Discy Latest Въпроса

Здравейте, Мой възрастен роднина за жалост вече не мисли адекватно и се притесняваме с роднините. Към кой закон да се насоча, какви възможности има на този човек да му бъде назначен настойник – някой който да взима дееспособно решения вместо ...

В какъв срок трябва да се вземе решение по писмено възражение срещу фиш от компетентния орган и как се уведомява за решението. Какво става ако не е спазен срока за уведомяване за решението на лицето, написало възражението? Поздрави.

Здравейте, в гражданския договор се упоменава брутната сума на възнаграждението, или нетната. Например: Възложителят се задължава да изплати на изпълнителя възнаграждение в размер на 200 лв.

Здравейте, Става въпрос за внасяне на здравни осигуровки като продължително безработен. Задължението ми за подаване на декларация 7 възниква през януари, съответно срокът е изпуснат и мисля има глоба. Мога ли да я подам за месец март, въпреки че задължението ...