Discy Latest Въпроса

По направен от общината неотложен ремонт на идеални части в етажна собственост дължимите вноски по изпълнителния лист в полза на общината са : А/ за всеки собственик по отделно – съобразно %-та на притежаваните части от общите части ...