Discy Latest Въпроса

Здравейте, Подписала съм договор за безплатно обучение при следните условия в подписания договор: “Обученията се предоставят от **** и неговия партньор **** безплатно към датата на подписване на настоящия Договор, при условие че Обучаваният спазва ангажиментите, изложени в настоящия Договор и в неговите Анекси, ...