Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми в аптеката

Автор:
Правата ми в аптеката

Подсмърчам и ми е отпаднало – май ме е хванала настинка. Чудя се какво да правя и не ми се ходи на лекар. Ще взема да отскоча до аптеката да ми дадат нещо за течащия нос! Или вече съм бил на лекар и следващата стъпка пак ме води към аптеката да купувам лекарства. На всеки се случва да влезе в аптека, пък било то и за обикновено хапче против главоболие. Добре е да знам какви са правата ми като клиент.

Право да бъда консултиран

Една от основните функции на един фармацевт в аптека е свързана с даването на консултации при продажба на лекарства. Той е длъжен да разбира природата, ефектите на лекарствата и начините, по които мога да ги използвам, за да предотвратя болести или да облекча симптомите си. Поради това той е длъжен да ми даде информация и съвети как безопасното и ефективно да  приемам и използвам определени лекарства. Тоест по колко пъти на ден се взима дадено лекарство, дали да го взимам след или преди ядене, сутрин или вечер, да ме предупреди за възможните нежелани реакции и т.н. Освен това ме предупреждава да прочета информационната листовка преди да употребя дадено лекарство.

Всичко това той трябва да направи на достъпен и ясен за мен език, без да използва сложни медицински термини, които няма да разбера.

Задължения на фармацевта при отпускане на лекарства по лекарско предписание.

Фармацевтът се задължава да провери дали лекарството ми е предписано по надлежния ред и от надлежния лекар. Ако установи, че не са налице тези две условия, няма да ми го даде.

Такива са случаите, в които рецептата не е написана от лекар, съответно зъболекар или фелдшер, а от медицинска сестра или лице, което изобщо не упражнява медицинса професия. Същото важи и когато рецептата не е написана на предназначената за това рецептурна бланка с бял цвят, а върху обикновен лист. Освен това трябва да знам, че няма да ми се отпусне и лекарство по копие на оригинална рецепта.

В зависимост от това с каква рецепта съм, има ред на приоритетно изпълнение, както следва:

 1. Ако съм с рецепта, на която има  указание “цито” (бързо), “цитисимо” (много бързо) или “статим” (веднага), трябва да ми я изпълнят незабавно.
 2. На следващо място се изпълняват рецепти за деца до 14 години.
 3. Всички останали рецепти се изпълняват по реда на постъпването им.

Когато лекарството ми трябва да бъде приготвено в аптеката, това трябва да стане в рамките на 24 часа от приемане на рецептата. 

Аптекарят трябва да ми предостави лекарство с точното търговско наименование, предписано ми от лекаря. В случаите, в които ми се предпише лекарството с международно наименование, което не се предлага в България, фармацевтът ми отпуска продукт, разрешен за употреба в страната със същото предназначение. Това лекарство трябва да съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дози (таблетка, капсула).

Когато аптеката не разполага с предписаното лекарство, фармацевтът е длъжен да ми го осигури в срок до 24 часа или да ме пренасочи към друга аптека, където това ще бъде възможно.

Ако рецептата ми е за многократно отпускане (мога да я ползвам определен брой пъти, за да си закупя лекарството), тя има валидност  6 месеца от датата, на която ми е издадена. След като я обработи и ми даде нужните лекарства, аптекарят трябва да ми я върне.

NB! Ако възникне съмнение относно предписаното в рецептата, фармацевтът е длъжен, преди да ми отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.

Право на конфиденциалност  

Имам право личната информацията, която съм споделил с фармацевта, да не бъде разкривана пред други хора без мое съгласие по начин, по който да сe разбере самоличността ми. Не може кварталната аптекарка да разгласява на всички, а дори и само на един човек, че онзи ден съм си взел препарат против въшки. В случай че го направи, може да бъде наказана с лишаване от свобода до 1 година или с глоба от 100 до 300 лева. Изключение от това са случаите, в които това е необходимо, за да бъда предпазен от вредни последствия.

Отговорност на фармацевта при нарушения

В случаите, когато лекарството ми е неправилно приготвено или отпуснато и от това пострадам, отговорност носи фармацевтът, който го е приготвил и/или отпуснал. На него може да му бъде съставен акт от членовете на Комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия и да бъде наказан с:

 1. порицание;
 2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
 3. заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години.

Дори и да бъде съставен акт от Комисията, това не ми отнема правото да поискам на фармацевта да му бъде потърсена наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност.

NB! Забрани за мен

Не мога да изисквам да ми бъдат доставени със заявка по телефон или онлайн лекарски продукти, които се отпускат само по лекарско предписание (с рецепта от лекар).

Ако съм под 18 години, аптекарят няма право да ми продава лекарства, които се отпускат по лекарско предписание.

Не мога да влизам в работните помещения и сектори на аптеката..

 • Източници

  НАРЕДБА №28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

  чл. 9 – относно забраната за продажба на лекарства, които се отпускат по лекарско предписание на лица по 18 години

  чл. 19 – относно забраната за влизане в работните помещения

  чл. 23, ал.3 – относно отговорността на фармацевта при проявена от него небрежнос

  НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  чл. 6 –  относно валидността на рецепта за многократно отпускане

  чл. 31, ал.1, т.1 и чл. 37 –  относно проверката за изрядността на рецептата

  чл. 33 –  относно срока за приготвяне на лекарства в аптека

  чл. 34 – относно продажбата на лекарства с точно търговско наименование и срока за осигуряване на неналично лекарство,

  чл. 35 – относно задължението за връщане на изпълнена рецепта

  чл. 36 – относно задължението за предоставяне на информация

  чл.37, ал.2 – относно случаите, които фармацевт може да откаже да изпълни рецепта

  чл. 38 –  относно неприложимостта на копия от оригинална рецепта

  чл. 39 – относно прочитането на информационната листовка

  Закон за защита на потребителите

  чл. 58 – относно забраната за доставка на лекарства с предписание по телефона

  Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта (КПЕМФ)

  чл. 21 – относно правото ми на конфиденциалност

  чл. 22 –  относно задължението на фармацевта да ме насочи към друго място, когато не може да ми предостави лекарство или услуга

  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

  чл. 219 – относно функциите на аптеката

  Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

  чл. 37- 39 и чл. 41 – относно отговорността при нарушения на фармацевта

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Магдалена Митева

Магдалена Митева

автор

Магдалена е студент по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Вярва, че няма непостижими неща в тази галактика от възможности и всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно. Правото е нейното лично предизвикателство, не като поредица от разпоредби, теории и съдебен процес, а като симбиоза с хората, които то има за цел да брани. Този връх е тръгнала да изкачва.

Свързани статии