Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Синя карта на ЕС – за какво ми служи и как да я получа?

Автор:
Синя карта на ЕС – за какво ми служи и как да я получа?

Специалист съм в сферата на  компютърните технологии и искам да постъпя на работа при български работодател. Има обаче една подробност – не съм нито български гражданин, нито гражданин на страна членка на Европейския съюз (ЕС), а идвам от трета държава (Китай, Индия и др.). Поради тази причина за мен не са достъпни обикновените процедури за наема на работа, а трябва да отговарям на определени изисквания и трябва да се сдобия с така наречената „Синя карта на ЕС”.

Какво е Синя карта на ЕС?

Специфичното на тази карта е, че чрез нея всъщност получавам разрешение да пребивавам и да работя на територията на държава-членка на ЕС, за да постъпя не на каквато и да е работа, а само на такава, за която се изисква висока квалификация, като например за лекар, инженер, програмист. За целта трябва да имам придобито висше образование след обучение с продължителност не по-малка от 3 години, проведено в признато от съответната трета държава висше училище.

Кога мога да наема чужденец?

Ако аз съм работодателят, за да наема лице, гражданин на трета за ЕС държава, трябва да получа разрешение от Агенцията по заетостта (АЗ).  За целта трябва да подам в Агенцията заявление по образец и да приложа към него:

 • обосновка на искането ми –  защо искам да наема конкретното лице, защо отказвам да наема български гражданин или гражданин на друга държава  членка на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, което отговаря на изискванията, които съм посочил в обявата за работа;
 • документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация  и опит (трудов стаж) на работника – гражданин на трета държава, легализирани и придружени със заверен превод на български език; 
 • справка-декларация за работещите във фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване. С тази декларация доказвам, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи при мен, не надвишава 20% от наетите български граждани или граждани на ЕС;
 • декларация, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българите;
 • други документи, които се изискват за заемане на посочената длъжност, когато такива са необходими;
 • заверено копие на срочен трудов договор между мен и работника, влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
 • документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България – само в случай, че е регулирана професия (упражняването й е определено в нормативен акт или административни разпоредби – адвокат, лекар);
 • копие от страницата на документа за задгранично пътуване (паспорт) със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава. 

  За предоставяне или продължаване на срока на решението трябва да внеса такса в размер 100 лв.

Изпълнителният директор на АЗ ще ми предостави писмено решение в 30-дневен срок от подаване на заявлението. 
Продължителността на разрешението е за срока, за който е сключен трудовият договор, но за не повече от 12 месеца.

Условия за получаване на Синя карта на ЕС    

За да ме наеме работодателят, трябва да направи предварително проучване на пазара на труда. Проучването обхваща периода от 15 дни до 3 месеца непосредствено преди подаването на заявление за достъп до пазара на труда. Работодателят би ме наел само когато:

 • за длъжността не се изисква да съм български гражданин (напр. президент, народен представител, министър и др.);
 • условията на труд и заплащане, които ми се предлагат, не са по-неблагоприятни от условията за българи за съответната категория труд;
 • притежавам специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност;
 • имам изискуемото висше образование и удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, с което да го докажа;
 • брутната работна заплата, която ще получавам е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната за последните 12 месеца преди да сключа трудовия договор.

Къде и какви документи трябва да подам като работник?

Преди да искам разрешение за работа и да пристигна в България трябва да се сдобия с виза за дългосрочно пребиваване (Виза D) със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни.

След като имам вече виза следва да кандидатствам за  “Синя карта на ЕС”. Това правя като подам лично в дирекция “Миграция” – МВР или в ОДМВР заявление по образец не по-късно от 7 дни преди да изтече срока за пребиваването ми  в страната. Към него прилагам:

 • копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза, и печата за последното ми влизане в страната; за сверяване автентичността на копието представям и оригинала на документа за задгранично пътуване;
 • задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на страната.

Агенцията по заетостта предоставя на дирекция “Миграция” по служебен път решението за упражняване на висококвалифицирана заетост.

Ако съм подал всички необходими документи, заявлението ми ще бъде разгледано в 7-дневен срок. В случай че информацията или документите, които съм приложил към заявлението, са недостатъчни, компетентните органи ще ме уведомят и ще имам още 7 дни. Важно! Ако не спазя този срок, производството ще се прекрати и заявлението ми няма да бъде разгледано повторно.

Издаване на разрешение

Решението дали ще получа, или не Синя карта на ЕС  излиза за 15-дневен срок от момента, в който съм подал заявлението.

Разрешението ми се издава за срок от 4 години. В случай че срокът на трудовия ми договор е по-малък, разрешението се издава за срока на продължителността на договора, удължен с 3 месеца, като мога да я подновя, доколкото условията за издаването й са все още налице.

Когато имам съпруг/съпруга, деца те могат да получат разрешение за продължително пребиваване въз основа на това, че аз имам Синя карта на ЕС. Тяхното разрешение ще е със срок на валидност, съответен на срока на моята карта. За да им се издаде разрешение за пребиваване, членовете на моето семейство следва да имат:

 • осигурено жилище;
 • задължителни здравни застраховки и осигуряване;
 • достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане.

През първите две години мога да упражнявам дейности, за които ми е издадена картата, само на територията на България. В рамките на този срок мога да сменя работодателя си само след като получа писмено решение от АЗ.

Ако остана без работа, имам право в рамките на 3 месеца да потърся и да започна нова, като отново трябва да получа писмено решение от АЗ. Важно! От това право мога да се ползвам само веднъж в рамките на срока на валидност на синята карта.

За целта трябва да се регистрирам в АЗ в срок от 7 работни дни и така те могат да ми помогнат да си намеря нова подходяща работа.

Важно! Това, че съм временно безработен, не дава право на АЗ да предложи да ми бъде отнета картата. Ако обаче, след като се ползвам от правото си за търсене на нова работа, не започна работа, Агенцията по заетостта изготвя писмено предложение до Министерството на вътрешните работи за отнемане или за неподновяване на Синята карта на ЕС.

 • Източници

  Закон за чужденците на Република България (ЗЧРБ):

  чл. 15, ал.1 и чл. 33к, ал.1 –  относно необходимостта от виза за дългосрочно пребиваване;

  чл.33к, ал.1 –  относно срока на валидност на разрешението тип “Синя карта на ЕС”;

  чл.33к, ал. 3 и чл.24, ал.2  – относно членовете на семейството на наетия работник;

  пар. 1, т.1г от ДР – относно определението за ,,Синя карта на ЕС”.

  Правилник за прилагане на закона за чужденците на Република България (ППЗЧРБ):

  чл.47 – относно процедурата за подаване на документи за получаване на Синя карта на ЕС;

  приложение № 3 – относно образец на заявление за получаване на Синя карта на ЕС.

  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ):

  чл.7, ал. 1 и чл.17, ал.2 – относно изискуемите трудови пазарни условия за наема;

  чл.7, ал.3, 4 –  относно издаването на разрешение на работодателя от Агенцията по заетостта;

  чл.17, ал.1 – относно органа, пред когото трябва си подам заявлението;

  чл.17, ал. 2 – относно срока на получаване на решение от МВР/ ОДМВР;

  чл. 20 – относно правото ми да си сменям работата;

  чл. 21 – относно случите, в които остана без работа;

  чл. 22– относно отнемането на Синята карта.

  пар. 1, т.1 от ДР – относно определението за висококвалифицирана заетост;

  Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ):

  чл.2 ал.2 – относно обосновката за наема на работа чужденец;

  чл. 15 и чл. 2 ал.1 т.2-5 и 7-11   – относно документите, които работодателя трябва да подаде в Агенцията по заетостта.

  Приложение № 2 – относно образеца за заявлението на работодателя до Агенцията по заетостта.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Магдалена Митева

Магдалена Митева

автор

Магдалена е студент по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Вярва, че няма непостижими неща в тази галактика от възможности и всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно. Правото е нейното лично предизвикателство, не като поредица от разпоредби, теории и съдебен процес, а като симбиоза с хората, които то има за цел да брани. Този връх е тръгнала да изкачва.

Свързани статии