Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да се присъединя по изпълнително дело?

Автор:
Как да се присъединя по изпълнително дело?

Преди известно време осъдих мой познат, защото не ми върна парите, които му бях дал назаем. В моя полза е издаден изпълнителен лист (Изпълнителният лист е акт, издаден от съда, който ми дава право да събера това, което ми се дължи по принудителен начин – чрез съдебен изпълнител), но разбрах, че срещу длъжникът ми вече е образувано изпълнително дело от друг негов кредитор. Посъветваха ме да се присъединя към изпълнителното дело. Но в кои случаи мога да направя това и какви ще са правата ми като присъединен взискател?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Имам изпълнителен лист, какво да предприема?

Щом в моя полза е издаден изпълнителен лист, това означава, че мога да потърся съдействието на съдебен изпълнител за събиране на дължимите ми суми. Мога да образувам свое изпълнително дело или да се присъединя към вече образувано такова. Вариантите за присъединяване са два:

 1. да се присъединя по дело на друг взискател (Това е лице, от чието име се води изпълнителен процес/дело), след като съм образувал своето дело;
 2. да не образувам ново дело, а да се присъединя към вече образувано такова, като приложа изпълнителен лист, издаден срещу същия длъжник.

Но къде е разликата?

В първия случай, за да се присъединя трябва да се сдобия с удостоверение, издадено от съдебен изпълнител (Това е документ, който удостоверява, че изпълнителният лист е приложен към друго, вече започнато изпълнително дело. То трябва да съдържа указание за остатъка от вземането), при който съм образувал новото дело, а във втория – такова няма да ми е необходимо, защото ще приложа изпълнителния си лист по вече започнатото дело. Присъединяването става с писмена молба до съдебния изпълнител.

До кой момент мога да се присъединя по изпълнителното дело?

Мога да се присъединя по изпълнително дело до момента, в който по изпълнителното дело не е извършено разпределение. Разпределение се извършва, когато по изпълнителното дело са събрани достатъчно суми, напр. от публична продан на недвижим имот. Ако събраните суми са недостатъчни за изплащане на дължимите суми към всички кредитори се извършва разпределение, като най – напред се отделят суми  за изплащане на вземанията, които имат предимство.

Ползват се с привилегия на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени, следните вземания:

 1. вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за иск за упражняване правата на длъжника и за отменителен иск;
 2. вземанията на държавата за данъци и такси, дължими за имота, който е продаден чрез публична продан или за моторно превозно средство. Също и вземанията й, произтичащи от концесионни възнаграждения, лихви и неустойки по концесионни договори;
 3. вземанията, обезпечени със залог или ипотека;
 4. вземанията, заради които се упражнява право на задържане;
 5. вземанията на работници и служещи, произтичащи от трудови отношения и вземанията за издръжка;
 6. вземанията на държавата, освен тези за глоби..

Кредитори, присъединени по право

Тези кредитори се присъединяват служебно от съдебния изпълнител. В тези случаи не е необходимо подаване на молба. Мога да стана присъединен по право кредитор, ако:

 • в моя полза има допуснато обезпечение – запор или възбрана върху имуществото на моя длъжник, което е обект на принудително изпълнение по изпълнително дело на друг негов кредитор. В този случай при разпределението съдебният изпълнител ще запази сумата, която ми се полага, но за да я получа трябва да предоставя изпълнителен лист;
 • в моя полза са учредени ипотека или залог върху имуществото на моя длъжник, което е обект на изпълнение в изпълнително дело на друг кредитор/взискател;
 • ако имам право на задържане (Когато имам вземане с настъпил падеж, което произтича от запазване, поддържане, поправяне или подобрение на чужда движима вещ или за вреди, причинени от нея, имам право да я задържа, докато не ми бъде платено, ако съм добросъвестен.) върху имуществото на моя длъжник, което е обект на изпълнение в изпълнително производство на друг кредитор.

За да съм присъединен по право кредитор в тези случаи, не е необходимо да имам изпълнителен лист, съдебно решение или заповед за изпълнение срещу длъжника.

Държавата също е присъединен кредитор по право за някои публични вземания (Вземания на държавата за данъци, акцизи, задължителни осигурителни вноски, вземания по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ, суми по влезли в сила наказателни постановления и за лихвите по всички изброени.). При всяко новообразувано дело съдебният изпълнител е длъжен да уведоми държавата за започващото изпълнение, а тя трябва да му предостави документ, удостоверяващ нейните вземания.

Какви права има присъединеният взискател?

Присъединеният взискател става страна по изпълнителното дело и той има същите права, както и първоначалния взискател. Като присъединен взискател:

 • законът ми гарантира, че всички запорирани движими вещи, запорирани вземания и възбранени имоти на длъжника, ще останат негова собственост до момента, в който не бъдат продадени от съдебен изпълнител или запорите и възбраните не бъдат вдигнати;
 • мога да се ползвам от наложените запори върху вземания на моя длъжник. В този случай, след като получи запорно съобщение, длъжникът на моя длъжник ще бъде задължен да плаща на съдебния изпълнител. Пример: Заплатата на длъжника е негово вземане, което може да бъде запорирано. След като работодателят получи запорното съобщение, той е длъжен да превежда определени суми по сметката на съдебния изпълнител. Ако той не го прави, ще отговаря солидарно с моя длъжник.;
 • имам право да участвам като наддавач в публична продан или явен търг, относно имуществото на длъжника, към което е насочено изпълнението;
 • имам право да обжалвам действията на съдебния изпълнител. (Мога да обжалвам отказ на съдебния изпълнител да изпълни поискано изпълнително действие, отказа за извършване на нова оценка на движима вещ, както и спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение. Когато съм участвал като наддавач в публичната продан, мога да обжалвам постановлението за възлагане);
 • имам право да се възползвам от изпълнителните действия като възбрана (Това е обезпечителна мярка, с която се налага ограничение за продажба на недвижима собственост. След налагането на възбраната имотът може да бъде продаван на публична продан. Ако длъжникът реши сам да продаде имота, след възбраняването му, това ще носи голям риск за бъдещия купувач) , запор (Разпореждане на съдебният изпълнител, с което изпълнението се насочва към движими вещи или вземания на длъжника. С него се налага забрана на длъжника да се разпорежда със запорираните вещи и забрана на длъжника на длъжника да му плаща.), опис, извършени преди присъединяването ми.

ВАЖНО! Без съгласието на всички присъединени взискатели, взискателят, образувал изпълнителното дело, не може по свое искане да спре,прекрати или приключи делото, а също така и да отложи изпълнението.

Уведомяване

Съдебният изпълнител ще ме уведоми само за разпределението, ако съм се присъединил с молба. За всичко останало по делото, като насрочване на опис, публична продан, трябва да следя сам, като искам тази информация от съдебния изпълнител.

Ако имам наложена възбрана или запор, или ако съм присъединен кредитор по право (Когато изпълнението е насочено към недвижим имот, присъединени по право са тези взискатели, чиито възбрани са вписани преди насочването на изпълнението към дадения имот. Това е така, защото само те могат да бъдат известни в този момент и съдебният изпълнител има задължение да ги установи) , съдебният изпълнител трябва да ме уведоми за насочване на изпълнението, за насрочване на описа и публичната продан, както и за разпределението.

Ако имам ипотека в моя полза, съдебният изпълнител ще ме уведоми за насрочване на описа и публичната продан, както и за изготвяне на разпределението.

А как ще получавам парите си?

При присъединяване с удостоверение сумите се превеждат по сметката на съдебния изпълнител, издал удостоверението, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист. При директно присъединяване с изпълнителен лист, кредиторът трябва да представи своя банкова сметка.

 • Източници

  Граждански процесуален кодекс

  чл. 433, ал. 1 – относно основанията за прекратяване на изпълнителното производство;

  чл. 435, ал. 1 и ал. 3 (ГПК) – относно възможностите на взискателя за обжалване на действията на съдебния изпълнител;

  чл. 444 (ГПК) – относно несеквеститруемите вещи на длъжника;

  чл. 452 (ГПК) – относно действието на запора и на възбраната по отношение на взискателя;

  чл. 456, ал. 1 (ГПК) – относно това до кога може да има присъединяване по изпълнително дело;

  чл. 456, ал. 2 (ГПК) – относно начините за присъединяване;

  чл. 456, ал. 3 (ГПК) – относно съдържанието на удостоверението за присъединяване;

  чл. 457 (ГПК) – относно правата на присъединения взискател, уведомяването, другарството в изпълнителното дело;

  чл. 459 (ГПК) – относно присъединяването на кредитори с обезпечен иск, ипотека, залог или с право на задържане;

  чл. 481 (ГПК) – относно продан чрез явен търг с устно наддаване;

  чл. 489 (ГПК) – относно наддавателните предложения при публична продан;

  Закон за задълженията и договорите

  чл. 133 (ЗЗД) – относно имуществото на длъжника;

  чл. 134 (ЗЗД) – относно правото на кредитора да упражни имуществените права на длъжника;

  чл. 135 (ЗЗД) – относно възможността на кредитора да иска да бъдат обявени за недействитени спрямо него определени действия на кредитора;

  чл. 136 (ЗЗД) – относно правото на предпочитателно удовлетворение на някои вземания;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Яна Милкова

Яна Милкова

автор

"Непознаването на закона не извинява никого." - любим принцип на правото и мое вдъхновение да бъда автор в pravatami.bg

Свързани статии