Discy Latest Въпроса

Моля за коментар на чл. 54е, ал. 1. от КСО “Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, определено съгласно нормативен акт” и по-конкретно “определено съгласно нормативен ...