Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Спор за граници между имоти

Автор:
Спор за граници между имоти

Имам земя от доста време и границите й се “размиват” с тези на съседските земи. Със съседа ми не можем да установим докъде точно се простират неговите земи и откъде започват моите. Има ли как законно да решим проблема?

Правото ми да искам определяне на граници от съда

Ако съм собственик на недвижим имот, мога да искам определяне на границите между моя и съседните имоти чрез иск за определяне на границите между имоти. Той има за цел да внесе яснота в границите на два съседни имота. Важно е да знам обаче, че по правило не мога да подам такъв иск, ако имотът ми вече е урегулиран. Урегулирани са имотите, за които с подробен устройствен план са определени граници. За установяване на граници на такива имоти се грижи съответната техническа служба към общинския съвет (на общината, в която се намира имотът ми), т.е. въпросът ще бъде уреден по административен ред. Разбира се, всяко правило си има изключения. Така и този иск може да намери приложение, ако например при неопределяеми граници съседът ми е завладял малка част от моя имот и твърди, че тази земя е негова. Ако обаче става въпрос за спор за голяма ивица гранична земя, която постепенно е завладяна от друг, не може да се предяви настоящият иск. Мога да се обърна към съда за разрешаване на спора по общия ред.

Какво трябва да знам за иска за определяне на граници?

Преди да започна подготовката за подаване на иск за определяне на граници, е необходимо да знам следното:

 • Може да приложа този иск само за поземлени имоти.
 • Страни по него са само собственици на съседни имоти. Имотите, границите на които са предмет на иска, трябва да бъдат нерегулирани, т.е. границите им да не са определени с влязъл в сила подробен устройствен план.
 • Всяка една от страните е едновременно и ищец, и ответник. Тежестта на доказване лежи и върху мен, и върху съседа ми. Това значи, че аз (ищецът) трябва да докажа своето право на собственост,  че липсва граница или тя е неизвестна и неясна, както и каква е действителната граница. Същото трябва да направи и съседът ми (ответникът).
 • По делото най-често се назначава експертиза, като резултатът от нея е заключение на вещо лице, което определя точното местоположение на границите. За тази цел се изготвя скица с означение на имотите и границите между тях.

Важно! Възможно е трето лице (а не съседът ми) твърди, че границите на имота са различни. Тогава също бих могъл да отнеса въпроса към съда, но в този случай делото ще се разгледа по обикновения ред за решаване на правен спор.

Искът за определяне на граници  не се погасява по давност. Трябва да го предявя пред районния съд по местонахождението на имота. Съобразно събраните доказателства съдът определя границата между съседните имоти. Втора инстанция ще бъде окръжният съд, а окончателното решение при евентуални обжалвания е на Върховния касационен съд.  

Съдът реши в моя полза. Ами сега?

Оказах се прав и в действителност границите са както аз претендирам, че са. От това следва, че съседът ми всъщност е навлязъл в моя имот. В случая обаче решението на съда е единствено за определяне на границите. Не може въз основа на него да искам съдействие за принудителното изгонване на съседа и преместването на оградата. За тази цел е необходимо да предявя и друг иск, с който да защитя правото си да владея завзетата част от имота като собственик. Няма пречка да искам това от съда и заедно с искането за определяне на граници. Ако обаче не съм го направил, трябва да водя ново дело.

 • Източници

  Закон за собствеността (ЗС)

  чл. 109а – относно иска за определяне на граници между имоти.

  Научни статии, монографии и учебници:

  “Българско гражданско процесуално право” – Ж.Сталев, А.Мингова, О.Стамболиев, В.Попова, Р.Иванова, София, 2012г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Анна Генова

Анна Генова

автор

Правото е страстта ми! То за мен е усещане, което те изпълва отвътре, усещане за мисията ти до живот. И по-специално - Наказателното право и процес, с амбиции към развитие в международното наказателно право. Обичам и да помагам на хората, затова участвам в различни доброволчески организации. Харесвам високите цели и постигна ли някоя от своите, веднага си поставям нова, защото смятам, че човек трябва да се усъвършенства и развива цял живот - и личностно, и професионално, а работейки по по-висока от предишната цел, е най-сигурният начин да се постигне това.

Свързани статии