Discy Latest Въпроса

Може ли да се извърши адресна регистрация на адреса на жилището, което се води ателие, на основание промените в ЗУТ публикувани в ДВ бр.16 от 23.02.2021 г . Допълнителни разпоредби § 5, т.29 (доп. – ДВ, бр. 16 от ...