1. Можете да разговаряте с управителя на етажната собственост, за да бъде свикано общо събрание на случая, но естествено няма технически как да бъде проверено какви течности текат във водосточната тръба. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Можете да разговаряте с управителя на етажната собственост, за да бъде свикано общо събрание на случая, но естествено няма технически как да бъде проверено какви течности текат във водосточната тръба.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Здравейте, препоръчително е да се консултирате с адвокат, който да прегледа документите и да прецени дали има основание за подаване на подобно заявление, както и да състави същото и да Ви представлява в заповедното производство. Естествено няма попълнен образец, защото всеки случай е различен. ПоздрПрочети

  Здравейте,

  препоръчително е да се консултирате с адвокат, който да прегледа документите и да прецени дали има основание за подаване на подобно заявление, както и да състави същото и да Ви представлява в заповедното производство. Естествено няма попълнен образец, защото всеки случай е различен.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. В Закона за устройство на територията е предвиден правният режим и условията за изплащане на обезщетение. "Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Правата на лицата, които изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения възникват, когПрочети

  В Закона за устройство на територията е предвиден правният режим и условията за изплащане на обезщетение.

  “Чл. 83а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Правата на лицата, които изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения възникват, когато:
  1. с влязъл в сила парцеларен план се определи разположението и размерите на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения в засегнатите имоти, и
  2. е изплатено или внесено еднократно обезщетение по реда на ал. 2 на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
  (2) Определянето на размера и изплащането на еднократните обезщетения се извършват по реда на чл. 210 и 211. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на правата по чл. 83, ал. 6 от лицата по ал. 1.
  (3) Размерът на обезщетението по ал. 1, т. 2 се определя при прилагане на следните критерии:
  1. площта на засегнатия поземлен имот, включена в границите на сервитутните ивици;
  2. видовете ограничения на ползването;
  3. срока на ограничението;
  4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитутните ивици.
  (4) Независимо от обезщетението по ал. 1, т. 2 лицата, които изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, са длъжни да възстановят всички причинени вреди в имота и да заплатят на собственика парично обезщетение за ограниченията при ползването му извън сервитутните ивици за времето на фактическото строителство.
  (5) Сервитутните ивици, определени с подробния устройствен план, се отразяват в кадастъра по реда на чл. 31а от Закона за кадастъра и имотния регистър.”

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 4. Можете да подадете сигнал към компетентните органи, тъй като това е правен форум, в който се задават юридически въпроси.

  Можете да подадете сигнал към компетентните органи, тъй като това е правен форум, в който се задават юридически въпроси.

  See less
  • 0
 5. Акт за установяване на административно нарушение може да бъде съставен само при установяване на място на нарушение от длъжностните лица или ако е заснето от специално поставените камери от МВР. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Акт за установяване на административно нарушение може да бъде съставен само при установяване на място на нарушение от длъжностните лица или ако е заснето от специално поставените камери от МВР.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума - така чл. 125, ал. 3 от Закона за защита на потребителите. Т.е. можете да поискате директно въПрочети

  При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума – така чл. 125, ал. 3 от Закона за защита на потребителите. Т.е. можете да поискате директно възстановяване на заплатената сума и разваляне на договора за продажба.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0