Discy Latest Въпроса

Като наследник имам ли право да поискам от банката, в коята починалият е имал сметка, Извлечение на Движение по сметката за последните 3 месеца. Какво трябва да представя в банката освен удостоверение за наследници и лична карта?

Като герм. гражданка искам да внеса Заявление до Соф.Районен Съд за отказ от наследство в Б-я (починали родители-бълг. граждани) 1. Необходима ли е и Декларация по чл.25 ал.2 ЗННД, приложена към Заявлението до Районния Съд за вписване на отказа ...