Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да възстановя загубеното си българско гражданство?

Автор:
Как да възстановя загубеното си българско гражданство?

Роден съм в България от родители – български граждани, но преди известно време емигрирах в чужбина. Станах гражданин на държавата, в която се установих да живея, но законите й изискваха да се освободя от българското си гражданство, за да е възможно да придобия нейното гражданство. Сега отново искам да стана български гражданин.

В кои случаи мога да възстановя българското си гражданство?

Възстановяване на българското ми гражданство е възможно, ако съм го загубил по някой от следните два начина:

 • Чрез освобождаване от българско гражданство.

Освобождаването от гражданство може да стане по мое искане, ако живея постоянно в чужбина, придобил съм чуждо гражданство или има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство. Постоянно живеещо в чужбина е лицето, което живее извън границите на България повече от 9 месеца през всяка календарна година, освен ако пребиваването му в чужбина е в изпълнение на държавна служба от него или от съпруга му или е свързано само с обучение.

 • Чрез лишаване от българско гражданство.

Държавата може едностранно, без да се съобразява с моята воля, да ме лиши от гражданство, ако съм осъден с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намирам в чужбина и не оставам без гражданство. Не мога да бъда лишен от гражданство, ако съм български гражданин по рождение.

На какви условия трябва да отговарям, за да мога отново да стана български гражданин?

За да може българското ми гражданство да бъде възстановено, трябва да са изпълнени определени условия, които се различават в зависимост от това, как е било прекратено българското гражданство:

 • Ако съм бил освободен от българско гражданство, трябва да отговарям едновременно на следните три условия:
  • да не съм осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление в държавата, в която живея, или в България;
  • да не представлявам заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност;
  • отпреди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване на гражданството да имам разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България. Това изискване не се отнася до мен, ако поне един от моите родители, баби и дядовци е българин.
 • Ако съм бил лишен от българско гражданство, трябва да е изпълнено едно от следните две условия:
  • да бъде установено, че не е имало основание за лишаване – тоест когато съм бил лишен от гражданство поради грешка в преценката на основанията; или
  • основанието за лишаване да е изгубило своето значение – или с други думи, когато с изменение на закона посоченото основание е премахнато.

Какво става с гражданството на децата ми, ако българското гражданство ми бъде възстановено?

 • Ако не са навършили 14-годишна възраст, децата ми стават български граждани.
 • Ако са между 14- и 18-годишна възраст, децата ми стават български граждани, ако и те поискат това.
 • Ако са навършили 18 и повече години, гражданството им не се променя.

За да настъпят тези промени в гражданството на децата ми, трябва:

 • аз и другият им родител да възстановим българското си гражданство или
 • само аз да възстановя българското си гражданство и другият родител да е съгласен с промяната в гражданството на нашите деца.

Подаване на молба и провеждане на интервю

Ако искам да си върна българското гражданство, е необходимо да направя две неща: да подам молба и да се явя на интервю. Молбата подавам в писмена форма по образец и лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

При подаването на молбата в Министерството на правосъдието се насрочва дата и час за провеждане на интервю, за което ще бъда уведомен. Интервюто се провежда от служител на дирекция “Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Въпросите, които могат да ми бъдат зададени, са свързани с основни факти от историята и управлението на държавата – кой е националният празник на България, каква е формата на държавно управление и държавно устройство, кой упражнява изпълнителната власт в държавата и други подобни. Ако подам молбата в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, интервюто се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако всичко е минало гладко, българското ми гражданство ще бъде възстановено. Това става с указ на Президента. От деня на издаването му аз отново ставам български гражданин.

В изпълнение на президентския указ Министерството на правосъдието ми издава удостоверение за възстановяване на българско гражданство. Получаването му става само лично и срещу подпис в Министерството на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.Така завършва процедурата по възстановяване на българското ми гражданство.

Възстановяването е един от способите за придобиване на българско гражданство, наред с придобиването на българско гражданство по месторождение, по натурализация и по произход. Как мога да стана български гражданин, при положение, че поне един от родителите ми е български гражданин, мога да науча тук.

 • Източници

  Закон за българското гражданство (ЗБГ):

  чл. 20 ЗБГ – относно освобождаването от българско гражданство

  чл. 24 ЗБГ – относно лишаването от българско гражданство

  чл. 26, ал. 1 ЗБГ – относно възстановяването на българско гражданство на лице, освободено от българско гражданство

  чл. 26, ал. 2 ЗБГ – относно възстановяването на българско гражданство на лице от български произход, освободено от българско гражданство

  чл. 27 ЗБГ – относно възстановяването на българско гражданство на лице, лишено от българско гражданство

  чл. 28 ЗБГ – относно гражданството на децата на родители, чието българско гражданство е възстановено

  чл. 29, ал. 1 ЗБГ – относно молбата за възстановяване на българско гражданство

  чл. 29, ал. 3 ЗБГ – относно интервюто

  чл. 36 ЗБГ – относно указа за възстановяване на българско гражданство

  чл. 37, ал. 1 ЗБГ – относно удостоверението за възстановяване на българско гражданство

  2, т. 1 ДР на ЗБГ – относно значението на понятието “лице от български произход”

  2, т. 2 ДР на ЗБГ – относно значението на понятието “лице, постоянно живеещо в чужбина”

  Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство:

  чл. 13, ал. 3 – относно подаването на молбата в Министерството на правосъдието и провеждането на интервюто

  чл. 13, ал. 4 – относно подаването на молбата в българско дипломатическо или консулско представителство и провеждането на интервюто

  чл. 13, ал. 6 – относно въпросника за интервюто

  чл. 14, ал. 1 – относно получаването на удостоверението за възстановяване българско гражданство

   

  “Конституционно право” – Стефан Стойчев, София, 2002 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии