се подписвам;
 • Имам право да предам като залог по договора за заем всякакви вещи, стига те да отговарят на следните условия:
  • да са моя собственост; в случай че са собственост на друго лице, трябва да представя писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на лицето, собственик на вещта, че то е съгласно тя да бъде предадена в залог. В случай че предмет на залога е МПС, трябва да представя и нотариално заверен препис на документа, който материализира правото на собственост върху него.
  • да притежават държавна марка (титър) за съдържанието на благородни метали в сплавта, когато предмет на залога са изделия от благородни метали (отнася се за златни и сребърни накити, но не и за изделия от платина);
  • да притежават сертификат за идентичност и качество, когато вещите са скъпоценни камъни;
  • да притежават сертификат по Кимбърлийския процес, когато вещите са необработени диаманти;

Трябва да имам предвид, че договорът за заем срещу залог се сключва след постигнато съгласие от двете страни по отношение основните му характеристики, в това число и вещта, която ще бъде предмет на залог. Това означава, че дори да отговарят на посочените изисквания, вещите могат да НЕ бъдат приети в залог по преценка на лицето, което ме обслужва в заложната къща, без да е необходимо то да ми дава обяснения за това си поведение.

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен:

 • Имам право да искам заложената от мен вещ да се съхранява в отделна опаковка, на която е отбелязан номерът на заложния билет. Съхраняването трябва да става в помещение на заложната къща или нарочен трезор; МПС се съхранява на охраняем паркинг; Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);
 • Имам право да проверявам по всяко време къде, как и при какви условия се съхранява заложената от мен вещ. Важно! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)
 • Имам право да получа обезщетение, в случай че съхраняваната от заложната къща вещ е повредена или унищожена. Тази отговорност на заложната къща отпада единствено при непреодолима сила (земетресение, наводнение и др.).
 • Имам право да прехвърля вещта, предмет на залога, когато съм неин собственик. За целта трябва да отида лично в заложната къща, където съм предал вещта, да поискам да бъде вписано прехвърлянето, за което ще се състави нарочен протокол, който също ще бъде вписан в регистъра на заложната къща. Необходимо е да предам заложния билет на новия собственик на вещта.
 • Имам право да поискам да ми бъде издаден дубликат от заложния билет, когато съм го изгубил, той е бил унищожен или откраднат. За целта е необходимо да отида веднага до заложната къща, където ще бъде съставен протокол за издаването на дубликат на билета.
 • Имам право да изплатя предсрочно сумата по заема, без да дължа допълнителни (извън предварително уговорените) такси или лихви по повод предсрочното плащане.
 • Имам право да получа обратно дадената като залог вещ веднага след като изплатя целия заем заедно с лихвите и дължимите такси.

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема (получена от мен сума, лихви, такси) на уговорената в заложния билет дата:

 • Имам право в 7-дневен срок от изтичане на уговорената по договора дата за връщане на заема да изплатя цялата сума по заема, заедно с начислените лихви и дължимите такси, след което мога да получа вещта си обратно.

Заложната къща има право да:

– продаде заложената от мен вещ, когато стойността и е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

– извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв.

 • Имам право да получа разликата между цената от продадената вещ и дължимите от моя страна суми по договора за заем, когато продажната цена е по-висока от сумите, които дължа на заложната къща (сумата, получена в заем от мен, плюс лихвите, плюс таксите, вкл. таксите за принудително изпълнение). Плащането на тази разлика трябва да стане в срок от 30 дни след осъществяване на продажбата на заложената от мен вещ.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

 • Мога да подам сигнал до Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите;
 • Имам право да заведа иск пред съда и да искам от заложната къща да ми изплати разликата между реалната пазарна цена (която ще се установи от съда след оценка от вещо лице) и дължимото от мен парично възнаграждение към заложната къща в резултат на сключения договор за заем срещу залог, когато цената, на която заложната къща е продала вещта, е по-ниска от реалната пазарна оценка на заложената вещ.
 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 149 ЗЗД– относно обекта на договора за залог

  чл. 150 ЗЗД – относно обвързаността между обезпечението и сключеният договор;

  чл. 152 ЗЗД – относно забраната кредиторът да придобие собствеността върху заложената вещ при неизпълнение на задължението по основния договор;

  чл. 156, ал. 1  ЗЗД – относно реалния характер на договора за залог;

  чл. 156, ал. 2 ЗЗД – относно писмената форма за противопоставимост на договора за залог на вещи по-скъпи от 5 лв.;

  чл. 157 ЗЗД – относно правата на заложния кредитор да държи вещта;

  чл. 161 ЗЗД – относно действието на общия закон (ЗЗД) спрямо другите закони, които уреждат договор за залог.

  § Наредба за дейността на заложните къщи, приета с ПМС № 40 от 18.02.2009г., обн. ДВ, бр. 16 от 27.09.2009г. – относно специалния режим на залога в заложна къща;

  чл. 3 – относно правните субекти, които могат да сключват договор за залог по смисъла на Наредбата;

  чл. 4 НДЗК – относно информацията, която трябва да е достъпна за потребителя при сключване на договора за залог в заложна къща;

  чл. 6 НДЗК – относно изискванията за търговското помещение, в което се сключват договорите за заем срещу залог в заложна къща;

  чл. 8 НДЗК – относно задължението договор за залог със заложна къща да се сключва само в търговското помещение на заложната къща;

  чл. 10 НДЗК – относно задължението за водене на регистър по образец, в който се вписват законоустановените с Наредбата данни за сключените договори за заем срещу залог от заложните къщи;

  чл. 13 НДЗК – относно задължението за вписване в регистъра към Министерство на вътрешните работи на уникално идентифицируеми вещи, предмет на договор за залог;

  чл. 14  НДЗК – относно правилата за договора за заем срещу залог, който сключва Заложната къща с потребителя;

  чл. 15 НДЗК – относно забраната определени вещи да бъдат предмет на залог при договор за заем със заложна къща.

  чл. 19 НДЗК – относно задължението на заложната къща да пази заложените вещи с грижата на добър търговец;

  § “Облигационно право, обща част”, А. Калайджиев, С, 2010;

  § “Ипотеки, залог, привилегии”, П. Венедиков, С, 2000

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии