Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Съоръжения на електрическата компания в моя имот

Автор:
Съоръжения на електрическата компания в моя имот

Местната енергийна компания желае да й учредя право да построи техническо съоръжение в моя имот. Не знам какво да правя и нямам представа какви са моите права и задължения, както и тези на компанията.

Трябва да знам първо, че този тип права се наричат сервитутни права и могат да възникват например при разширение на съществуващи или при изграждане на нови електропроводи, съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи и газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.

Сервитутното право дава възможност на мен, като собственик на имот, да се възползвам от друг имот (непринадлежащ на мен) за определени нужди. Моята собственост се нарича „господстващ имот”. А другият имот се назовава „служещ имот”.

Поведение при евентуално мое съгласие или несъгласие

Ако се съглася с компанията, сервитутът ще бъде учреден в полза на енергийното предприятие. Но трябва да се уверя, че то осъществява поне една от изброените дейности: производството, преобразуването, преноса, съхранението, разпределението, доставката и снабдяването с електрическа, топлинна енергия или природен газ.

Ако не постигнем съгласие с компанията, се изготвят оценки за определянето на размера и изплащането на обезщетения по пазарни цени. Всичко това се извършва от специално определена комисия, назначена от кмета на общината, в която е имотът.

Моите права и задължения при сключен договор

Ако желая сервитутното право да бъде учредено върху моя имот, тогава трябва да сключа договор с компанията. В договора, който ще подпишем, аз се съгласявам срещу възнаграждение да отстъпя на компанията сервитутно право върху моя имот. След като сме сключили договора, аз не мога да преча на титуляра на сервитута да упражнява своето право, като си построя нещо, за което не сме се разбрали, тъй като той няма да може да използва пълноценно своето право. В такъв случай той има правото да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежиза моя сметка, независимо дали съм собственик, ползвател или наемател. Като предварително трябва да ми е бил даден определен срок, в който да ги премахна.


Предприятието трябва да има права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, както и да представи доказателства, че тези обекти отговарят на правилата за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Важно!

Важно е да разбера, че в момента, в който учредя сервитутното право в полза на компанията, тя ще има право чрез нейните служители да влиза в имота ми и да извършва дейност в него. Тази дейност обаче трябва да е свързана с експлоатацията на енергийния обект. (Например: преминаване на техника през имота ми във връзка с изграждането на някаква електрическа мрежа).

Когато учредя сервитутно право в полза на електрическа компания, аз нямам право да извършвам дейности, свързани със застрояване около техническата инфраструктура, както и с прокарване на проводи на други мрежи. С изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания.

Трябва да има влязъл в сила подробен устройствен план, с който да е определено местоположението на съответните имоти.

Какво ще получа в замяна?

Размерът на еднократното обезщетение се определя при прилагане на следните критерии:

 1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
 2. видовете ограничения на ползването;
 3. срок на ограничението;
 4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

Добре е да съм се запознал предварително с изготвения подробен устройствен план, за да знам какво ще се случва на територията на моя имот.

Независимо от обезщетението, титулярът на сервитута ми дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответното парично обезщетение.

 • Източници

  Закон за енергетиката (ЗЕ)

  чл. 40, ал. 1, т. 3 – относно какви характеристики трябва да има електрическото предприятие;

  чл. 64, ал. 2. т. 2 – относно кога възникват този тип сервитути;

  чл. 64, ал.3, т. 4 – относно неделимостта на сервитутите;

  чл. 64, ал. 3, т. 5 и 6– относно използването на сервитутното право;

  чл. 64, ал. 3, т. 1, б – относно правото на електрическата компания да навлиза в сервитутния имот, за да поддържа своите съоръжения;

  чл. 64, ал. 3, т. 2а – относно действията, които са забранени на електрическата компания;

  чл. 64, ал. 4, т. 1  – относно подробния устройствен план;

  чл. 64, ал. 6  – относно размера на обезщетенията;

  чл. 65, ал. 2  – относно дължимото парично обезщетение за причинени вреди;

  чл. 68, ал. 1 – относно възпрепятстването на титуляра на сервитутното право;

  § 1, т. 24 – относно регламентираните дейности, определящи една електрическа компания.

  Закон за устройство на територията (ЗУТ)

  чл. 210, ал. 1, 2 – относно назначаването на комисия, определяща размера на обезщетението;

  чл. 210, ал. 3 – относно обжалването на решението на комисията;

  чл. 210, ал. 7 – относно дължимата лихва при неизплащане на обезщетението.

  Закон за водите (ЗзВ):  

  чл. 103, ал.1 ЗзВ – относно същността на сервитутното право.

  Научни статии, монографии и учебници:

  „Вещните сервитутни права“, Боянова, Гергана, С. 2008 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Николай Стоянов

Николай Стоянов

автор

Николай Стоянов се интересува от световните политически събития. Обича киното, историята, книгите, изкуството и класическата музика. Участва в “pravatami.bg”, защото това е „тихата революция“ в правото.

Свързани статии