1. Съгласно чл. 209, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето "който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв. (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на длъжностните лица, които са вПрочети

  Съгласно чл. 209, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето “който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.
  (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на длъжностните лица, които са възпрепятствали явяването на лицата за извършване на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване и имунизация.”

  Друг е въпросът колко се спазват въпросните разпоредби и дали се налагат наказания съгласно тях.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Здравейте, г-н Колев, като начало може да се отправи нотариална покана за възстановяване на сумата, като се имат предвид общите правила на Закона за задълженията и договорите относно сключване и прекратяване на договорите. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Здравейте, г-н Колев,

  като начало може да се отправи нотариална покана за възстановяване на сумата, като се имат предвид общите правила на Закона за задълженията и договорите относно сключване и прекратяване на договорите.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. Не сте уточнили какво имат предвид - дали издаване на позволително за сеч в частни или общински и държавни гори. Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите. Позволителното се издава от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, на коиПрочети

  Не сте уточнили какво имат предвид – дали издаване на позволително за сеч в частни или общински и държавни гори.
  Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите. Позволителното се издава от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, на които е предоставен достъп до информационната система по ал. 1. Позволителното се отпечатва в два екземпляра и се подписва от лицето по ал. 2 и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”, на което е издадено позволителното.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 4. Здравейте, г-н Първанов, съветът ми е да се консултирате с адвокат или нотариус, който да прегледа нотариалния акт, кадастралната скица, а може да се наложи и - комбинирана скица, за да се установи откъде идва разминаването. В случай че е допусната грешка в кадастъра, има специална процедура съгласнПрочети

  Здравейте, г-н Първанов,

  съветът ми е да се консултирате с адвокат или нотариус, който да прегледа нотариалния акт, кадастралната скица, а може да се наложи и – комбинирана скица, за да се установи откъде идва разминаването. В случай че е допусната грешка в кадастъра, има специална процедура съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, за отстраняването й. Като същата започва със заявление до началника на местната СГКК.Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице.
  Обхватът на проекта включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 5. Ако не имунизирате детето си, това означава, че извършвате административно нарушение. Глобата за родител или настойник при първо неявяване за задължителна имунизация ще бъде от 50 до 100 лева, а за повторно неявяване – от 100 до 200 лева. Личният лекар също може да бъде глобен, защото пациентите муПрочети

  Ако не имунизирате детето си, това означава, че извършвате административно нарушение. Глобата за родител или настойник при първо неявяване за задължителна имунизация ще бъде от 50 до 100 лева, а за повторно неявяване – от 100 до 200 лева. Личният лекар също може да бъде глобен, защото пациентите му не са имунизирани.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. Здравейте, Мая Мишева, регистрационните табели на превозното средство се връщат в "Пътна полиция", освен в случаите когато табелите са: • унищожени • обявени за издирване (откраднати или изгубени). В тази връзка следва да ги обявите за откраднати. Услугата се заявява с писмено заявление, генерираноПрочети

  Здравейте, Мая Мишева,

  регистрационните табели на превозното средство се връщат в “Пътна полиция”, освен в случаите когато табелите са:
  • унищожени
  • обявени за издирване (откраднати или изгубени). В тази връзка следва да ги обявите за откраднати.

  Услугата се заявява с писмено заявление, генерирано от информационната система на “Пътна полиция”. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Към заявлението се прилагат минимум следните документи:
  1. документ за самоличност
  2. свидетелство за регистрация на превозното средство (част I и част II).

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0