1. Здравейте, очевидно имате предвид разпоредбата на чл. 112 ЗЗД /Закон за задълженията и договорите/ Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм. - бр. 12 от 1993 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 02.06.2021 г.) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физичесПрочети

  Здравейте,

  очевидно имате предвид разпоредбата на чл. 112 ЗЗД /Закон за задълженията и договорите/
  Чл. 112. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм. – бр. 12 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 02.06.2021 г.) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването и, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.
  Давността по ал. 1 не се прилага за вземания:
  1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;
  2. за непозволено увреждане;
  3. за неоснователно обогатяване;
  4. за издръжка;
  5. за трудово възнаграждение;
  6. за обезщетения по Кодекса на труда;
  7. по повод приватизационна сделка;
  8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.
  За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.

  Същата разпоредба влиза в сила на 02 юни 2021 г. и от тази дата се брои десетгодишният срок до 02 юни 2031 г. Едва след изтичането на този период може да се поставя въпросът за погасяване по давност на въпросните задължения.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 2. Отговорите на поставените въпроси зависят от договореното в договора за правна защита и съдействие. Съгласно чл. 4 от Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения, когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от негоПрочети

  Отговорите на поставените въпроси зависят от договореното в договора за правна защита и съдействие.
  Съгласно чл. 4 от Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения, когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща, а когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено.

  Най-добре коментирайте с въпросния адвокат.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 3. Здравейте, при сделки за недвижими имоти със сериозен материален интерес е силно препоръчително да се консултирате с адвокат или нотариус, който да прегледа всички документи за собственост и да направи детайлна проверка. Най-общо, няма пречка в нотариалния акт като купувачи да бъдете посочени дваматПрочети

  Здравейте,

  при сделки за недвижими имоти със сериозен материален интерес е силно препоръчително да се консултирате с адвокат или нотариус, който да прегледа всички документи за собственост и да направи детайлна проверка. Най-общо, няма пречка в нотариалния акт като купувачи да бъдете посочени двамата и въз основа на това да сте съсобственици на недвижимия имот. Необходимо е и двамата да заплатите продажната цена.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 1
 4. Здравейте, г-н Стоилов, има определени срокове за уведомяване на застрахователя за настъпило застрахователно събитие, които са кратки и далеч не са години, какъвто е Вашият случай - 2020 г. и 2021 г. Поздрави, адв. Митова

  Здравейте, г-н Стоилов,

  има определени срокове за уведомяване на застрахователя за настъпило застрахователно събитие, които са кратки и далеч не са години, какъвто е Вашият случай – 2020 г. и 2021 г.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 5. Следва да се изходи от принципното разрешение, съдържащо се в ТРОСГК № 1/2002 г., че решенията на органите на дружеството, приети при липса на материална компетентност, независимо дали тя произтича от липсата на мандат на съставляващите го членове, или от превишаване правомощията на самия орган, очеПрочети

  Следва да се изходи от принципното разрешение, съдържащо се в ТРОСГК № 1/2002 г., че решенията на органите на дружеството, приети при липса на материална компетентност, независимо дали тя произтича от липсата на мандат на съставляващите го членове, или от превишаване правомощията на самия орган, очертани от закона или устава, обуславя тяхната нищожност.

  Във всички случаи има необходимост от преглед на устава и на цитираните договори от адвокат.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 6. Здравейте, Яна Илиева, посочените от Вас въпроси са коментирани във форума. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: –Прочети

  Здравейте, Яна Илиева,

  посочените от Вас въпроси са коментирани във форума.

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  – са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
  – не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  – не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa.

  Управителят на търговско дружество следва да бъде осигуряван съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и като управител се предполага, че извършва трудова дейност, т.е. не би следвало да му се заплаща обезщетение за безработен.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0