Discy Latest Въпроса

Моля, за Вашия компетентен отговор! В конфликт на интереси ли е общински съветник, който получава заплата по трудов договор от ЮЛНЦ в обществена полза, чийто Председател е съпругата му, а приходите в ЮЛ са от бюджета на министерство и от ...

Лице, назначено като старши специалист – извън щатна бройка в община, задължено ли е да подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ? Моля, независимо от отговора, да посочите и правното основание! Предварително, Благодаря!

Спортен клуб сме и имаме сключен Договор с общината за финансово подпомагане. За правомерно се признават и разходи за закупуване на спортни уреди и съоръжения. В общинската наредба има условие, че закупените от клуба спортни уреди и съоръжения се завеждат, ...

Общата законова уредба на отдаване под наем до 1 г. без търг или конкурс на Спортни обекти общинска собственост се съдържа в чл. 108, ал. 1-3. Въпросите ми са: 1. Кои Спортни клубове-сдружения с нестопанска цел за осъществяване на обществено ...

На какви други условия трябва да отговаря Спортен клуб, вписан само в ТРРЮЛНЦ в АВ, за да има право да ползва безвъзмездно или под наем общински спортни обекти и съоръжения, за осъществяване на своята дейност?