Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как се узаконява незаконен строеж?*

Автор:
Как се узаконява незаконен строеж?*

ВНИМАНИЕ! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ ИЗТЕЧЕ (26.11.13г.)! Очакваме с интерес дали ще последват нови изменения в законодателство в тази посока. В случай че такива се появят, ние ще реагираме светкавично и ще ги разкодираме за вас :)

Последните изменения в Закон за устройство на територията (от 26.11.12 г.) допускат узаконяване, при определени условия, на строежи, построени без необходимата документация. Следващите редове имат за цел да разкодират сложните законодателни формулировки и да ме упътят в правата, които законът ми предоставя като собственик на незаконен строеж.

Важно е да знам, че не е скъпо да се консултирам с адвокат с опит и познания в строителното право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

При какви условия може да бъде узаконен един незаконен строеж?

 1. Могат да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г. (За строежите изградени до 31.03.2001 г. – вж. “Какво е търпим строеж?”).
 2. Необходимо е те да са били допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.
 3. Заявление за узаконяване може да подава собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж.
 4. Да не съм правил предишни опити за узаконяване, които са се оказали неуспешни.

Важно! Незаконните строежи, изградени след 26.07.2003 г., не могат да бъдат узаконени и подлежат на премахване!

Какво следва да направя, ако съм собственик на незаконен строеж, който искам да узаконя?

Като собственик на строежа, до 26.11.2013 г. трябва да подам заявление за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство. В заявлението посочвам:

 • трите си имена и ЕГН;
 • в качеството на какъв искам да се узакони строежа (собственик или лице с учредено право на строеж);
 • данни относно имота (номер на УПИ (ПИ), площ, адрес);
 • времето, през което е изградена незаконната постройка (както изяснихме по-горе, право на узаконяване имат строежите построени без документи до 26.07.2003 г. );
 • от кого е построен строежът.

Важно! Ако пропусна да подам заявлението в срок до 26.11.2013 г. строежът ми ще подлежи на премахване, въпреки че отговаря на условията за узаконяване!

В едномесечен срок от подаване на заявлението служители от техническата служба при общината посещават строежа, извършват оглед, измерване, справки и др., в резултат, на което се съставя акт за констатиране на незаконното строителство. С него компетентния орган ще определи срок, в който следва да приложа следните документи:

 • документ за собственост;
 • виза за проектиране; За нея трябва да подам молба за издаване на скица (виза) за проучване и проектиране отново до Главния архитект на общината (района). В нея посочвам данни относно себе си и имота, като задължително отбелязвам, че тя ще ми е необходима за процедура по узаконяване;
 • две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 • оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите, извършена от експертния съвет на Общината или от лицензирана фирма-консултант (строителен надзор);
 • специални разрешителни, изисквани по специални закони, в зависимост от спесификата на строежа.

След като са представени всички документи се прави проверка на предвидените от Закона предпоставки за издаване на акт за узаконяване. За да бъде издаден такъв акт е необходимо предварително да заплатя наложените глоби за извършеното незаконното строителство и държавни такси, които са в троен размер от размера, който се дължи при издаване на разрешително за строеж. Размерът на таксите е различен за всички общини, когато орган по узаконяването е главният архитект. Приема се с наредба на общински съвет (например в Бургас  разрешението за строеж за жилищна сграда до 3 етажа струва 200 лв., а акта за узаконяването й – 600 лв.)

При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато главният архитект прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол (или кмета на общината, в зависимост от категорията строеж) за прилагане на принудителни мерки по премахването му.

Мога да обжалвам в 14-дневен срок получения отказ за издаване на акт за узаконяване пред началника на Регионалната дирекция по национален и строителен контрол. Ако той не уважи жалбата ми имам право на ново обжалване пред административния съд по местонахождение на имота.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Закон за устройство на територията (ЗУТ):

  чл. 144 – относно необходимите документи към заявлението за узаконяване;
  § 184 – ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) – относно процедура по узаконяване по ЗУТ от 2003 г.;
  § 127 – ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. бр. 101 от 2015 г.)- относно процедура по узаконяване съгласно измененията от 2015 г.

  § НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. – относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии