Discy Latest Въпроса

Здравейте, противоконституционно или законосъобразно ли е да се отдават под наем земеделски земи от ОПФ на граждани само от съответното населено място (Пример: само за жители на село Х, община Y)?