Discy Latest Въпроса

Изтекъл мандат на УС /на 02.03.2023 г./ на ЮЛНЦ – сдружение в обществена полза и до настоящия момент не са регистрирани промени в обстоятелствата в ТРРЮЛНЦ в АВ. Предстои сключване на Договор на клуба с община за финансово подпомагане, ...

Работя по срочен трудов договор. Желая да напусна, преди срока на изтичането му. Затруднена съм при изготвяне на молбата ми за напускане, убягват ми текста и съдържанието. Моля, по възможност от Ваша страна, да ми предложите примерен текст /или Образец/ ...

Здравейте, Работя по трудов договор като служител в община с работно време 8.00-12.00ч. и 13.00-17.00ч. Всеки ден през работната седмица, ми се налага да полагам извънреден труд до 4  часа след 17.00ч. Поради спецификата на работата, под формата на дежурство, ...

Здравейте, По Закона за задълженията и договорите може ли да се изготви и подпише Граждански договор на обществени начала /т. е. без заплащане на вложения труд/ между Председател на сдружение ЮЛНЦ и треньор по вид спорт? Ако е законово, моля ...

Здравейте! Въпросите засягат мой близък, а аз нямам логично обяснение. Ще се опитам да ги задам максимално разбираемо. 1. Възможно ли е, старши специалист /назначен 2012г./, щатна бройка, да изготви длъжностна характеристика на старши специалист /назначен 2006г./, извънщатна бройка, като длъжностите ...

Моля, за Вашия компетентен отговор! В конфликт на интереси ли е общински съветник, който получава заплата по трудов договор от ЮЛНЦ в обществена полза, чийто Председател е съпругата му, а приходите в ЮЛ са от бюджета на министерство и от ...