Discy Latest Въпроса

Допустимо ли е наследник по закон да развали КНА издаден по молба на родителите му, които са и молителите за неговото издаване? В случая удостовреното с акт не кореспондира изобщо с одобрен архитектурен проект, какъвто и изобщо не е приложен ...